AmaderShomoy.comhome


PMvg wkweii niZvj


MvwoZ Avb fvOPzi I KKUj weviY AvUK 4gv. kwn`yj Bmjvg, PMvg : MvwoZ Avb, fvOPzi I KKUj weviYi ga w`q PMvg wkweii WvKv Aaw`em niZvj cvwjZ nqQ| wkweiKgx m`n bMixi wewfb vb _K 4 RbK AvUK KiQ cywjk| cZ`kx m~ Rvbv MQ, niZvji iZ enwZevi mKvj mvo 8Uvq bMixi lvjkni ewe mycvi gvKUi mvgb _K GKwU SwUKv wgwQj ei Kib wkweiKgxiv| Gmgq Zviv 7-8wU KKUj weviY NUvq Ges ekKwU Mvwo fvOPzii ci GKwU wmGbwR AUvwiKkv Avb cywoq `q| Lei cq cywjk NUbvj Avmvi ci Zviv cvwjq hvq| Gw`K ev`yiZjvq, PKevRvi, wWwm wnj GjvKvq wkweiKgxiv SwUKv wgwQj Ki KqKwU KKUji weviY NUvq ej Rvbv MQ| Ze bMixi KqKwU vb wewQb wKQz mwnsmZvi NUbv NUjI Rjvq niZvj PjQ AbKUv wXjXvjvfve| Gw`K niZvj eo aibi bvkKZv I AcxwZKi cwiwwZ gvKvwejvq bMixZ cvq `ynvRvi AwZwi cywjk gvZvqb wQj|

bMi cywjki AwZwi Dc-Kwgkbvi (e`i) gbRyi gvk` Rvbvb, wkweii niZvji bvkKZv gvKvwejvq bMixi iZc~Y cqU AwZwi cywjk gvZvqb Kiv nq| hvbevnb PjvPj ^vfvweK wQj| Ze Awj, MwjZ wkweiKgxiv PvivMvv wgwQj, mgvek KijI g~j moK AvmZ cviwb Zviv| bMixZ wewfb vb wMq `Lv MQ, Abw`bi gZv enwZeviI `vKvbcvU, eemv cwZvb, miKvwi- emiKvwi Awdm, AwaKvsk wkvcwZvbI Lvjv wQj| wecyjmsLK wgwbevm, wnDgvb njvi, AUvwiKkvmn wewfb MYcwienb ^vfvweK wQj| e`i RvnvR _K cY DVvbvgv I Ub PjvPj ^vfvweK wQj| DjL, mvgevi _K gjevi wkwei Kvhvjq _K 34 bZvKgxK AvUKi cwZev` eni PMvg Aa`em niZvji WvK w`qQb wkwei|


 
pag