AmaderShomoy.comhome


304 KwR IRb Kwgq RvUvjb cwgKv!


AvRvwZK W : 304 KwR IRb Kwgq ^wi RxebB jvf Kijb bv, myL-`ytLi fvMvfvwM Ki Rxeb hvcb KiZ ixwZgZ cwgKvI RywUq djjb hyivRi mveK mePq gvUv gvbyl cj gmb!

hyivRi msev` gvagjv RvwbqQ, cj mK Uwjwfkb GKwU cvgvYwP `Lvi ci Ԇcևg co hvb hyivi ieKv gvDUBb bvgx GK bvix| Zvici dmeyK cjK ezZi c֯ve w`q z` evZv cvVvb ieKv! evsjvwbDR

Avjvc RgZ RgZ `yRbi ga evSvcov, GgbwK n`qi jbv-`bv GZ ewk Mvp nqQ h, vBwcZ wbqwgZ K_v ejv 52 eQi eqmx cj Avkv KiQb, 40 eQi eqmx gvSvwi Mobi ieKv wkMwMi gvmvPzmUmi Ai GjvKv _K hyivRi mvdvKi BDBK cwgKK `LZ QyU Avmeb| GKmgq `wbK `yB nvRvi Kvjwi Lvevi LvIqvi KviY 440 KwR IRbi gvUv gvbyl cwiYZ nIqv cj GLb Aek AvcPvi Ki 304 KwR g` Swiq my I ^vfvweK gvbyl wnme Rxeb hvcb KiQb| wZwb cwgKv ieKvi m mK Rovbvi cv_wgK w`Ki NUbvjv eYbv Ki ejb, c_g Avgiv AbK Nwb ez nB, Ze GLb Avgiv cwgK-cwgKv|

cj ejb, mwZ ejZ c_g w`K ieKv cg-mwKZ welq wbq GKeviB fvewb| AvgvK mvivY `Lvkvbv Kivi Rb GKRb mnhvMx cZB m Kej mvnvh KiZ PqwQjv| wZwb AviI ejb, Ze Zvi m Avjvc i Kivi mgq Avwg Lye mveavbx wQjvg| m KviY mvo Pvi Nv vBwcZ K_v ej Ii gvbwmKZvi m wbRi gvbwmKZv ek gvwbq wbqwQ|

ieKvi mK wevwiZ wKQy bv RvbjI m Kxfve Avgvq mvnvh KiZ cvi G evcvi K_v nqQ Rvwbq cj ejb, vBwcZ wZxqevi K_v ejvi AvM chI Avwg eySZ cviwQjvg bv h, Avgiv ezZi PqI Mfxi Kvbv mKi w`K GwMq PjwQ| cj ejb, Avgvi gZv mI GKB AbyfwZ e Kijv Ges `yRbi cwgK-cwgKv nIqvi evcvi c֯ve w`j| m` gvSvwi Mobi ԯvU cyil cwiYZ nIqv cj ejb, ieKv mwZKvi Avgvi KvQ AvmZ Pvq Ges AvgvK `LZ Pvq| cwgKvi m `Lv Kivi evcvi gywLq _vKv cj G evcvi ek DwjZ ejI Rvbvb|


 
pag