AmaderShomoy.comhome


^ivgxi mdi KvbI mydj Avmwb


cveZ-fwg AvBb mskvab cևk cvnvo Pig nZvkvGg.bvwRg Dwb, ivOvgvwU _K : cveZ PMvg fwg weiva wbw Kwgkbi AvBb mskvab welq miKvii mvwZK wbieZvq cvnvo Pig nZvkv Zwi nqQ| AvBbwU mskvab welq miKvwi D`vMi cwZ MZ cvq `o eQi cvnvo D _vKvi ci MZ 8 RyjvB ^ivgx W.gnxDxb Lvb AvjgMxi Ggwc I cavbgxi Dc` W. MIni wiRwf wZb Rjv mdi Kib| Zviv G welq cvnvwo evOvwj bZe`i mv_ bvbv AvwK eVK Kivi ci Dfq cB Zv`i Av`vjb Kgm~wP cZvnvi Ki `yB bZvi mdii djvdji w`K ZvwKq iqQb| wK miKvii gqv` kl nZ PjjI G welq miKvi c _K `kgvb Kvbv D`vM bv _vKvq cvnvwo-evOvwj Dfq wkwei nZvkv weivR KiQ|

LuvR Lei wbq Rvbv MQ, msm`i PjwZ Awaekb miKvi Av` fwg AvBb mskvabx msm` cvk Kie wKbv GB cևk cvnvwo RbMvxi gvS Pig AwbqZv iqQ| cv͇i evOvwj bZe`i Avkv bvbvgywL Pvc msm`i gqv` kl nevi AvMB miKvi ZwoNwo Ki cvweZ fwg Kwgkb AvBb mskvabx msm` cvk Ki djZ cvi| A_P ^ivgxi mdi evOvwj bZe`i `vwe wQj h AvwK mskvabx cvewU gx cwil` mfvq Abygv`b Kiv nqQ| mLvb iqQ bvb AmwZ I ebvi mvebv| KvRB GB AvBb cvk Kivi AvM cvnvoi evOvwj bZe`i mv_ AvjvPbv Ki Zv`i nZvkv I ebvi K_vjv kvbv DwPZ|

^ivgx ivOvgvwUZ AbywZ mfvq evOvwj bZe`i Ggb `vwei mv_ GKvZZv cvlY Ki mnmv G aiYi AvjvPbv D`vM bIqv ne ej K_v `b| wK BZvga ek wKQz mgq AwZv nIqvi ciI Zgb Kvbv mebv Zwi bv nIqvq G GjvKvi evOvwj bZe` kwZ h, kl ch welqwU Kvb w`K hvQ| cvnvoi mePq kKvZi G BmywU wbq eQii ci eQi GLvbKvi gvbyl AwbqZvq _vKvi ci cveZ Pzw Abyhvqx miKvi cveZ fwg weiva wbw Kwgkb bvg GKwU Kwgkb MVb Ki|

wK fwg Kwgkb AvBb wKQz AmwZ iqQ `vwe Ki cveZ PMvg RbmsnwZ mwgwZ GB Kwgkbi cwZ Abvv Rvwbq Kwgkb _K `yi _vK| eZgvb miKvi gZvq Avmvi ci bZzbfve MwVZ Kwgkb `xN wZb eQi Kwgkbi bvbv c`cmn cvnvo Pl wdijI cvnvwo ci AmnhvwMZvq KvRi KvR wKQzB nqwb| Aekl miKvi AvBb mskvabi wmv bq| wK AvBb mskvab GKZidvfve cvnvwo ci ^v_ msiY Kiv nqQ `vwe Ki evOvwj RbMvx GB mskvabxi wec Aevb bq| G wbq niZvj, Aeiva, wgwQj mgvek I viKwjwc c`vbmn bvbvfve Av`vjb `vbv eua DV| GK chvq miKvii `yB iZc~Y ew cvnvo mdi Kib| wK mekl cwiwwZ wbq AwbqZvq Zwi nqQ AwbqZv|


 
pag