AmaderShomoy.comhome


mvfvi moK `yNUbvq wbnZ 2 AvnZ 10


Avmv`yvgvb, mvfvi : mvfvii XvKv-AvwiPv gnvmoKi ewjqvicyi GjvKvq `ywU evm-Uvx Kvei xgyLx msNli NUbvq gvt mvjvg (38) I ingvb (40) bvg GK UvxKve hvx wbnZ nqQb| enwZevi mKvj cb 9 Uvq mvfvii ewjqvcyi GjvKvi Kvgvj wmGbwR wdwjs kbi mvgb GB moK `yNUbv NUQ|

Gmgq vbxqiv evm Ges UvxKvei PvjKmn hvx`i 7 RbK Dvi Ki AvkvRbK Aevq mvfvii Gbvg gwWKj KjR nvmcvZvj cvVvq| GQvovI AvnZ ek KqKRb evm hvxK cv_wgK wPwKrmv `Iqv nqQ ej RvwbqQ cZ`kxiv| Gw`K AvkvRb Aevq nvmcvZvj bIqvi ci KZeiZ wPwKrmK `yB RbK gZ Nvlbv Kib|


 
pag