AmaderShomoy.comhome


7 `dv `vweZ `wevi cv_wgK wkK mgvek


G.wU.Gg mvBdzj Bmjvg gvmyg, Kzwgjv _K : enwZevi weKvj `wevi miKvwi wkK mwgwZ wgjbvqZb K`xq KwgwUi Av`vjbi Ask wnmve mvZ `dv `vweZ `wevi miKvwi wkK mwgwZi mjb AbywZ nq| wkK mwgwZi mfvcwZ nvwjgv AvLZvii mfvcwZZ D mgvek ee ivLb mwgwZi mvaviY mv`K Avwgi nvmb, Kvlv` Kvgivgvb, hyM m`K Aveyj evkvi, gwnjv mv`K gbvqviv, wkK cwZwbwa gvLjQzi ingvb, ivnjv gRyg`vi, nvwR gv. Zvje nvmb cgyL| eviv cavb wkK`i 2q kYxi c`ghv`v, mnKvix wkK`i 11Zg MևW DbwZKiYmn mvZ `dv `vwe Awej^ evevqb KiZ miKviK Abyiva Rvbvb|


 
pag