mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

eW w`q LyuwPq Av`yixK wbhvZb KiZb b`x


W wicvU : bq fvBevbi msmvi| Uvbvcobi msmvi Avm AviK bZyb AwZw_| Afve _vKjI bZyb mvbK wNi gv-evevi Av`ii KgwZ wQj bv| mvbi bvg ivLv nq Av`yix| QvUejv _KB AvacUv Lq eo nZ _vK gv-evevi IB Av`ii ab| eQi AvUK AvM Av`yix Zvi evevK nvivq| msmvi DcvRbi cavb ewK nvivbvi ci Av`yixi gv gvwU KvUvi KvR bg cob| `y'ejv Qjgq`i gyL `y'gyVv Lvevii msvb Kiv Zvi c Kmva nq co| Dcvq bv `L 9 eQii Av`yixK BU-cv_ii GB ivRavbxZ Vj cvVvbv nq| MnKgx wnme KvR Kivi mgq gv-evevi `Iqv bvgwUI Zvi cv hvq| Av`yix cwiwPwZ cvq gwbKv bvg| bvg-cwiPq cv hvK, ZvZ Kvbv Avcw _vKvi K_v bq cUi yavq wc Av`yixi cwievii| wQjI bv| Ze Av`yix bvg Qv GB wkwUi wVKvbv kl ch gqjv-AveRbvi fvMvo ne_ GUv nqZv Zv`i KbvqI wQj bv| wbgg njI mZ, ivRavbxi evwm`v`i `bw`b eRi Wvweb wbc Ki Av`yixKI 'eR'i Zyjbxq Ki Zvjv njv!

kl ch cywjki mnvqZvq Qv gqwUi VuvB nqQ XvKv gwWKj KjR nvmcvZvji Iqvb c vBwmm mUvi| mvgevi nvmcvZvj fwZi ciw`b Av`yixi vb di| Gici wbRB Zvi bvg I h evmvq KvR KiZ, Zv Rvbvq| AyU K evZvmi gZv ewiq Avm_ b`x bvg GK bvix ZvK eW w`q LyuwPq LyuwPq hYv w`qQ| Avi b`xi evbI ZvK MjvwUc aiZ| GicB XvKv gnvbMi cywjk Av`yixi MnKΩx I evmvq wVKvbv ei Kivi Pv Ki| MZKvj enwZevi weKjB cywjk kbv Ki ivRavbxi cjexi mvdZv evwo KjvY mwgwZi 29/1 myjZvbv cvjmi wZxq Zjvq MnKgx wnme KvR KiZ Av`yix| GiciB IB evmvq Awfhvb Pvjvq cywjk| MdZvi nIqv MnKΩx bIixb Rvnvb b`x (27) I MnKZv mvBdyj Bmjvg gvmy`|

GBgIq bvg GKwU GgGjGg cwZvbi KgKZv mvBdyj| MZKvj mܨvq cjexi evmv _K b`xK MdZvi Kiv nq| Gici b`xi m mgKvji GB cwZe`Ki K_v nq| b`x ejb, `yB gvm AvM Av`yix Zv`i evmv _K cvwjq MQ| Gici Avi LuvR bbwb| cywjkKI welqwUI Rvbvbwb| GgbwK Av`yixi cwieviKI Zvi cvwjq hvIqvi evcvi wKQy ejbwb| ci cwKvq `Lb ZvK Wvweb cvIqv MQ| b`x `vwe Kib, 'gvSga Av`yixK Po-_vo gviZb| GZUyKyB Zvi fyj wQj| QuvKv ev eW w`q RLg Kibwb|' b`x ejb, eQiLvbK AvM _K ^vgxi m Zvi `~iZ Zwi nq| Zvi Qv `yB wkmvb iqQ| Zv`i wbqB emevm Kib| Zvi kievwo ewikvji kvqvev`| kici jvKi gvag MZ wWm^i Av`yixK Zvi evmvq Avbv nq| `yB gvm AvM Pvi nvRvi UvKv, mvbvi Kvbi `yj I nvZi Pywo wbq Av`yix evmv _K cvwjq hvq| Gi AvMI KqKevi cvwjqQ| Ze Kxfve Av`yix Wvweb MQ_ Zv Zvi Rvbv bB| kici KviI m Zvi Kvbv hvMvhvMI bB|

Av`yixi Lvjy wgRvbyi ingvb mgKvjK ejb, cUyqvLvjxi knKvwV Mvgi Av`yixK gvm 500 UvKv PywZ Zviv MnKgx wnme b`xi evmvq `b| 

MZKvj XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj Avmb Av`yixi gv| gqi Ggb KiY cwiYwZ `L wZwb Kvbvq fO cob| ^Rbiv ZvK mvbv `Iqvi Pv KijI Kvbv mvbvB ZvK cևeva w`Z cviwb| MZ eyaevi mgKvji c_g cvZvq 'K GB Av`yix?' wkivbvg mwP cwZe`b cKvk nj cywjk ckvmb AcivaxK MdZvi mP nq| wWGgwc Kwgkbvi ebwRi Avng` Av`yixi wPwKrmv I wbhvZbi m RwoZ`i MdZvii wb`k `b| MZKvj MnKΩx b`x MdZvii ciciB mvgvwRK hvMvhvM gvag dmeyK wbRi ^wi K_v Rvbvb ebwRi Avng`|

cywjki MYgvag I RbmshvM kvLvi wWwm gvmy`yi ingvb mgKvjK ejb, mvBdyji fwMcwZ Pyby wgqvi gvag Av`yixK XvKvq Avbv nq| eZgvb cywjki c _K Av`yixi wPwKrmvi `Lfvj Kiv nQ|

vbxq mgq : 1008 Nv, 27 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/middle0511.htm

 

AmaderShomoy.Com