mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

GLb ivRbxwZB nQ eo bvUK (wfwWI)


W wicvU : evsjv`k UKkv Kb GZ Rbwcq- m cևki Reve LyuR cqQb ZˡveavqK miKvii mveK Dc`v cLvZ A_bxwZwe` W. AvKei Avwj Lvb| wZwb ejQb, GLb ivRbxwZZ hv PjQ Zvi Pq eo Kvb bvUK nq bv| Ab Kvb wmbgv, bvP, bvUKi c ivRbxwZi m iwUsq Avmv me bq| ZvB gvbyl UKkvi w`K SyuKQ| Pvbj AvB-Gi 15 eQi c`vcY Dcj msev`cwbfi UKkv, `vqeZv I KiYxq- kxlK mwgbvi mfvcwZi ee wZwb G K_v ejb| MZKvj Pvbj AvB feb AbywZ mwgbvi wZwb AviI ejb, evsjv`k UKkv hZUv Rbwcq cw_exi Avi Kvb `k UKkv GZ Rbwcq bq| evsjv`k hw` KLbI MYZ cwZv nq ZLb UKkvi GB RbwcqZv Kg hve| AvjvPbvq Ask wbq cexY mvsevw`K GweGg g~mv ejb, wUwf Pvbj LyjjB `wL msjvc wbq wejvc PjQ| h wRwbm ne bv Zv wbq GZ AvjvPbvi Kvb A_  nq bv|

 

AvjvPbvq Ask wbq BsiwR `wbK WBwj vi mv`K gvndyR Avbvg ejb, jۇb nvBW cvK bvg GKwU RvqMv AvQ| hLvb h Kvb aibi ee `qv hvq| Ze ivbxi mgvjvPbv Kiv hvq bv| UKkvjv nQ evsjv`ki nvBW cvK| wZwb ejb, UKkv mgvRi Ici cfve djQ, wK bxwZ-wbaviK`i Ici Kvb aibi cfve djQ bv| evwivi iwdK-Dj nK ejb, ivZB Pvbj AvB-G msev`ci Abyvb `L ciw`bi msev`ci mvgvwi cq hvB| Mvg-M UKkvi cfve mePq ewk| ZˡveavqK miKvii mveK Dc`v W. nvmb wRjyi ingvb ejb, MvgxYdvb AvRKi msev`c Abyvbi DcvcK gwZDi ingvb Payix Zvi UKkvՇZ AbKUvB AbycwZ _vKb| LyeB mshZ _K Abyvb Dcvcbv Kib wZwb| G Abyvb wc֛U I BjKUwbK wgwWqvi m GK aibi hvMm~ Zwi KiQ| mveK wbevPb Kwgkbvi Aemicv weևMwWqvi Rbvij Gg. mvLvIqvZ nvmb ejb, UKkvi gvag RbmPZbZv evoQ| UKkvZ `kxq welq AvjvPbvi cvkvcvwk AvRvwZK BmyZI AvjvPbvi civgk `b wZwb| Avgv`i A_bxwZi mv`K bvCgyj Bmjvg Lvb ejb, msev`c evBej bq| msev`ci fyj wbqI AvjvPbv nZ cvi| XvKv wekwe`vjqi AvBb wefvMi AavcK Avwmd bRij ejb, gZ cKvki ^vaxbZv AviI gwKi gyL coQ| evK wekwe`vjqi AavcK W. wcqvm Kwig ejb, UKkvjv cwZ ivZ GKUy GKUy Ki MYZ wbgvY Ki| XvKv wekwe`vjqi MYhvMvhvM I mvsevw`KZv wefvMi AavcK ievBqvZ di`m ejb, UKkv RbeywRxex Zwi Ki| Ze Avgv`i UKkvjvZ bvixi AskMnY bB, XvKv knii evBii gvbyli AskMnY bB Ges 40 eQii Kgeqmx gvbyl`i AskMnY bB|

 

mvsevw`K wgRvbyi ingvb Lvb ejb, UKkvjv nQ bZyb avivi evKwece| Abyvbi wbqwgZ DcvcK gwZDi ingvb Payix MvgxYdvb AvRKi msev`c Abyvbi mdjZvi KwZZ `b AskMnYKvix`i| bvbvgyLx Pvc gvKvwejvi K_vI ejb wZwb| mwgbvii iZ mevBK ^vMZ Rvbvb Pvbj AvBqi cwiPvjK I evZv cavb kvBL wmivR| wZwb ejb, Pvbj `ki gvbyl I MYZi Rb K_v ej| Pvbj AvB-G Avgiv hviv AvwQ Avgiv Uwjwfkb KiB Uwjwfkb Pvbj cwZv KiwQ| Avcbviv UKkvՇZ Ask wbq gwK cvb| Avgv`iI bvbv Pvc gvKvwejv KiZ nq|

 

mwgbvi mvsevw`K Mvjvg gvZvRv ejb, GLb AbK UKkv ee bq, c~eaviYv wbqB AvjvPK`i mK evLv Kiv nq| mvsevw`K Avkivd Kvqmvi ejb, mgvR cwieZb UKkvjv f~wgKv ivLQ| mvsevw`K gwbi nvq`vi ejb, RbwcqZvi KviYB mevB UKkv wbq K_v ejQb| mvsevw`K gbRyij Avnmvb eyjeyji mvjbvq mwgbvi msev`cwbfi UKkv, `vqeZv I KiYxq- kxlK g~j ce Dvcb Kib `wbK gvbeRwgb-Gi evZv mv`K I MvgxYdvb AvRKi msev`c Abyvbi cևhvRK KvRj Nvl| 

vbxq mgq : 0255 Nv, 27 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/middle0470.htm

 

AmaderShomoy.Com