AmaderShomoy.comhome


c~Y kwZ iv gZvq _vKe miKvi


gv. kwn`yj Bmjvg, PMvg : eb I cwiekgx W.nvQvb gvngy` ejQb, msm` wbevPbi Zdwmj NvlYv KijB AieZx miKvi icvwiZ ne| Zvi AvM ch c~Y kwZ iv gZvq _vKe miKvi| enwZevi `ycyi PMvg ive-7 Gi m`i `߇ii Dvabx Abyvb Gme K_v ejb wZwb| ebgx ejb, weivax `j fzj Ki 25 AveiK mvgb iL wewfb cwiKbv wbQ| gwK w`Q `k Pig bivR i ne| weK miKvi eev Pvjy ne| Avei Kb evsjv`k Avi Kvb bivRKi cwiwwZi mw Kiv hve bv| AeZx miKvi icvwiZ njI evsjv`kK cvwKvb ev AvdMvwbvb evbvZ `ev bv| Avgiv G `ki gmwR`, kwcsgj, Av`vjZ evgv `LZ PvB bv| gx ejb, weGbwc-RvgvqAZ RvU 5 eQi gZvq _vKv Kvj evsjv`k Rxev`, mvmev`i AfqviY cwibZ nZ hvwQj| G mgq AvIqvgx jxMi Rbmfvq MbW nvgjvmn `ki 5k RvqMvq GK mv_ evgv nvgjv nqwQj| eZgvb miKvi gZvq Avmvi ci _K Rxev` wbg~j AvBbkLjvevwnbx AZ KvhKi fwgKv cvjb KiZ mg nqQ| eZgvb mgq Av`vjbi bvg h me mvaviY gvbyli I miKvwi mw web KiQ Zv`i wei KVvi eev MnY KiZ ne|


 
pag