AmaderShomoy.comhome


Kjvcvovq eez I cavbgxi Qwe fvOvi NUbvq _vbvq AwfhvM


`jIqvi nvmb, Kjvcvovq cUzqvLvjx : cUzqvLvjxi Kjvcvovq eez I cavbgx kL nvwmbvi Qwe msewjZ wWwRUvj wejevW f djv nqQ| hyiv kvLv AvIqvgx jxMi mvsMVwbK mv`K I Kjvcvov DcRjv AvIqvgx jxM bZv Ave`yjvn Avj Bmjvg wjUb cvwbm` cwZgx I vbxq mvsm` gv. gvneyeyi ingvb ZvjyK`vii mg_K`i `vqx KiQb| Kjvcvov ci febi mvgb wejevWwU mvUvbv wQj|

eyaevi ivZi h Kvb mgq GwU f djv nq| G evcvi enwZevi `ycyi Kjvcvov _vbvq GKwU AwfhvM Kiv nqQ| Rvbv MQ, AvMvgx RvZxq msm` wbevPb cUzqvLvjx-4 (Kjvcvov-ivvevjx) Avmb _K AvIqvgx jxM gbvwbZ cv_xK fvU `qvi Avnevb Rvwbq Kjvcvov ci knimn wbevPwb GjvKvi wewfb vb wej evW, dzb, cvvi jvMvbv nq| eez, cavbgx kL nvwmbv I gbvbvqb cZvkx hyiv kvLv AvIqvgx jxMi mvsMVwbK mv`K I vbxq mveK msm` m`m gig Avbvqvi Dj Bmjvgi Qj Ave`yjvn Avj Bmjvg wjUbi Qwemn AvIqvgx jxM gbvwbZ cv_xK bKv gvKvq fvU `qvi Avnvb Rvbvbv nq|


 
pag