AmaderShomoy.comhome


me `ji AskMnY msweavb Abyhvqx AvMvgx wbevPb ne : gv. bvwmg


myeZ mvnv mygb, b·Kvbv : AvIqvgx jxMi cwmwWqvg g^vi I mveK ^iv gx gv. bvwmg ejQb, AvIqvgx jxM Z_v gnvRvU miKvi weGbwc Avgji 15 deqvixi fzqv wbevPb wekvm Ki bv| mKj `ji AskMnY Ges msweavb Abyhvqx AvMvgx wbevPb ne|

GB wbevPb weGbwcI Ask wbe| gywhyi msMVK, fvlv mwbKI b·Kvbv Rjv AvIqvgx jxMi mveK mfvcwZI mveK Ggwc gig dRjyi ingvb Lvbi 5g gZy evwlKx Dcj MZKvj enwZevi weKvj b·Kvbv knx` wgbvi AbywZ iYmfv D`hvcb KwgwU AvqvwRZ iY mfvq cavb AwZw_i ee gv. bvwmg Aviv ejb, GKwU P agi bvg RvwZK wev KiZ Pv KiQ| AvRK Avgv`i Zv`iK iL `uvovZ ne| wZwb Aviv ejb,wbevPbi Kvb weK bB| wbevPbi weK wbevPb, MYZi weK MYZ|

weGbwc RbMbK wev Kivi Rb wbevPbi wei wg_v Ac-cPvi PvjvQ| wK RbMY Zv`i G K_vq KYcvZ Kie bv| RbMY wbevPb Pvq|AvIqvgx jxM h Kvb g~j wbevPb Kie| weGbwcKI mB wbevPb AvmZ ne| wZwb Aviv ejb, weGbwc h_b gZvq wQj,ZLb Rxev`i Dvb NUwQj| wK AvIqvgx jxM gZvq Gm mB Rxev` DrLvZ KiQ| wZwb Dbqbi aviv AevnZ ivLZ AvMvgx wbevPb AvIqvgx jxMK gZvq Avmvi myhvM w`Z ne DjL Ki RbMYi D`k ejb, Avgv`i QvU QvU fzji Rb hw` mwiq `b,Ze eo fzj Kieb| `k ne Zvjevb`i Ges gjev`i Avi Rxev`i| wZwb cqvZ dRjyi ingvb Lvbi bZZi Yvejxi K_v DjL Ki ejb, `k GLb dRjyi ingvbi gZ ZvMx bZvi cևqvRb| Zviv wQjb mr bZZi AwaKvix| wZwb `jxq bZv Kgx`i dRjyi ingvbi Av`k AbycvwYZ nq KvR Kivi Rb Avnvb Rvbvb| iYmfv D`hvcb KwgwUi mfvcwZ mveK Ggwc I Rjv AvIqvgx jxMi Dc`v GWfvKU mvw`i Dwb Avng`i mfvcwZZ AbywZ mfvq Abvbi ga ee ivLb AvIqvgx jxM K`xq KwgwUi XvKv wefvMxq mvsMVwbK mv`K Avng` nvmb, qyvciva gvgjvi Z` KwgwUi cavb I mveK AvBwRwc gv. Avyj nvbvb, gqgbwmsn AvIqvgx jxM bZv GWfvKU Avwbmyi ingvb Lvb, Rjv AvIqvgx jxM mv`K msm` m`m Avkivd Avjx Lvb Lmi, gig dRjyi ingvb Lvbi Kbv AvIqvgx jxM bx nvweev ingvb kdvjx Ges D`hvcb cwil`i mv`K mvbvIqvi nvmb fzBqv| GQvovI b·Kvbv hvIqvi c_ gv. bvwmg gqgbwmsni KvwkM Ges b·Kvbvi kvgM evRvi I wnibcyi ee ivLb|

DjL, 1988 mbi 26 mޤ^i mveK GB Ggwc I cexY AvIqvgx jxM bZv dRjyi ingvb Lvb BKvj Kib|


 
pag