mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

Uvbv niZvji Avfvm


G K AvRv` : AvMvgx 27 Avei _K 31 Avei chZ Uvbv cuvP w`bi niZvj Kgm~wP AvmZ cvi| GB Kgm~wPi gvagB miKvi cZbi P~ovZ Av`vjb bvgZ hvQ weGbwc bZZvaxb 18 `jxq RvU| RvUi ek KqKRb bZvi m K_v ej G aibi BwZ cvIqv MQ|

Rvbv MQ, Uvbv GB niZvj Kgm~wPi ci 1 I 2 bf^i weiwZ w`q i Kiv ne mviv `k moK, ij I bc_ mevZK Aeiva Kgm~wP| chvqg mwPevjq I wbevPb Kwgkbmn wewfb iZc~Y cwZvb NivI Kgm~wP kl ivRavbx XvKv Aeiva Kgm~wPi gvagB i ne 18 `jxq RvUi AmnhvM Av`vjb|

ZLb Awbw`Kvji niZvj Kgm~wP cvjbi cvkvcvwk miKviK me aibi AmnhvwMZv KiZ RbMYi cwZ Avnvb Rvbvbv ne ejI RvwbqQb GKvwaK RvU bZv| G Kgm~wPi AvIZvq miKvii gx`i XvKvq Aei Kivi NvlYvI `Iqv nZ cvi|

bZviv RvwbqQb, G Aeiva ZZw`b Pje hZw`b `vwe bv Av`vq ne| Avi GB me Av`vjb Gevi ivRc_ _vKeb Avcmnxb bx eMg Lvj`v wRqv| 18 `jxq RvUi c mivmwi Gme Kgm~wPi evcvi wKQz bv Rvbvbv njI mgq gZv AvbyvwbKfve NvlYv w`q Rvbvbv ne ejI RvwbqQb GKvwaKv RvU bZv|

Gw`K enwZevi `ycyi mvfvii ngvqZcyi kwgK `ji GK Rbmfvq weGbwci hyM-gnvmwPe AvgvbDjvn Avgvb ejQb, AvMvgx 24 Avei gnvRvU miKvi gZv bv Qvoj 25 Avei _K jvMvZvi niZvj-Aeiva w`q XvKvi m mviv`ki hvMvhvM wewQb Ki `qv ne|

Gmgq wZwb miKvii Dχk ejb, wbR`i fvjv PvBj gqv`i kl w`bB gZv Qvoyb,bBj RbMYK wbq Ub wnPo bvgvbv ne| RbMY Avcbv`i Avi Pvq bv|

wZwb ejb, weGbwcK ev` w`q evsjv`k KLbvB Kvb wbevPb Kiv me nqwb| GeviI KD weGbwcK ev` w`q wbevPb KiZ cvie bv| Avi kL nvwmbv wbRi Aaxb wbevPb KiZ PvQ| GUv KLbvB nZ `Iqv ne bv|


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/news0877.htm

 

AmaderShomoy.Com