mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

bvwmg AvIqvgx jxMi gyLvk Lyj w`qQb : dLij


Avwgbyj nK fBqv : miKvwi KgPvix`i gwK w`q AvIqvgx jxMi cwmwWqvg m`m gv. bvwmg AvIqvgx jxMi gyLvk Lyj w`qQb ej g-e KiQb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| wZwb ejQb, Ggb K_v ej bvwmg wbRi Ges AvIqvgx jxMi gyLvk Lyj w`qQb| GUvB nQ AvIqvgx jxM| GLbB GK_v ejQb Avi hLb wbevPb Kieb ZLb wK ejeb Ggb ck ivLb wZwb|

MZKvj enwZevi weKvj RvZxq cmKvei wfAvBc jvD GK AvjvPbv mfvq wZwb Gme K_v ejb|

Ԇ`kcwgK AKzZvfq mvsevw`K gig AvZvDm mvgv`i ^c I AvRKi evsjv`k kxlK G AvjvPbv mfvi AvqvRb Ki evsjv`k gywhvv MYcwil`|

wgRv dLij ejb, Avgiv GK AzZ `k evm KiwQ| miKvi `ki eiY gvbyl`i mn KiZ cviQ bv| mZ K_v mn KiZ cviQ bv| AvIqvgx jxM ivRbwZKfve `Dwjqv nq MQ| ZvB gZvq wUK _vKvi Rb W. Rvdijvn, gvneyeyjvnmn eiY ew`i wePvii KvVMovq `uvo KivQ| bvej Rqx BDb~mi gZv jvKj Ac` KiQ Ges ivRbxwZK`i gvgjv w`q Rj wbQ| wZwb ejb, AvIqvgx jxM gvS gvS gZvq Avm| Ges hUzKz DbwZ nq Zv wcQ wbq hvq| Zviv AZxZ hv KiQ GLbv ZvB KiQ| evsjv`kK myLx my`i Avevm wnme `LZ PvB| Zv c~iY bv nIqvi cQb GB `jwUi fwgKv AbK ewk ej AwfhvM Kib wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi|

wZwb ejb, eZgvb `k h msKU mw nqQ Zv AvIqvgx jxM Zwi KiQ| hb Avgiv A_bwZK I ivRbwZKfve mg nZ bv cvwi|

MvgU mi gwKi myLxb DjL Ki wZwb ejb, miKvii cwiKbvq G mi AwiZv evoQ| G miK asm Kivi Rb miKvi DV co jMQ| dLij ejb, evsjv`ki gvbyli fvM wbq wQwbwgwb Ljeb bv| Avgiv ^vaxbfve gZ cKvk KiZ PvB| Avgiv hKvbIfve AwaKvi Av`vq Kiev|

`ki GB mgq AvZvDm mvgv`K AbK ewk `iKvi wQj| Zvi k~bvb c~iY nIqvi bq| wgRv dLij ejb, GB `ki hKvbI vw-jM Zvi jLvi ga w`q wZwb fwgKv iLQb| gywhyi mgq Zvi jLvq AbycvwYZ nq Avgiv gywhy Ask wbZ Dy nB| wbRi weeKi KvQ wZwb KLbI civwRZ nbwb|

Rvdijvn ejb, mvo mvZ KvwU gvbyli ga 30 jvL jvKK nZv Kiv mnR K_v bq| kL gywReyi ingvb wZb jvL ejZ wMq fyj Ki 3 wgwjqb A_vr 30 jvL gvbyl gywhy nZvi K_v ej djb| wK m fyj KD awiq `bwb| AvMvgx 22 Avei eZgvb miKvi ivgcvj h we`yrK` Dvabi D`vM MnY KiQ Zvi KVvi mgvjvPbv Kib wZwb|

AvZvDm mvgv`i eo fvBqi Qj BmwZqvK AvwRR DjdvZi mfvcwZZ AbywZ mfvq Ab`i ga MY^vi cwiPvjK W. Rvdijvn Payix, Pqvicvimbi Dc`v cwil`i m`m mvsevw`K kwdK ingvb, kIKZ gvngy`, dWvij mvsevw`K BDwbqbi hyMgnvmwPe Gg Avyjvn, XvKv mvsevw`K BDwbqbi mfvcwZ Kwe Avyj nvB wkK`vi, weGbwci A_bwZK mv`K Avym mvjvg cgyL ee ivLb|


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/news0902.htm

 

AmaderShomoy.Com