AmaderShomoy.comhome


evcmvMi 15 Ujvi MYWvKvwZ 22 Rj AcniY


exi` wKkvi miKvi, eibv : eibvi ZvjZjxi evcmvMi eyaevi Mfxi ivZ 15 Ujvi WvKvwZi Lei cvIqv MQ| gywcYi `vweZ Rj`myiv 3 Ujvimn 22 RjK AcniY Ki wbq MQ| Gmgq Zv`i AgvbywlK wbhvZb AvnZ nqQ cvq 20 Rj|

Rjiv RvwbqQ, eyaevi ivZ AvbygvwbK `oUvq ZvjZjx _K cvq 30-35 wKjvwgUvi `wY jvj w`qviPi I cww`qviPi GjvKvq my`iebi Rj`myiv G NUbv NwUqQ| AvnZ Rj`i ga dviKvb, mvBdzj Bmjvg, Kwei nvmb, mvne Avjx gvwS, BqvKze Avjx, Rvnvxi nvmb, Rvgvj nmb, Aveyj Kvjvg, Av. ivvK, RvwKi nvmb, bvwmi Dwb I `yjvj wgqvi bvg Rvbv MQ| G`i mevi evwo ZvjZjx DcRjvi Rqvjfvv, gbxcvov, jvDcvov I ZZzjevoxqv Mvg| WvKvwZi wkKvi Ujvii ga Gdwe MvRx, Gdwe gvqi `vqv I Gdwe mvBdzj Gi bvg Rvbv MQ| WvKvwZi Kej _K wdi Avmv Rj Kvjvg gvwS Rvbvb, 25-30 Rbi WvKvZ`j `ywU Ujvi AZwKZ 15 Ujvi nvgjv Pvwjq Ujvi _vKv gvQ, Rvj, hvsk I im`mn cvq 25 jvL UvKvi gvjvgvj jyU Ki wbq MQ Zviv| G QvovI gywcYi `vweZ bvgwenxb gwneyj MvRxi Ujvii gvwS BDmyd, `jvqvi MvRxi Ujvii Rj mygb, Ujvi gvwjK ij Avwgb, GmnvK nvIjv`vii Ujvii Rj Rvnvxi nvmb, bvUz nvIjv`vii Ujvii Rj gvZvje I ev`j MvRxi Ujvii Rj mvBdzj BmjvgK Rj`myiv AcniY Ki wbq MQ| G`i evwoI ZvjZjx DcRjvi wewfb Mvg| G QvovI AcniYKZ Rj`i bvg WvKvwZi Kej _K wdi Avmv Rjiv mwVKfve ejZ cviwb|

G evcvi ZvjZjx KvMvWi mwKbv KwUbRU Kgvvi kwn`yj Bmjvg MZKvj enwZevi Rvbvb, eyaevi ivZ Zv`i Unj wUg mvMi wQj bv|


 
pag