AmaderShomoy.comhome


AvZv


gv. Rnv` Dwb : mKj AvZvK mw Ki Avjvni iveyj Avjvwgb ck iLwQjb, Avwg wK Zvgv`i ie bB? mKj mg^i mv w`qwQj, wbqB ZzwgB Avgv`i ie|

mB AvZv `ywbqvi gvbe`n ic wcwći Ave nq gnvb mvi KvQ _K ev͇e hZ `~iB Aevb KiK bv Kb KvhZ wK m KvbfveB mK wQb KiZ cvi bv Zvi mv_, Ggb wK GK gyn~Zi Rb bv| hw`I ev mK wQb nq Kvb KviY, hw`I ev wYK weinI mw nq mB gnvb mˡvi mv_, ZLb mB AvZvi vwn vwn Aev Kbv Kiv mvaviYi cI Amva bq ej gb Kwi|

Avjvni mv_ gvbevZvi mK eRvq ivLvi cgvY nj Zvi Av`k-wbla cwicvjb| c_g gvbe Av`gi `n AvZv dzuK `qvi mv_ mv_ gvbe`n h cwe k mgw DPviY KiwQj, Zv wQj Avjnvg`ywjjvn A_vr mKj ckvsmv Avjvn Zvqvjvi| Zvici Av`gK meaibi bvg Z_v mKj welqi Dci vb `vb Ki Avjvn iveyj Avjvwgb dikZv I wRb RvwZi Dci gvbee kZ c`kb Kijb| Avjvni Kzg cvjbi ga ^M-myL LyR cj gvbyl| mB myL Kvbvq Kvbvq fi DVj wewe nvIqvi Avwefvei ga w`q| Av`g-nvIqv AvZv wQj gnvb mvi mv_ mshy, Kvb wein wQj bv Dfq ci ga| ZvB Zv Kvb AmyL wQj bv Zv`i|

wK gvbevZvi AmyL KLb nq| mB cvqvwMK wkvI gnvb Avjvn wKfve w`jb mB NUbv mKjiB Rvbv| enkZ Avjvni Kej GKwU wbla Agvbi KviY Zv`i Rxeb `ytLi Agvwbkv bg GmwQj| enkZ _K Zviv weZvwiZ njb| Ze cfzi wbKU _K GB wbqZv Zviv cjb h, `ywbqvq AevbKvjUzKz KvivMvim`k njI gnvb iei mv_ mshvM wewQb ev `yej bv nj Zviv myLB _vKe Ges wPivqx myLi w`KB Zviv cZvewZZ ne| gvbylK Avjvn cvK wKQyUv ^vaxbZv w`q `ywbqvq cvwVqQb| gvbyli hgb fvj KvRi myhvM iqQ, Zgwb Zvi c g` KvR KivI wewPI bq| fvj -g` m evQvB Kivi gZv ivL| Avi Zv cvi ejB Zvi KvR-Kgi Pzj-Piv wePvi ne| wK ^vaxbZv cvwi welqwUK AbK gvbylB nRg KiZ cvi bv| gZvi Aceenvi wj nq co Zviv| Avjvni weavb cvjb Zv `~ii K_v, Zviv ixwZgZv we`vn Ki em gnvb mvi wei| Avjvni weavbi wecixZ wbRiv ixwZgZv gbMov Kvb weavb `vo Kwiq em| Abvq-AbvPvi fvwmq `q mw-RMZ| Gnb cwiwZ nvnvKvi Ki IV gvbevZv| `n Avjvn-wegyL nj AvZvi kvw web nq co A^w-AmyZv Qwoq co mgM `n| gvbyli myL-kvwgq my Rxebi wbqZv iqQ Avjvni mv_ AvZvi mshvM vcbi fZi; Ab Kv_vI Gi Zvjvk Aevi|


 
pag