AmaderShomoy.comhome


ivweivax cPviYvi AwfhvM Bkv Qv Av`vjbi mfvcwZmn AvUK 6


BmgvCj mvBb Bgy : dmeyK, UzBUvimn wewfb mvgvwRK hvMvhvM gvag ivweivax cPviYvi AwfhvM Bmjvgx kvmbZ (Bkv) Qv Av`vjbi K`xq mfvcwZmn 6 bZvK AvUK KiQ ive| AvUKKZiv nQb- K`xq mfvcwZ Avwidzj Bmjvg, cPvi mv`K Avyi ingvb wMjgvb, gv`vmvwelqK mv`K Gg`v`jvn dvnv`, mvwnZ mv`K ingZ Djvn, KvhKix m`m kL gvid I XvKv gnvbMi c~e KwgwUi bZv wmivRyj Bmjvg| MZKvj enwZevi weKvj ive-3 Gi GKwU `j ivRavbxi cyivbv cb msMVbi K`xq Kvhvjq _K Zv`i AvUK Kiv nq|

G evcvi Bmjvgx Av`vjb evsjv`ki K`xq mnKvix cPvi mv`K AvwZKzi ingvb Rvbvb, Kvbv AwfhvM QvovB nVvr Ki ive Bkvi K`xq mfvcwZmn 6 Qv bZv`i AvUK Ki wbq hvq| wZwb AviI ejb, Zv`i bvg Kvbv gvgjv AvQ wKbv Zv Avgvi Rvbv bB| AvUK bZv`i wei mvgvwRK hvMvhvM gvag dmeyK ivweivax cPviYvi AwfhvM Avbv nqQ|

Bmjvgx kvmbZ Av`vjbi cwmwWqvg m`m gvIjvbv gvmvK wejvn Avj gv`vbx ejb, Avgv`i Qviv G aibi KgKvi m mswk _vKZ cvi bv| Zvi ciI AvBbkLjv ivKvix evwnbxi m`miv hKvbv welq wRvmvev` KiZB cvib| Ze Zv`i wei Kx eev bq, Zv `LB Avgiv Kgm~wP `e| Gw`K ive RvwbqQ, AvR evi G welq wevwiZ Rvbvbv ne| mv`bv : ZviK


 
pag