AmaderShomoy.comhome


ivwei wkwei mUvwimn 8 bZvKgx AvUK


Pvi Rjvq iveevi mKvj-mܨv niZvjAvj-Avgxb nvmb AvKvk, ivwe : ivRkvnx wekwe`vjq kvLv Bmjvgx Qvwkwei mUvwi mvBdzwb Bqvwnqvmn 8 bZvKgxK AvUK KiQ ivwcW AvKkb evUvwjqvb (ive)| MZKvj enwZevi fvi mvo 4Uvq bMixi KbU KvwPs mUvi _K Zv`i AvUK Kiv nq| G NUbvq `ycyi AvovBUvq wkweiKgx`i AvUKi cwZev` SwUKv wgwQj ei Kij cywjki m msNli NUbv NU| Gw`K mUvwimn wkwei bZvKgx`i gyw bv w`j AvMvgx iveevi ivRkvnxi Pvi Rjvq mKvj-mܨv niZvj WKQ wkwei| Rvbv hvq, MZKvj enwZevi fvi Mvcb msev`i wfwˇZ ive-5 Awfhvb Pvwjq ivwe Qvwkweii mUvwimn 8 bZvKgxK AvUK Ki| AvUKKZ Abvbiv njb, Avwidzj Bmjvg, Avyj Kv`i evx, wgbnvRyj Bmjvg, Avey mvqg, Kwei nvmb, Avwidzi ingvb I gwZDi ingvb| Giv mevB wkweiKgx ej Rvbv MQ|

ive-5 Rvbvq, Mvcb msev`i wfwˇZ bMixi gvjvcvov GjvKvq KbU KvwPs mUvi Awfhvb Pvwjq 13wU KKUj, 8 ivD wj fwZ GKwU wcj, 2wU nvmyqv, 1wU gvUimvBKj, 2wU Kvgiv I ekwKQz wRnvw` eBmn 8 wkwei bZvK Mvi Kiv nqQ| MviKZ`i ive-5 Gi m`i `߇i ivLv nqQ| ive-5 Gi AwabvqK j. Kbj Avbvqvi jwZd Lvb ejb, ԆMvcb msev`i wfwˇZ Avgiv bMixi GKwU KvwPs mUvi _K Zv`i Mvi KiwQ| MviKZ`i ga ivwe wkwei mUvwi mvBdzwb Bqvwnqvi bvg bMixi wewfb _vbvq ivwe QvjxMKgx dviK nvmb nZv, wewfb mgq cywjki Ici nvgjv I QvjxM bZvi iMKvUvmn 42wU gvgjv iqQ| ivwe wkwei mUvwimn 8 RbK Mvii cwZev` I Zv`i gywi `vweZ KvRjv I ZvjBgvixZ cywjki m wkweiKgx`i c_K msNli NUbv NUQ| `ycyi AvovBUvq wekwe`vjq msjM KvRjv GjvKvq wkwei wevf wgwQj ei Kij wkweiKgx`i m cywjki avIqv-cvvavIqvi NUbv NU|

rGmgq wkwei bZvKgx`i Qf KiZ AakZvwaK wUqvimj, ivevi eyjU, Mvm MևbW wbc Ki cywjk| GKB NUbvq mܨvq bMixi ZvjBgvixZ cywjki m wkweiKgx`i msNli NUbv NU| Ze Kvbv nZvnZi msev` cvIqv hvqwb|

Gw`K wkwei bZvKgx`i AvUKi cwZev` kyevi wevf wgwQj I AvMvgx 48 Nvi ga wkwei bZvKgx`i gyw bv w`j iveevi ivRkvnx wefvMi Pvi Rjvq mKvj-mܨv niZvj WKQ Bmjvgx Qvwkwei| ivwe wkweii mfvcwZ Avkivdzj Avjg Bgb I mvsMVwbK mv`K kvqe kvnwiqvii h_ ^vwiZ GK weewZZ G Z_ wbwZ Kiv nq| weewZZ Zviv ejb, Kvbv KviY QvovB ivwe wkweii mUvwi mvBdzwb Bqvwnqvmn AvU wkwei bZKgxK gvjvcvovi GKwU Qvevm _K Mfxi ivZ Zjvwk Pvwjq AvUK Kiv nq| Nyg wkwei bZvKgx`i AvUK Ki A I weviKmn AvUK `Lvbv Pig nZvkvRvbK| Ze hLvb _K Zv`i Mvi KiQ mLvb _K Kvbv wKQz Dvi KiZ cviwb ive-5| Zviv wekwe`vjq kvLv wkweii mUvwimn wkwei bZvKgx`i AvUK I A Dvi mvRvbv bvUKi Zxe wb`v I cwZev` Rvbvb| mv`bv : ZviK


 
pag