mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

cavbgxi fvlYi cywZKvi ev wbq wbD BqK ZzjKvjvg


W wicvU : cavbgx kL nvwmbvi fvlY m^wjZ cywZKvi cvKU wbq wbD BqK wmwUZ ZyjKvjvg Kv NUQ| cavbgxi fvlY m^wjZ ev mg~n GKv ivZvi cvk iL `qvB GB jyyji KviY| GRb weviK m`n RvwZmsNi cvkB AewZ mK Gwfby e Ki `q cywjk| wmwKDwiwU wdwRs Rvb wnme cwiwPZ A GjvKvq h Kvb cwiwwZ gvKvwejvq QyU Avm wewfb evwnbx| jyj co hvq cyiv GjvKvq| AvZswKZ AbKK `Z mi hZ `Lv hvq| QyU Avm kZ kZ cywjki wekl vqvW,Gdwe AvB, GwU UivwiRg Uv dvmi wekl evwnbx,nvRgZ,`gKj, cwkwZ WM vqvW,G^yj mn mswk wewfb msvi AMwYZ m`m|

mK Gwfby I 43 xU AewZ RvwZmsN evsjv`k wgkbi mvgbB MZKvj enwZevi GB NUbvi m~cvZ| KqK Nvi kvmiKi bvUKxqZv I evcK cixv wbixvi ci cavbgxi fvlYi ev mg~n R Ki wbq hvq wbivcv mswk KZc | RvwZmsN evsjv`k wgkbi evcK `b `ievi I `ytL cKvki ci mܨvi w`K KZc cvKU mg~n diZ `qvi wmv wbj nvd Qo euvP evsjv`k wgkb|

cavbgxi fvlYi cvKU mg~ni `vwqZ wbqvwRZ KgKZvi Gnb `vwqZnxb AvPiY wewZ KiQ wmwU KZc I wewfb K~UbwZK wgkbK|

Rvbv MQ, cavbgxi fvlYi Kwc mg~ni e RvwZmsN evsjv`k wgkb ivLvi Rb wgkbi mvgb wbq Avmv nq| G mgq Gi `vwqZ wbqvwRZ KgKZv ivvi cvk me eiL 4 Zjvq AewZ evsjv`k wgkbi Awdm hvb| AvKwKfve iL hvIqv GKvwaK e ivvi cvk `LB UbK bo hvq AvBb ksLjv evwnbxi| wbivcvi `vwqZ wbqvwRZ evwnbx bvfvm nq co| gynZB nP co hvq| e Ki `qv nq cyiv eK|

wbD BqK wmwU wbivcvi `vwqZ wbqvwRZ GKwU m~ Rvbvq, cwkwZ WM ^vqvW ei KvQ wMqB weKU k ND ND i Ki| GZ m`n Aviv eo hvq| evsjv`wk KvwjZ Qvcvbv eBqi wekl M WM vqvWK AviI AvZswKZ KiwQj ej Zv`i aviYv|

G mgq RvwZmsN wbhy evsjvv`ki vqx cwZwbwa NUbvj hZ PvBj ZvKI mLvb hZ `qv nqwb| evsjv`k cwZwbwai ee RvbZ dvb Kiv nj wZwb Di `bwb| gvbeRwgb

vbxq mgq : 1921 Nv, 27 mޤ^ei 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/middle0573.htm

 

AmaderShomoy.Com