AmaderShomoy.comhome


bvUK mvsevw`K dviK gRyg`vi


wbR^ cwZe`K : mvsevw`KZv Avi jLvjwLi cvkvcvwk Awfbq e nq DVeb dviK nvmb gRyg`vi | c_gevii gZv wW G Zvqe cwiPvwjZ gwbi nvmb Rxeb Dc`v cwiPvjK mgqi AvjvwPZ gMv avivevwnK bvUK _vbvi bvg kwbi AvLov Awfbq Kijb mvsevw`K dviK nvmb gRyg`vi| GB bvUK Aviv Awfbq KiQb gKdzevi ingvb myBU, AvwRRyj nvwKg, gwg, wggv, ingZ Avjx icy, mbRq, kwdDj Avjg evey, wRnvb, cwjb, Aveyj nvmb gRyg`vi, Szbv Payix, ingZ Avjx, Zvwbqv Avng`, nvmvb Cgvg I jvqjv nvmvb|

Dc`v cwiPvjK gwbi nvmb Rxeb ejb, Avwg Avkv KiwQ h, dviK nvmb gRyg`vi Awfbq Zvi AvwiKZv AvQ, m fvj KiZ cvie ej Avgvi wekvm| GB ce ZvK `Lv hve mgvRi DPwe cwievii m`vl DQLj hyeKi Pwi| GB Pwi ZvK Avgvi fvjv jMQ| dviK nvmb gRyg`vi eenviI bg, f` I AvwiK|

Awfbq cm dviK ejjb, Avwg AwfbqK fvjvevwm QvRxeb _KB| Avgvi evev Aveyj nvmb gRyg`viI GKRb mwLb AwfbZv| GB bvUKi wZwbI GKwU ce Awfbq KiQb GKRb cKvkKi Pwi| GB bvUKi Dc`v cwiPvjK, gwbi nvmb Rxeb AvgvK wbRi Qji gZv fvjvevmb| Dwb ejjb, _vbvi bvg kwbiAvLov GKwU Pwi Awfbq Kivi Rb, m m ivwR nq Mjvg|

Rvwb bv KZUzKz ciwQ, mUv wePvi Kieb `kK I fvKvxiv|


 
pag