mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

5g w`bI kwgK wevf _vgwb


moK Aeiva msNl Unj wewRwe iveA_bxwZ W : MvgU kwgK Am-vlK K` Ki Uvbv 5g w`bi gv_vq MZKvjI MvRxcyi, bvivqYMi dZzjv, Avwjqvq evcK MvjhvM nqQ| DZ cwiwwZ mvgvj w`Z ^iv gYvjqi wb`k MvRxcyi bvgvbv nqQ eWvi MvW evsjv`k (wewRwe)| Ze mvivw`b MvRxcyi _g_g Aev MjI weKvj cwiwwZ ^vfvweK nq| Gw`K, cwZKj AvenvIqvi gvSI bvivqYM I Avwjqvq cywjki m MvgU kwgK`i m evcK msNl NUQ| GZ AvnZ nqQ kZvwaK| we-vwiZ Avgv`i cwZwbwa`i cvVvbv msev`|

MvRxcyi _K Avgv`i cwZwbwa RR Avnv` Rvbvb, wkcwZvbmn bvMwiK wbivcv wbwZ KiZ ^iv gYvjqi wb`k MvRxcyi wk GjvKvq eWvi MvW Ae evsjvek (wewRwe) gvZvqb Kiv nqQ| eyaevi gaivZ _K wewRwe KvR i KiQ ej wbwZ KiQb MvRxcyii Rjv ckvmK gv. byij Bmjvg| ckvmb m~ Rvbv hvq, Avav mvgwiK evwnbx wewRwe AwaK SzuwKc~Y wk GjvKvq KvR Kie| wekl Ki Kvbvevwo, Kvwkgcyi, fvMov eoevwo I Ux GjvKvq vqxfve GB evwnbx gvZvqb _vKe ej Rvbv hvq| BZvga Rjv ckvmbi KvQ `yB Rb wbevnx gvwRU PqQ wewRwe| gvwRUi bZZ wk cywjki m KvR Kie wewRwe| MZ 4 w`b MvRxcyi wk GjvKvq Kgc 20wU MvgU Avb Ges kZ kZ hvbevnb fvOPzi Kiv nqQ| MvRxcyii fvMovq djvmvm myqUvi bvg GKwU Zwi cvkvK KviLvbvi Avbmvi Kvc nvgjv Ki kwgKiv 4wU ivBdj I 135 ivD wj jyU Ki ZvZ Avb awiq `q| Gmgq Zviv 4 Rb AvbmviK iZi RLg Ki| MvRxcyi cywjk mycvi Rvbvb, KqK w`bi kwgK AvgY AvnZ cywjk m`mi ga 15 Rb wewfb nvmcvZvj iqQb| G Aevq Pjgvb kwgK wevf MvRxcyi wkv‡j wkcwZvb I RbRxebi wbivcv wbwZ KiZ Avav mvgwiK evwnbx wewRwe gvZvqbi wmv- bq ^iv gYvjq|

dZzjv (bvivqYM) _K Avgv`i cwZwbwa Aveyj Kvjvg AvRv` Rvbvb, MZKvj enwZevi mKvj cb 10Uv _K nvRvi nvRvi kwgK XvKv-bvivqYM wjsK ivW MvQi uwo dj Aeiva I wevf Ki| Ze Gi wKQY ci gyljavi ew i nIqvq kwgKiv moK _K DV Avkcvki wewfb vcbvi wbP Aevb bq| Gw`K kwgK`i G wevfi dj MvUv wkv‡j weivR Ki _g_g cwiwwZ| ewkifvM KviLvbvq KvR ^vfvweK _vKjI KqKwU KviLvbvq fvOPzii KviY kwgK`i XzKZ `Iqv nqwb|

cZ`kx I cywjk Rvbvq, gRywi evovbvi `vweZ MZ gjevi I eyaevi mKvj dZzjv wkv‡ji wkey gvKU GjvKv iY cwiYZ nq| cwiwwZ wbqY AvbZ cywjk evcK jvwVPvR, wUqvi mj I ivevi eyjU Qyo| GZ A-Z kZvwaK kwgK AvnZ nq| MZKvj fvi _KB dZzjv wkv‡ji wkey gvKU, KvVicyj, wcUvwjcyj, ivgvievM, KzZzeAvBj I Gi Avkcvk GjvKvq cPzi cywjk gvZvqb Kiv nq| mKvj _K kwgKiv wewfb MvgU KvR hvM w`Z _vK| IB mgq wKQy MvgUi mvgb RUjv mw nj mwiq `q cywjk| Ze wkey gvKU GjvKvi UvBgm mvqUvi, BDiv UO I wmK MvgU KviLvbvq kwgK`i cևek KiZ `Iqv nqwb| Gme KviLvbv gvwjKc RvwbqQ, MZ `yBw`b KviLvbvi fZi fvOPzi nIqvq KvRi cwiek bv _vKvq kwgK`i fZi cևek KiZ `Iqv nqwb| bvivqYM wk cywjk-4 Gi AwZwi cywjk mycvi gvmy` Avng` Rvbvb, dZzjv wkv‡j cwiwwZ GLb kv- iqQ| mLvb cPzi cywjk gvZvqb iqQ| KqKwU MvgU e AvQ|

MvgU kwgK UW BDwbqb K`i Rjv kvLvi mfvcwZ Gg G kvnxb Rvbvb, MZ `yBw`b kwgK Am-vli cQb wQj wbhvZb| KqKwU MvgU ewnivMZiv nvgjv Pvjvj Ab kwgKiv iv-vq bg Avm| Gmgq cywjk kwgK`i Ici wbwePvi wj PvwjqQ| weKGgBG Gi cwiPvjK I jevi Avdqvm vws KwgwUi Pqvigvb wRGg dviK Rvbvb, wKQy kwgKbZv Bb hvMvbvi gvag kv- wkvjK D w`q bZzb Ki cwiwwZ NvjvU KiZ PvBQ| Giv AZxZ G aibi NUbv NwUqQ|

Avwjqv cwZwbwa gv. Avwgbyj Bmjvg Rvbvb, Avwjqvq enwZevi mKvj _KB MvRxcyi Rjvi `wY cvwbkvBj GjvKvi gvwQnvUv M֓ci kwgKmn Avkcvki cvq 10wU KviLvbvi kwgKiv mKvj _K ^ ^ KviLvbvi mvgb Rov nb| GKchvq mKvj mvqv 8Uvq `j `j Avwjqvi wRivbx evRvi GjvKvi XvKv-UvvBj gnvmoK Aevb bq Zviv| Gi wKQyY ciB kwgK`i Qf Ki `q cywjk| mKvj mvo bqUv _K hvb PjvPj i nq|

cZ`kxiv Rvbvb, kwgKiv KviLvbv Lyj `Iqvi `vweZ iv-vq Aevb wbj cywjk Zv`i Qf KiZ avIqv `q| Gmgq cywjk I kwgK`i ga avIqv I cvvavIqvi NUbv NU| cwiwwZ wbqY AvbZ cywjk wUqvikj I KqK ivD ivevi eyjU wbc Ki| GZ 20 kwgK AvnZ nb|

G welq wk cywjki cwiPvjK gv-vwdRyi ingvb ejb, wKQy DwRZ kwgK KviLvbv Lyj `Iqvi `vweZ gnvmoK Aevb wbj Zv`iK Avgiv Qf Ki `B| eZgvb cwiwwZ wbqY iqQ| kwgKiv Pj MQ| mv`bv : ZviK


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/news0901.htm

 

AmaderShomoy.Com