AmaderShomoy.comhome


Avjcyi-eov moK WvKvwZ cywjki wj elY


mwdDj Avjg mwd, Avjcyi (RqcyinvU) : Avjcyi- eov moK WvKvwZ `ycPuvwPqv I Avjcyi _vbv cywjki h_ Awfhvb `yivD wj elY WvKvZ `ji cjvqb| cywjk my Rvbv MQ, eyaevi w`evMZ ivZ Abygvb 10Uvi mgq Avjcyi-eov moKi eov Rjvi `ycPuvwPqv _vbv GjvKvi gZyRvcyi wZbgv_v bvgK vb 50-60 Rbi km WvKvZ `j ivv cwZiva Ki UvK, fUfwU, gvBvevm, I c_Pvwi`i KvQ _K MYnvi bM` UvKv gvevBj jyVb Ki| Lei cq eov Rjvi `ycPuvwPqv _vbv cywjk I RqcyinvU Rjvi Avjcyi _vbv cywjk h_fve NUbv j cQj WvKvZ `j cywjki DcwwZ Ui cq cvwjq hvq|

G mgq cywjk Zv`i wcQz avIqv Ki Avjcyi _vbv cywjk GK ivD I `ycPuvwPqv _vbv cywjk WvKvZ`i j Ki wj QzuojI WvKvZ`i jvMvZ e_ nb| NUbvi mZZv Avjcyi _vbvi Awdmvi BbPvR (Iwm) iRvDm mvw`K iRv wbwZ KiQb|


 
pag