AmaderShomoy.comhome


dbxZ evjweq wbe܇bi AwfhvM KvRx I mnKvixi Rj-Rwigvbv


bvRgyj nK kvgxg, dbx : dbxZ evj weq wbe܇bi AwfhvM enwZevi KvRx gv. Ave`yj gbvb I Zvi mnKvix Ave`jv Avj bvgvbK GK gvm Ki Kviv` I GK nvRvi UvKv Ki Rwigvbv KiQ vggvY Av`vjZ| Gmgq wbeb mswk KvMRc R Kiv nqQ|

vggvb Av`vjZ my Rvbv hvq, dbx m`i DcRjvi gag awjqv Mvg beg kwYi GK wkv_xi weqi msev` b MZ gjevi dbx m`i DcRjv wbevnx KgKZv (BDGbI) wc K Gg Gbvgyj Kwig NUbvj DcwZ nq evjweevn e Ki `b| Gmgq cv eq (18 eQi) bv nIqv chZ weq bv `Iqvi Rb AwffvK`i wjwLZ AxKvi Av`vq Kib|

G NUbvi ci enwZevi IB Qvx wbR cQ` GKRbK weq KiQb Ges KvRx Zv wbeb KiQb Ggb Lei cq DcRjv wbevnx KgKZv (BDGbI) Zv`i weqi wbe܇bi KvMRc mn wbR Kvhjq DcwZ nZ ejb| ci KvRx gv. Ave`yj gbvb I Zvi mnKvix Ave`jv Avj bvgvb weqi mKj KvMRc wbq BDGbI Kvhjq DcwZ nj BDGbI weqi wbeb eB, wbeb wd Av`vqi iwk` eB `L evj weqi welqwU wbwZ Kib Ges weqi mKj KvMRc R Kiv nq|

vggvb Av`vjZ Zv`i ^xKvivwZ KvRx gv. Ave`yj gbvb I Zvi mnKvix Ave`jv Avj bvgvbK GKgvm Ki webvkg Kviv` Ges GK nvRvi UvKv Ki Rwigvbv Ki KvivMvi cib Kiv nq|


 
pag