mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

A bq wkvq eq evovb


RvwZmsN wekbZv`i kL nvwmbvbRg~j nK miKvi : wekbZv`i Dχk cavbgx kL nvwmbv ejQb, wewjqb wewjqb Wjvi A LiP bv Ki wkvq eq evovb| Avi A-A Ljv bq, Gevi Avmyb Avgiv wkvi Ici Rvi `B| gvbmZ wkv wbwZ Kwi|

MZKvj RvwZmsN m`i`߇i BKvmK P^vi GB BfU wekbZv`i AskMnY wQj AZ- cvYe- I iZen|

wekbZviv eyaevi wkvi Rb mgeZ nqQb| wkvi c Zviv GKwZ nqQb| gvbmZ wkv wbwZ KiZ GKgZ nqQb| Zviv ejQb, A bq GLb cևqvRb wkvi| gvbmZ wkvi| wkwZ mgvR Qvov wekK bZzb avivq Mov me ne bq| weki `k `k GLb cևqvRb gvbmZ wkv|

GB dvivg evieviB DPvwiZ nqQ evsjv`ki bvg| eviv cavbgx kL nvwmbvK idvi KiQb| Zviv evsjv`k bvixwkvi AMMwZi cksmv KiQb|

GB dvivg wekbZv`i m hvM w`qwQjb cvwK-vb Zvjevb Rw`i wjZ AvnZ nqI Rxeb wdi cvIqv Ges MvUv ZZxq weki bvix ^vaxbZv I AwaKvii g~Z cZxK nq IVv gvjvjv BDmydRvB| bvix wkvi c, bvix AwaKvii c gvjvjvi Rvjvgqx eZv wekbZv`i gy KiQ| Zv`i fvlvq AbycvwYZ KiQ|

`wY AwdKvi gvbeZvev`x wekbZv Wmg UzUz, Rbwcq mxZwkx jvO jvOmn AbKi KB awbZ nq GKB myi| Wmg UzUz Ai cQb bq, wkvi wcQb A_eqi Avnvb Rvbvb wekbZv`i KvQ| BUvibU I evsjv wbDR

Avi gvjvjv bvixgywi Rb wkvi Ici Rvi w`q ejb, gqiv R wbj Zviv evevi Aaxb, weq nj ^vgxi Aaxb _vK Avi m-vb eo nj Zvi K_v gb PjZ nq| GUvB bvixi Rxeb| Avgiv GB Rxeb _K bvixi gyw PvB| weki cwZwU wkK Avwg wkwZ `LZ PvB| Avwg Rvwb, AvRK hwU ^c Zv AvMvgx w`bi ev-eZv|

cavbgx kL nvwmbv gvjvjvi eZvi m c~Y msnwZ Rvwbq ejb, gvjvjvi K awbZ njv AvgviB ee, gvjvjvB Avgv`i Kɯ^i| cavbgx ejb, wkvnxb bvixi fvMvw- Avwg Rvwb|

wekbZv`i Dχk cavbgx ejb, Avi A-A Ljv bq, Gevi Avmyb Avgiv wkvi Ici Rvi `B| gvbmZ wkv wbwZ Kwi|

evsjv`k wkv Dbqb cavb cuvPwU Pvji K_v DjL Kib cavbgx kL nvwmbv| wZwb Rvbvb, A_bwZK kw, AeKvVvgvgvMZ Dbqb, AvaywbK wkvg, wWwRUvj elgi gvSI Z_chywwfwK wkv I KvwiMwi wkv wbwZ KiZ evsjv`k wKfve Pv Pvwjq hvQ|

Mvevj GWzKkb BwbwkqwUfi elc~wZ Abyvb cavbgx kL nvwmbv Zvi ee hy Ges mgivi Rb wekevcx eq msKvPb Ki wkvi Rb eq evovbvi Ici iZvivc Kib| wekecx mgivi Rb wewjqb wewjqb Wjvi eq bv Ki Zv wkvLvZ bIqviI Avnevb Rvbvb kL nvwmbv|

kK nvwmbv ejb, ivRbwZK bZZi DwPZ wkvK ivRbwZK AxKvii kxl vb `Iqv, wkvbxwZK AMvwaKvi `Iqv, RvZxq evRU eiv evovbv| Av-RvwZK Askx`vwiZi gvag 2015 mvji ga weki mKj wki Rb wkv wbwZ KiZ ne |

wkvK cv_wgK _K KjRchvq ch- AeZwbK I evaZvg~jK Kivi Ici iZvivc Kib cavbgx| wZwb evsjv`k Zvi miKvii wkv LvZ AMvwaKviwfwˇZ bIqv wewfb Kgm~wPi K_v Zzj ai ejb, GKB w`b mviv`k MZ wZb eQi c_g kwY _K `kg kwY ch- wkv_x`i ga 92 KvwU cvVcy-K weZiY Kiv nqQ|

mveK wewUk cavbgx MWb evDbi mvjbvq cvbj ee ivLb `wY AvwdKvi AvP wekc Wmg UzUz, vqwkqvi ivcavb Bfv RvwmcweK, BDbvi gnvcwiPvjK Bwibv evKvfv, BDwbmd Av^vmWi wcqvwb jvOjvO Ges `wY AvwdKvi abKzei AvwjKv `vbMvU| wfwWI cևRi Pxbi cwmWU wk wRswcsqi fQv eei ga w`q Abyvbi i nq|

evsjv`ki ciivgx Wv. `xcy gwb, cavbgxi Z_ Dc`v BKevj mvenvb Payix, AvIqvgx jxMi kxlchvqi bZv Avwgi nvmb Avgy, Zvdvqj Avng`I cavbgxi m mfvK wQjb|

mveK wewUk cavbgx MWb evDbi cvYe- mvjbvq wkveev wbq wekbZv`i cwZk֓wZZ evieviB DV Avm gvbmZ wkvi welqwU|

kl RvwZmsN gnvmwPe evb wK gybI G Kgm~wPZ Ask wbq GKB K_v ejb| wkvi c wekbZv`i AviI Rvi`vi fwgKv ivLvi Avnvb Rvbvb wZwb|

eZvq gvjvjv Zvi AbyciYv wnme Wmg UzUzi cvkvcvwk cavbgx kL nvwmbvi K_vI DjL Kib|

Abyvb kl gvjvjvK Rwoq ai Kcvj Avkxev`i Pzgy Lvb cavbgx kL nvwmbv| Gmgq GKwU AveMNb cwieki mw nq|A evwYR Pzw GwUwU I cևUvKj cavbgxi ^vi

evsjv`k cPwjZ KqKwU A eenvi wewawbla Avivc RvwZmsN A evwYR Pzw (GwUwU) Ges Gcvwmf wigvUm Ae Iqvimsv- GKwU cևUvKj ^vi KiQ|

MZKvj kwbevi RvwZmsN m`i`߇i GK Abyvb cavbgx kL nvwmbv GZ ^vi Kib| `wY Gwkqv I `wY-c~e Gwkqvi `kmg~ni ga evsjv`kB c_g GB PzwZ ^vi Kij|

RvwZmsN Avvi mUvwi gvBqj micv mvqm Abyvb DcwZ wQjb| wZwb Pzw ^vii Rb cavbgx kL nvwmbvK abev` Rvbvb|

2003 mvj RvwZmsN mvaviY cwil` cPwjZ Ai Av-RvwZK evwYR wbqY HwZnvwmK A evwYR Pzw (GwUwU) c֯-ve MnxZ nq|

ciivgx Wv. `xcy gwb Ges RvwZmsN evsjv`ki vqx cwZwbwa W. GK Avyj gvgb I c` KgKZviv G mgq DcwZ wQjb|Aw-Z ivi Rb cvigvYweK wbixKiY iZc~Y

cavbgx kL nvwmbv cvigvYweK A eRb Kivi Rb wek bZv`i cwZ Avnvb Rvwbq ejQb, cvigvYweK wbixKiY gvbeRvwZ Ges GKgv emevmi vb cw_exi Aw-Z ivi Rb iZc~Y|

cvigvYweK Aki AvaywbKvqb cqvmK AvZNvZx gbvfve ej AwfwnZ Ki wZwb RbMYi gZvqbi gvag wbivcv I mgw wbwZ Kivi Avnvb Rvbvb|

wZwb ejb, cvigvYweK AjvK GLbI AviI ewk cvYNvZx Kivi j kvwYZ Kiv nQ Ges wecyj gRy` Mo Zvjv nQ| ZvB, gvbeRvwZ Ges GKgv emevmi vb cw_exi Aw-Z ivi Rb cvigvYweK wbixKiY iZc~Y|

cavbgx GLvb RvwZmsN m`i`߇i RvU wbic Av`vjb (bvg) AvqvwRZ cvigvYweK wbixKiYmsv- DPchvqi eVK fvlY w`wQjb|

wZwb ejb, wZbwU cvigvYweK Aavix `ki wbKU Aevb nIqvq Gme gvivZK Ai evcvi DwM nIqvi h_ KviY evsjv`ki iqQ| wZwb ejb, Avgiv wekvm Kwi h, cvigvYweK Ak mvweK wbivcv I kvw-i wbqZv w`Z cvi bv|

kL nvwmbv ejb, wnivwkgv I bvMvmvwKi fqi Aev gvbeRvwZi weeKK bvov w`qwQj Ges mB NUbvi dj cvigvYweK wbixKiYmsv- c_g RvwZmsN c֯-ve MnxZ nqwQj| wZwb ejb, wK cwiYvgi K_v wP-v bv Ki wecyj gvbyl AvZNvZx gbvfve cvlY KiQ ej aviYv Kiv nQ|

wZwb ejb, Avgiv wK GK gyn~Zi RbI Ggb GKwU weki wP-v KiZ cvwi bv, hv Avgiv Avgv`i m-vb I bvwZ-bvZbx`i Rb iL hZ PvB| Avgiv hw` Zv Kwi, Zvnj GKwU mveRbxb I ^ZtZ mvov ne GKwU cvigvYweK Agy wek Movi Rb KvR Kiv|

wZwb ejb, Avgv`i wmv- wbZ ne h, Avgiv wK asmi AvZ ZvwoZ GKwU weki w`K GwMq hvev, bvwK Avgv`i vb I Dvebi gvag gvbe mfZvK mg Ki kvw-c~Y, wbivc` I Av_-mvgvwRK DbZ GKwU weki w`K GwMq hvev|

wZwb ejb, 185wU cvigvYweK Agy `k memwZg kvw-i c_ eQ wbqQ| wZwb ejb, gv nvZ Mvbv KqKwU cvigvYweK Aavix `k msLvMwii wbivcvi evcvi mse`bkxj bv nq `ytLRbKfve asmi c_ eQ wbqQ|

wZwb ejb, weki AbK bZvi m RvwZi RbK eez kL gywReyi ingvb cvigvYweK Ai wec` Dcjw KiwQjb| ZvB, 1974 mvj RvwZmsN mvaviY cwil` eez Zvi HwZnvwmK fvlY cvigvYweK hyi Awfkvc _K wekK iv Kivi Rb mKji cwZ Avnvb RvwbqwQjb|

cavbgx ejb, weki GKgv vqx ecxq wbixKiY Pzwmsv- AvjvPbvKvix msv Kbdvi Ab wWmAvgvgU (wmwW) KqK `kK aiB APjvevi ga iqQ|

kL nvwmbv ejb, G msvwU GLb cvigvYweK Ai DcKiY Drcv`b I gRy` wbwl Ki GKwU elgnxb Ges Av-RvwZK I KvhKifve hvPvBhvM PzwZ cuQvi j GwMq hZ cvi|

kL nvwmbv ejb, G msv (wmwW) cvigvYweK Agy `ki wei cvigvYweK Ai eenvi ev eenvi Kivi gwK gvKvwejvq Avkvm c`vbi j GKwU ewkK AvBb KvVvgv Mo Zvjvi Rb AviKwU c`c wbZ cvi| wZwb ejb, G aibi c`c cvigvYweK Ai we-vi iva Ges mvmx`i nvZ covi SzuwK GovZ cvi|

wZwb ejb, A-eZx eev wnme AviKwU c`c ev-evqb KiZ ne hgb `wY Gwkqv I gacvP cvigvYweK Agy Aj NvlYv| wZwb ejb, cvigvYweK Aavix `kjv G-msv- cևUvKj Abygv`b Kij Zv me ne|

cavbgx ejb, m I myLx gvbyli wek AvMvmbi KgKv cZvLvb Kiv ne, Zviv Zv`i ewPΨi ga HKi mvb cve Ges kvw- I vZZi mswZK Avwjb Kie|

kL nvwmbv ejb, GB wekvm jvjb Ki evsjv`k RvwZmsN mvaviY cwil`i cwZwU Awaekb kvw-i mswZmsv- c֯-ve Dvcb Ki AvmQ|

wZwb ejb, KvbI m`n bB h, kvw- Rvi`vi I eRvq ivLvi j g~j w`Z ne| wZwb ejb, wK Zv ne cvigvYweK A Zwi I GKwU hy jovB Kivi Pq Kg|


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/news0871.htm

 

AmaderShomoy.Com