AmaderShomoy.comhome


ivRavbxZ ZiYx I ea~i AvZnZv


gvmy` Avjg : ivRavbxi c_K `ywU NUbvq `yBRb AvZnZv KiQb| MZ eyaevi Mfxi ivZ icbMi A: ^v Mnea~ mygx Avvi (20) I Div cwg GjvKvq dvZgv Avvi (20) bvg GK ZiYx AvZnZv KiQb| cywjk c_K NUbvj _K wbnZ`i gZ`n Dvi Ki gqbvZ`i Rb XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj gM cvwVqQ| wbnZ mygxi Lvjy LvKb ZvjyK`vi Rvbvb, cvwievwKfve mygxi m nvw`Dvgvbi weq nq| weqi Qq gvm ci nvw`Dvgvb Zvi QvU fvB Avjgi x ivwL Avvii m ciKxqv cևg Rwoq co| G KviY mygxi msmvi cvqB SMov weev` jM _vKZ| Gwbq eyaeviI Zv`i ga SMov nq| ZviB Ri ai eyaevi ivZ icbMi 15 b^i ivWi 79 b^i evwoi Nii wmwjs dvbi m Iobv cuwPq AvZnZv Ki| mygx A:^v wQjb ejI wZwb Rvbvb|

Gw`K, eyaevi ivZ Div cwg GjvKvq Mjvq duvm w`q dvZgv Avvi bvgi GK ZiYx AvZnZv KiQb| Div cwg _vbvi GmAvB wejvj Dwb Zid`vi Rvbvb, eyaevi ivZ AvUUvi w`K Div 130 b^i GLjvm wgqvi Kjvbxi Di cvki GKwU evmv _K `iRv f dvZgvi gZ`n Dvi Kiv nq|

KviI m Awfgvb Ki KvVi wfgi mv_ Iobv cwPq AvZnZv KiQ ej Rvbvb wZwb| mv`bv : Bgij kvn`


 
pag