mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

Av`vjZ gwm


W wicvU : 40 jvL BDivi ewk Ki dvwK `Iqvi AwfhvM evi vwbk Av`vjZi bvwbZ nvwRi njb wjIbj gwm I Zvi evev nvn| AwfhvM IVvi ci _KB Zv A^xKvi Ki GmQb evmjvbvi GB AvRUvBb ZviKv|

MZ Ryb wcZv-cyi wei evmjvbvi wbKU Mvfv Av`vjZ AwfhvM Avbb GK vwbk AvBbRxex| Zvi `vwe, gwm I nvn BgR mˡ wew Ki wKQy A_ Mvcb iLQb| iZ GB bvwb 17 mޤ^i nIqvi K_v _vKjI Zv `kw`b cQvbv nq|

AvRUvBb divqvW I Zvi evev GB AwfhvMK cZvLvb KiQb| ZvrwYK cwZwqvq gwm ejb,Avwg KLbv wbR nvZ Kii evcvimvcvi `wL bv, GgbwK Avgvi evevI bv| Avgv`i AvBbRxex AvQ I m`i `Lvkvbvi jvK AvQ| Zv`i Dci Avgv`i wekvm AvQ| ZvivB GB evcvijv gvKvwejv Kie|

Aek G gvmi iZ mskvabi Ask wnme vwbk KZcK 50 jvL BDiv Rgv `b gwm| Ze bvwb klB Rvbv hve Svgjv KZUv cvnvZ ne Pvievii elmiv dyUejviK| evsjvwbDR

vbxq mgq : 1919  Nv, 27 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/middle0575.htm

 

AmaderShomoy.Com