AmaderShomoy.comhome


UK kv gvbyli wPvK cwikxwjZ Ki


wbR^ cwZe`K : MYZ cwZvq ivRbwZK UK kvi fwgKv kxlK mwgbvi eviv ejb, UK kv gvbyli wPvK cwikxwjZ Ki, ivRbwZK mPZbZv evovq| Ze UK kvZ MVbg~jK I MYZvwK AwaKvii welqjv cvavb `Iqv Riwi| mB m RbMYi gZvgZI iZ mnKvi Zzj aiZ ne| 15 eQi c`vcY Dcj Pvbj AvB welqwfwK avivevwnK mwgbvii PZy_ w`b MZ eyyaevi Dciv welq ev G me K_v ejb|

Pvbj AvB feb AvqvwRZ mwgbvi Ask bq miKvi I weivax`ji bZviv| wQjb mgvRi cwZwbwa I ivRbwZK weklKivI| mwgbvi g~j ce cvV Kib Avkivd Kvqmvi| UK kv ZZxqgvvi cwiKK I DcvcK wRjyyi ingvbi mvjbvq mwgbvi ev wQjb wkgx w`jxc eo-qv, mveK Z_gx AavcK Avey mvBwq`, Mvjvg gvIjv iwb, AavwcKv Acy DwKj, myfvl wmsn ivq, mveK msm` m`m kvgmyvgvb `y`y, mveK Z_gx b~i gvnv` Lvb, mq`v Avwkdv Avkivdx cvwcqv, wbjvdvi Payix gwb, Av`wje ingvb cv_, g. R. mq` gynv` Beivwng (Ae.) exicZxK, Avgv`i A_bxwZ mv`K bvCgyj Bmjvg Lvb, mveK mwPe I iv`~Z Iqvwj-Di-ingvb, Rvwbcc-Gi Pqvigvb AavcK W. bvRgyj Avnmvb KwjgDjvn, mvsevw`K gwbi nvq`vi cgyL| mfvcwZZ Kib Pvbj AvBqi cwiPvjK I evZvcavb kvBL wmivR|


 
pag