AmaderShomoy.com

home

mekl mKj msev` 

 •  » wewewmi wicvU : evsjv`k Kb AvmQ bv we`kx chUK? (AwWI)
 •  » Kv`i gvjv Kb wiwfD KiZ cvieb bv, Zv Avgv`i evaMg bq-evwivi Avyi ivvK
 •  » Kviv evevi PvKi bq miKvwi KgPvixiv
 •  » cuqvR k UvKv QuyBQuyB
 •  » cUj Pvl nvmQ KlK
 •  » wk alKK awiq w`Z cyivi NvlYv
 •  » kwbevi wSbvB`n hvQb Gikv`
 •  » Lvj`v wRqv hkvi hvQb kwbevi
 •  » b`xMvg wRqv cwil`i gZwewbgq mfv
 •  » nvwZqvq KyKyii Kvgo wkv_x wbnZ, AvnZ 20
 •  » wmwiqv BmyZ AvR fvUvfzwU
 •  » k AwfbZv kvwKe, Awfbx Rqv
 •  » MvgUm wk asmi loh KiQ miKvi
 •  » wSbvB`n we`yr hyeKi gZz
 •  » ivgcvj cK ei `vex cwiekev`x`i
 •  » PjwP cևhvRK bvwRg Dwb Pqvigvb Avi bB
 •  » cavbgxK mseabvq eq KvwU UvKviI ewk
 •  » Amvay eemvqx`i KvimvwRZB cuqvRi evRvi Avb
 •  » Ave`yj Kv`i gvjvi ivq `Z evZevqb Kiv ne: bgx
 •  » Bmjvgweivax AvIqvgx miKvi invB cve bv: PigvbvB cxi
 •  » mybvgM Rjvi k Ki`vZvK MYmseabv
 •  » QvZK Ub KvUv co hyeKi gZz
 •  » ZwdK Gjvnxiv miKviK Kv_vq wbq hvQb
 •  » wkeM eRcvZ wbnZ 2
 •  » nvKW wgkj Ievgv
 •  » mi Avmvi myhvM bB
 •  » wdwiq Avbyb ivgv
 •  » gjfxevRvi eRcvZ wbnZ 1, AvnZ 4
 •  » weviY h Kvb mgq
 •  » mvZxiv mxgvZ _K wk Dvi
 •  » dbxZ UvKmn PvivB iW AvUK
 •  » Av`vjZ gwm
 •  » msm` envj iL wbevPb bq: gI`y`
 •  » cavbgxi fvlYi cywZKvi ev wbq wbD BqK ZzjKvjvg
 •  » dbxZ ivei Awfhvb, we`wk wcZj I wjmn wQbZvBKvix AvUK
 •  » `yB iKg AvBb PjZ cvi bv: wePvicwZ kvgQyj `v
 •  » C` moK I Rbc_i KgKZv`i QywU evwZj
 •  » XvKv-ivgcvj jsgvP Lyjbvq
 •  » cvkvKwk wekLjvi Rb `vqx RvgvqvZ: ^ivgx
 •  » 3 w`bi wigv MnKΩx b`x
 •  » `vgyo`vi wewRwe-weGmGdi h_ Unj
 •  »  weRqbMi gv`K eemvqxi jvk Dvi
 •  » avgivBq hyewZi jvk Dvi
 •  » hyiv Abvqfve wRGmwc evwZj KiQ: cavbgx
 •  » AvwacZ wevi gwiqv Lyjbv weGbwci gbvbqb cZvkxiv
 •  » wbqgbxwZ bv gb ivRavbxZ PjQ AvwUKzjUW evm
 •  » jvjgwbinvU-eywogvix gnv moK 37 wU evuK I 9 wU ij wms hb giYdvu`
 •  » AviwmGgwc KvU Aveyj nvmvb Payixi wei PvRwkU w`qQ
 •  » 1948 mvj fviZ gymwjg nZvi NUbv BwZnvm VuvB cvqwb!
 •  » Avgjv`i mZK KiwQ gv: bvwmg
 •  » 'miKvi weK c_ gZvq _vKvi gKvwbRg KiQ'
 •  » ivRkvnxZ wkwei-cywjk msNl, AvnZ 15
 •  » we`k KvRi myhvM KgQB
 •  » Av.jxM 50 eQiI gZvq Avme bv: dviK
 •  » gwK-avgwKZ KmvB Kv`ii iv nebv: Kvgij
 •  » 'wbevPb KwgkbK kwkvjx f~wgKv wbZ ne'
 •  » fvUvi ZvwjKvq Miwgj bB: Bwm
 •  » nvq`vev`, gymwjg MYnZvi GK ARvbv Kvwnbx
 •  » Lyjbvi c_ jsgvP eni
 •  » cvskvq wjwe BDwc m`mi gZy
 •  » wRGmwc wMZ ivLv kwgK^v_ weivax
 •  » wgmevni Dci Avv ivLj wcwmwe
 •  » cywjki m wkweii msNl, niZvji gwK
 •  » 15Zg Rbw`b Mji Dcnvi
 •  » gvwjZ ZyqviM Rw`i kvwPyw evwZji gwK
 •  » wbevPb ckvmbi f~wgKv RvbZ PvIqv nqQ we`kx wgkb
 •  » ivwe wkwei mUvix BqvnBqv ivei nvZ AvUK
 •  » ԆnvqvBU DBWvi LuvR BUvicvj
 •  » jvjevM RyZv KviLvbvq Avb
 •  » KevRvi AvjxMi mjb wbq bvUKxqZv!
 •  » AvjvwKZ evsjv`k-G hvM w`jb kvnRvnvb mi`vi
 •  » fviZ _K we`yr Avg`vwb i
 •  » weGbwci Av`vjb cwZnZ Kie RbMY: mvR`v
 •  » evsjv`wk Kgx`i Rb LyjQ mw` `iRv
 •  » wkwei mfvcwZi bvg 98 gvgjv
 •  » Gikv`i mgvjvPbv mnRfveB wbQ Av jxM!
 •  » avIqv Ki Kvcvbvi ci bvwgq cUvbv nq wekwRrK
 •  » ij `yNUbvq hvx nZvnZi wZc~iY `k nvRvi UvKv !
 •  » miKvii kl gyn~Z ZwiKvix`i eZv
 •  » nvRvixevM Ryqvi Avmi _K GGmAvBmn AvUK 13
 •  » wekbZv`i cvigvYweK A eRb nvwmbvi Avn&evb
 •  » bvqK _K cևhvRK kvwKe
 •  » hgybv b`xi cej fvb SyuwKZ eey mZy
 •  » wewewmi msev` K
 •  » kwgK`i `y`kv jvNe bv Ki cywjkK wji wb`k w`Q miKvi
 •  » KvZvi wekKvc KjwZ gvbevwaKvi, D؇M wddv
 •  » cvwjZ nQ wek chUb w`em
 •  » wmvcyi 20 Zjv _K co evsjv`kx kwgKi gZy
 •  » Do wegvb cvBjUi Nyg!
 •  » fvUvimsLvi welqwU MvwYwZK fyj nZ cvi
 •  » Dbqb cK A_ eenvi KiZ cviQ bv miKvi
 •  » vbewi
 •  » cvUi fvM eiY KiQ cvkvK wk!
 •  » AvIqvgx jxM-weGbwcZ PjQ wbevPbx c֯ywZ
 •  » eW w`q LyuwPq Av`yixK wbhvZb KiZb b`x
 •  » cuvP kZvwaK 'bZyb mvmx'
 •  » fvov evojI GK eQi mev evowb Uևb
 •  » nvUnvRvix _vbvi Avkcvki ivvq wmwm Kvgiv
 •  » e`gvk Qv·bZv`i cvk Aa!
 •  » gv KLb Avme?
 •  » ej cևqvM Amvl wgUQ bv
 •  » eywoMvi `~lY iva MY MvQj Kgm~Px AvR
 •  » fviZ _K we`yr AvmQ AvR
 •  » my`iebK euvPvZ ne
 •  » eovbv Avi kwcsqB e Zuviv
 •  » BDwc PqvigvbK wj Ki nZv
 •  » wmjU wejevW GLb weGbwci
 •  » AwbqwZ MvgU KviLvbv, wZ 5 wewjqb UvKv
 •  » Rbw`b gbgvnbK hv ejeb nvwmbv
 •  » L`Kvi gwbij Avjg Avn&evqK Gjvnx bIqvR Lvb m`m mwPe
 •  » Avcwb KqwU Kvk co Avjvgv kwd nqQb
 •  » ay bvgvRi mgq eey I cavbgxi Qwe XK ivwL
 •  » mvKv-Avjxg weGbwci kuvLi KivZ
 •  » Av`vjZ Aegvbbv AvBb Aea NvlYv
 •  » Py^bi Lei wfwnxb
 •  » BLIqvb - wKQy K_v
 •  » bv.M AvRgix Imgvbi mnhvMx RwK g
 •  » Kzwgjvq fviZxq gvjvgvj AvUK
 •  » gZje Dˇi `yB Mvgevmxi ga `dvq `dvq msNl, AvnZ 10
 •  » iccyi cigvYy cKi Rwgi gvwjK`i `wjj nZvZi
 •  » GK ԆkZv weaev wbq cwgv wgwWqvi Nyg nvivg
 •  » bvqvLvjxZ evivKvZ evwnbxi AZvPvi AwZ GjvKvevmx
 •  » 40 jvL bvixi `vwqZ beb Avjvgv kwd?
 •  » mv`yjvcyi Mnea~ MYalYi wkKvi
 •  » fvvq AevnZ jvWkwWsq RbRxeb wechZ
 •  » exiM avbZ _K zj wkKi jvk Dvi
 •  » w`bvRcyi zjQvi AvZnZv
 •  » kjKzcvq Av.jxM-weGbwc msNl AvnZ 7
 •  » mw`Qv _vKj wbevPbi 101Uv c_ AvQ - W. mwjgyjvn Lvb(wfwWI)
 •  » wkv wbq GKB myi K_v ejjb nvwmbv-gvjvjv
 •  » bIMuvq Kwcv_ii wezg~wZ Dvi
 •  » wgimivBq we`yZi `vweZ XvKv PMvg gnvmoK Aeiva
 •  » evNvq dbwmwWjmn bvix AvUK
 •  » GLb ivRbxwZB nQ eo bvUK (wfwWI)
 •  » eZvMxZ 3 KwR MuvRvmn AvUK 1
 •  » b`xMvg Avgb avbi evvi djbi mvebv
 •  » KvjxM AZtmˡv Mnea~i AvZnZv
 •  » evwjMuvI BDwc Pqvigvbi wei `ybxwZi AwfhvM
 •  » wekicyi I c~eajvq msjvc AbywZ
 •  » w`bvRcyi moK `yNUbvq wbnZ 1, AvnZ 20
 •  » cywjk KgKZvi wei dbwmwWj AvUK Ki wew Kivi AwfhvM
 •  » cwUqvq gyw` `vKvwb Lyb AvUK 2
 •  » gqgbwmsn IqvBgv evsjvjvqbi hvv i
 •  » Kjvcvov-KzqvKvUv gnvmoK GLb KlKi DVvb : NUQ `yNUbv
 •  » c~evjx evsK wmweG PMvg AvwjK KwgwUi mveK bZv gvnv` iwdKi gZzZ kvK
 •  » PMvg BDGmwUwm Awbw`Kvji Rb e NvlYv
 •  » UKbvd Bqvev weivax wekl Awfhvb AevnZ
 •  » QsMviPi evRvi ci ewYK mgevq mwgwZi wbevPb 9 bf^i
 •  » kjKcvq moK `yNUbvq wbnZ 1
 •  » `y'`ji cvvcvw c֯ywZ
 •  » mvC`xi IqvR cPvi Kivq Mvi
 •  » Abo Aevb _K mie bv AvIqvgx jxM
 •  » GK gyL wZb K_v
 •  » mevi Ni Kiv ggZv Gevi Kvi?
 •  » Mvcb _vKQ bv Mvcb fvU
 •  » Rvgvji KvQ gvnvgWvbi wekvj nvi
 •  » Av'jxMi e_Zv 100, weGbwci 1000
 •  » myqvj GbUvBUjgU!
 •  » kjKcvq UvKmn Pvj wQbZvBKvix Mvi
 •  » `yevB _K jvk nq wdijb gyiv`bMii BDbym
 •  » gVevwoqv-wcivRcyi moKi weR SzuwKc~Y : `yNUbvi Avkv
 •  » wgRvcyi alYi wkKvi nq wZb eQii wki gZz
 •  » mybvgM wjdzj cKi gZwewbgq mfv AbywZ
 •  » cwiek eve cvwb eevcbvq XvKv IqvmvK GwMq hZ ne : Z_gx : mvq`vev` WweDwUwc dR-3 wdwRwewjwU vwW IfviwfD kxlK Kgkvjv AbywZ
 •  » AvgZjxZ Lybi NUbvq Mvi 1
 •  » KvjxM bvix`i AskMnY Dby msjvc
 •  » beveM c_K NUbvq 2 Rbi AvZnZv
 •  » evcK Awbqgi AwfhvM : Zvjvi 36wU miKvwi cv_wgK we`vjq wbqvM Kvhg i
 •  » ewikvji 28 nR hvxi 75 jvL UvKv wbq `vjvjiv DavI
 •  » PMvQvq Av.jxM bZv BDwc Pqvigvb wgUz mvmx`i wjZ wbnZ
 •  » cvwb bv _vKvq e`bv wgwQj
 •  » bIqvcvovq RjvZ ivM Mnea~i gZz cwievi AvZ
 •  » nwiYvKzzZ cywjk nZv gvgjvq RvgvZ bZv Mvi
 •  » fovgvivq fZywKi UvKv wbq jvKv : wWjvii Ni mvii gRy` wbq `yB KgKZvi `yiKg wicvU
 •  » hyvcivai wePvii c gywhvv`i GK nZ ne
 •  » eZPvixi AvqvRb D`xPxi ivqek bZ
 •  » bvUvi cavb wkKi evNvZ `kg kYxi Qvx nvmcvZvj fwZ
 •  » ivwe wkweii mUvwimn 8 bZvKgx Mvi : 4 Rjvq iveevi niZvj
 •  » AvwacZ wbq weiva : wPZjgvixZ `yB Mc msNl-fvOPzi AvnZ AakZ
 •  » AvjdvWvvq we`yZi `vweZ cjxwe`yr Awdm NivI
 •  » Mvmi Afve PMvg we`yr Drcv`b am : jvWkwWsq wechZ bMiRxeb
 •  » g`b gvnb KjRi eezK AegvbbvKvix wkK ewnvi
 •  » MvcvjM cevmxi evwoZ WvKvwZ AvUK 2
 •  » weij cRvwZi 2 Ub IRbi gvQ AvUK
 •  » wmjU Gikv`i m gywnZi mRb mvvr
 •  » mgSvZv hb AviK cv mZy!!!
 •  » we`k c`vqbi wnwoK gx I gZvNwb`i
 •  » fqi 'wWwRUvj' duv`
 •  » weki wZxq eng eBgjvq evsjv`ki 5 Kwe
 •  » NvZK `vjvj wbg~j KwgwUi `vwe : wbevPbi AvMB RvgvZK wbwl KiZ ne
 •  »  `ki msev`gvagjv fqi `yy: gywnZ
 •  » PMvg wkweii niZvj mvov gjwb, Mvi 4
 •  » fvUvi msLvq Miwgj : welqwU KiwYK fzj, Z`Z PjQ : kvnbIqvR
 •  » UKkvZ mvKvK wbq gZe : `yB AvjvPK I Pvbj-24 K evLv w`Z ne
 •  » Av`vjZ Aegvbbv AvBb nvBKvU Aea NvlYv
 •  » Mvjvg Avhg, mvC`x, gyRvwn` I Kvgvivgvb : `w GLb Zv`i w`K
 •  » wewRwe bvgjI _vgwb wevf
 •  » ay bvgvRi mgq eey I cavbgxi Qwe XK ivwL
 •  » cybivi gwiqv weGbwc
 •  » weGbwcwK mvKv-Avjxgi cvk `vove?
 •  » kvnRvjvji (i.) Iim AvR kl
 •  » Av`yix kvgy bq MnKΩx b`x Mvi
 •  » weGbwci wefxlY K?
 •  » RvZxq `ji wbevPK msKU!
 •  » Awjqvq SwUKv mdi
 •  » Pxbi evRvi evsjv`ki bZyb myhvM
 •  » RvZxq `ji mvd e_Zv
 •  » cavbgx PvBj GK Nvq mgvavb
 •  » wbevPb Abyvb KZ KwVb KvR G aviYvB nqZv bB wbevPb Kwgkbi- Avkivd Kvqmvi (wfwWI)
 •  » Gevi icvjx evsKi ckc duvm!
 •  » KvbvWvq wePvii gyLvgywL nQbbv Aveyj nvmvb !
 •  » gvwKb K~UbxwZKK ZviK- `k divi welqwU gwWKj evWi Ici
 •  » ivgcvj we`yr cK eR wbMgb Kg `Lvq miKvi
 •  » mnmvB kl nQ bv KvwU UvKvi mvii `ybxwZi Abymvb (wfwWI)
 •  » Pxbi evRvi evsjv`ki bZyb myhvM (AwWI)
 •  » GK wd wKKB BDwUDe So (wfwWI)
 •  » RvwgwZK Kkj evoQ wQbZvB!