mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

C` moK I Rbc_i KgKZv`i QywU evwZj


W wicvU : cwe C`-Dj AvRnv Dcj NigyLv gvbyli wbivc` evwo div wbwZ KiZ hvMvhvM gYvjqmn moK I Rbc_ wefvMi KgKZv-KgPvix`i QywU evwZji wb`k w`qQb hvMvhvM gx Ievq`yj Kv`i| 

evi `ycyi Avwjqvi bexbMi-P`v gnvmoK Pvi jb DbxZKiYi KvR cwi`kb Gm G wb`k `b wZwb|

Ievq`yj Kv`i ejb, C`i AvMi 10 w`b I cii 5 w`b hvMvhvM gYvjqi KgKZv`i mwVKfve `vwqZ cvjbi j QywU evwZj Kiv nqQ| 

GQvov c~e AbygwZ Qvov Kvbv KgKZv KgPvix Kgj AbycwZ _vKj Zvi wei KVvi eev bIqv ne ej uwkqvwi `b wZwb|

Pjgvb ivRbwZK msKU wbimb msm`i kl Awaekb LyeB iZc~Y DjL Ki hvMvhvM gx ejb, Avgv`i BwZnvm `yhvM-Agvwbkv-AKvi bZyb wKQy bq| Gjv nVvr Ki Avm Avevi KUI hvq| 

ZvB msm`i kl KqKUv w`b weivax `j msm` hvM w`q Zv`i Kvbv hyw _vKj- Zv msm` Dcvcb Kij AvjvPbvi gvag mgSvZvi myhvM mw nZ cvi ejI Avkv cKvk Kib wZwb| 

hvMvhvM gx gnvmoKwU cwi`kbKvj Aviv DcwZ wQjb moK wefvMi wbevnx cևKkjx mvnveywb Avng`, XvKv moK wefvMi wbevnx cևKkjx Avmjvg kLmn wewfb KgKZviv| evsjvwbDR 

vbxq mgq : 1841  Nv, 27 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/middle0570.htm

 

AmaderShomoy.Com