AmaderShomoy.comhome


Kvkxi wewQbZvev`x nvgjvq 6 mbvmn wbnZ 12


AvRvwZK W : fviZ wbqwZ Kvkxi m`nfvRb wewQbZvev`x`i nvgjvq 6 mbv I 4 cywjk m`mmn AZ 12 Rb wbnZ nqQ| iZi AvnZ nqQ 50 Rb| evsjvwbDR

enwZevi mKvj fviZxq msev` gvagjv RvwbqQ, GKwU mbvwbevm I GKwU cywjk duvwoZ nvgjv Pvjvj G nZvnZi NUbv NU| vbxq ckvmwbK KgKZviv Rvbvb, wewQbZvev`xiv c_g Ryi KvVzqv Rjvi wnivbMi cywjk duvwoZ nvgjv Pvwjq 4 cywjk m`m I 2 Rb emvgwiK bvMwiKK nZv Ki GKwU UvK Ki cvwjq hvq| Zvici cvkeZx mv^v Rjvi GKwU mbvwbevm nvgjv Pvwjq 6 mbv m`mK nZv Ki| Ze mbvevwnbxi cvkvK ci mbvwbevm nvgjv Pvjvbvq cwiwwZ eyS DVZ cvibwb KgKZviv| G KviY mbvwbevmi nvgjvq e nZvnZi Avkv Kiv nQ|


 
pag