AmaderShomoy.comhome


my`iM vggvY Av`vjZ 2 Rbi Rj


gvkviid nvmb eyjy, my`iM (MvBevv) : MvBevvi my`iM DcRjvq MZ enwZevi 2 mvbv weZv cZviK Pi 2 m`mK vggvY Av`vjZ Gi wbevnx gvwRU I DcRjv wbevnx Awdmvi Avnmvb nvwee 1 gvm Ki Kviv` c`vb Kib| Rvbv MQ, DcRjvi ci knii evwni Mvjv gmwR`i mvgb mvbv cZviK Pi 4 m`m GKwU wcZji L jvK myL dj w`q cZviK`i ga nZ GK m`m Zv Kzwoq wbq mvaviY gvbylK mvbv ej `vwe Ki GKRb gwnjvi wbKU wewi Pv Ki| G mgq mvaviY jvKRb m`n gyjKfve Zv`i avIqv Kij 2 Rb cvwjq hvq Ges Aci 2RbK ci MvWiv AvUK Ki cimfvq wbq Avm|

AvUKKZiv njb-MvBevv m`i DcRjvi LvjvnvwU BDwbqbi evovBcvov Mvgi gZ-Rei Dwχbi cy fzz (28) Ges GKB Mvgi gZ-AvwRRvi ingvbi cy AvgRv` nvmb| ci Zv`iK cywjk w`j vggvb Av`vjZ Zv`i cևZKK 1 gvmi Ki webvkg Kviv`v`k c`vb Kib|


 
pag