AmaderShomoy.comhome


Avwg Avi gvՇZ Zgv wgRv I Zvi gv


wbR^ cwZe`K : GKRb gvbyli mvdji wcQb gvq`i fwgKv _vK mePq ewk| Avi gvq`i wbq Avi wUwfZ cPvi nQ mwjewU UK kv wfwK Abyvb Avwg Avi gv| Zvwbqv Avng`i Dcvcbvq Abyvbi Gevii ce AwZ_x nq AvmQb Awfbx Zgv wgRv I Zvi gv|

Zgvi gv Rvbveb gqi QvU _K eo nIqvi bvbv iKg gRv`vi M| mB m Abyvb _vKQ Zvi QvU ejvi Qwe I wfwWI dzUR| GQvov G Abyvb _vKQ AviI ek wKQz mMgU| mvnj ivbv we`yZ Gi cևhvRbvq AbyvbwU cPvi ne AvR evi ivZ 11 Uv 20 wgwbU|


 
pag