mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

mybvgM Rjvi k Ki`vZvK MYmseabv


gmygx eMg, mybvgM _K : mybvgM Rjvq 2013 mvji k Ki`vZv wnme A_gx Aveyj gvj Avyj gwnZi KvQ _K cyivi cv eemvqx gvZvK Avng`K MYmseabv w`qQ Zvwnicyi DcRjvevmx|

 

evi weKvj 3 Uvq DcRjvi KvDKvw` DP we`vjq gvV `wY eo`j BDwbqbevmxi D`vM GjvKvi eemvqx,KlK,wkK-wkv_x I ivRbwZK eweMmn meZii RbmvaviYi c _K k Ki`vZv gvZvK Avng`K AvbyvwbKfve c_K c_K c`vb Kiv nq|

 

G Dcj `wY eo`j BDwbqbi mveK BDwbqb Pqvigvb Avyj gvjKi mfvcwZZ mfv AbywZ nq|

 

MYmseabv mfvq ee ivLb-Zvwnicyi DcRjv Pqvigvb Avwbmyj nK, eemvqx nvRx L`Kvi gvZvK Avng`,Zvdvdj Avng`,Rybve Avjx,mve DZvi, Aveyj nvmb,Avkivdzj Avjg,gvIjvbv Rwgi Dwb,Rwmg Avng`,bRij kvn cgyL|

 

vbxq mgq: 2052 Nv, 27 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/middle0586.htm

 

AmaderShomoy.Com