AmaderShomoy.comhome


mybvgM wkwei bZv AvUK


gmygx eMg, mybvgM : mybvgM ci knii KvwRi cqU GjvKv _K wgwQji c֯wZKvj gvmy` ivbv (25) bvg GK wkweiKgxK AvUK KiQ cywjk| gvmy` gqgbwmsn Rjvi wkvj DcRjvi wkvj Mvgi Avyj Inve Gi Qj| enwZevi mKvj 10Uvq KvwRi cqU GjvKv _K ZvK AvUK Kiv nq| G mgq Abiv cvwjq hvq| mybvgM m`i gWj _vbvi fvicv KgKZv (Iwm) Gbvgyj nK Rvbvb, wgwQji c֯wZ I wekLjv mwi AwfhvM ZvK AvUK Kiv nqQ| Zvi wei cPwjZ AvBb gvZveK gvgjv `vqi nqQ|


 
pag