AmaderShomoy.comhome


AvR Bwiv Mvx KvjPvivj mUvi MvBeb Abyc eo-qv


wbR^ cwZe`K : AvR evi XvKvi jkvb BwivMvx KvjPvivj mUvi mxZ cwiekb Kieb Yx mxZwkx Abyc eo-qv| AvR mܨv mvo QqUv _K ivZ AvUUv ch wZwb bRij mxZ, wewfb evsjv Mvbmn MRj I Vzgwi cwiekb Kieb| GeviB c_g Abyc eo-qv BwivMvx KvjPvivj mUvi mxZ cwiekb KiZ hvQb| Abyc eo-qv ejb, ԯ^vfvweKfveB Avwg AvRKi mxZ cwiekbvi gaw`q Avgvi `kKB Avwg Zzj aivi Pv Kiev| Pv Kiev kvZv`i wKQz fvjv fvjv Mvb Dcnvi w`Z| weMZ cbiv eQi hveZ wZwb QvqvbU DPv mxZi wkK wnme KgiZ AvQb| Zvi c_g GKK Gvjevg bRij mxZi Mvbi Gvjevg RvMv, LvjMv AuvwL cuvP eQi AvM evRvi Avm| mekl MZ eQi Zvi AvaywbK Mvbi Avjevg n`q b`x jRvi wfkbi evbvi evRvi Avm| AvRKi mxZ mܨvq Abyc eo-qvK ev`h evwRq mnhvwMZv Kieb Zejvq cje, Kx evW icZby, MxUvi `xcb I GmivR AvwkK|


 
pag