mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

mvZxiv mxgvZ _K wk Dvi


kL dwi` Avng` gqbv, mvZxiv _K: mvZxiv mxgv w`q fviZ cvPvii Rb wbq Avmv GK  wkK Dvi KiQ cywjk| G mgq AvUK Kiv nqQ `yB cvPviKvixK| Zviv mK  ^vgx-x|

 

enwZevi ivZ mvo 11 Uvq w`K mvZxiv Rjv knii MoiKv`v GjvKv _K m`i _vbvi cywjk Zv`iK Mvi Ki Ges IB wkK Dvi Ki|

 

Dvi nIqv wki bvg iwg LvZzb (13)| m KevRvi Rjvi UKbvd _vbvi kvcjvcyj Mvgi BDQyc Avjxi gq|

 

 MviKZiv njv, Rjvi Avkvwb DcRjvi Mv`vov Mvgi gvmy` ivbv (40) I Zvi x AvjgviRvb LvZzb(35)|

 

m`i _vbvi B݇ci (Z`Z) bvwQi Dxb Rvbvb, Mvcb msev`i wfwˇZ Zviv RvbZ cvi GKwU wkK fviZ cvPvii Rb knii MoiKv`v GjvKvq wbq Avmv nqQ| msev` cq GmAvB nvqvZ Avjxi bZZ Mvgevmx`i mnhvwMZvq wkwUK Dvi Ki cvPviKvix `wZK Kiv nq|G NUbvq m`i _vbvq GKwU gvgjv `vqi Kiv nqQ|

 

vbxq mgq: 1944 Nv, 27 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/middle0577.htm

 

AmaderShomoy.Com