AmaderShomoy.comhome


A I Uv cvVvbvi cwieZ eB I Kjg cvVvb


AvRvwZK W : bvix wkv cmvi fwgKv ivLvi KviY Zvjevb`i nvZ wjwe nIqv cvwKvwb wKkvix gvjvjv BDmydRvB eyaevi RvwZmsN wekbZv`i KvZvi `vuwoq wek mvm KewjZ `kjvZ Ai e`j eB cvVvbvi Avnvb RvwbqQb| gvjvjv wbD BqK RvwZmsN m`i `dZi Mvevj GWzKkb dv BwbwkqwUfi c_g evwlKxZ Ask wbq Avnevb RvwbqQb| wZwb ejb, AvdMvwbvb Ges Aviv hme `k mvm KewjZ nqQ mLvb A I UvsK cvVvbvi e`j eB I Kjg cvVvb| gvjvjv MZ eQi Avei cwZw`bi gZv zj hvevi c_ Zvjevb GK e`yKavixi nvgjvq gv_vq wjwe nq| GB nvgjvq wekRyo wb`vi So IV| wjZ gvivZK AvnZ nq gvjvjvi Aev msKUvcb nq coj ZvK DbZ wPwKrmvi Rb weUb cvVvbv nq| bZzb evZv

wPwKrmvi dj gvjvjv axi axi my nq IV Ges MZ gvP _K m hyivRi GKwU zj covjLv i Kib| gvjvjv GLb wekevcx mKj wki AwaKvi wekl Ki gq wk`i h_v_ wkvi AwaKvii c K_v ejQ| gvjvjv GB Abyvb (IB me `k) mbi e`j wkK cvVvbviI Avnvb Rvbvq| bvej kvw cyivi weRqx Wmg UzUz, evsjv`ki cavbgx kL nvwmbv I vqwkqvi cavbgx Bfv BqvwmcvwfP G Abyvb hvM `b| gvjvjv ejb, Avgvi ^c njv me wkK wkwZ Kiv Ges mKj gvbyli Rb mvg cwZwZ nZ `Lv| Avgvi ^c nj bvBRwiqv, wmwiqv, cvwKvb I AvdMvwbvbmn weki me vb kvw cwZwZ Kiv| gvjvjv Gi AvM MZ RyjvBZI RvwZmsN m`i `dZi eZv Ki| mmgq KLbv wbzc nq bv hvIqvi cwZv DPviY Ki `qv Zvi eZv cfZ cksmv ARb Ki| eyaevi gvjvjv ej, Avgiv PvB bvixiv AvZwbfikxj nvK ZvivI cyil`i mgvb AwaKvi cvK| gvjvjv ej, Avgiv mgZvq wekvm Kwi Ges Aviv wekvm Kwi h, bvix`i mgvb AwaKvi `Iqv bvqwePvi| gvjvjv Zvi eZvq ej, Avgiv GB me mgmvi myLxb nq Zvi GKwU mgvavb LyuRZ GLvb GmwQ| RvwZmsN gnvmwPe evb wK-gyb mvnm I weRqi Rb gvjvjvi cksmv Ki ejb, gvjvjv wekRyo jvL-KvwU gvbylK ciYv hywMqQ| gvjvjv GiBga ARm cyivi cqQ| Gi ga Avgbw BUvibvkbvj gvjvjvK weeKi `~Z Kiv ne ejI NvlYv w`qQ| UvBg gvMvwRb weki mePq cfvekvjx 100 ewi ga gvjvjvK ZvwjKvfz KiQ| mekl ZvK BDivcxq cvjvgU kvLvif cyivii Rb gbvbxZ KiQ |

AvMvgx gvm gvjvjvi jLv eB Avwg gvjvjv cKvwkZ nIqvi K_v iqQ| GQvov gvjvjv gvjvjv Znwej bvg GKwU msMVbi Kvhg i KiQ|


 
pag