mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

C` mvgb iL mwq AvbcvwU wQbZvBKvix ckv`vi Puv`vevR


BmgvCj mvBb Bgy : C`i GLbv `ymvni ewk evwK| Ze C`-evwYR i nq MQ| C` mvgb iL ivRavbxZ AvbcvwU, wQbZvBKvix I Puv`vevRiv mwq| mvmx`i bqv Kkji KvQ nvi gvbZ nQ bMievmx`i| mePq ewk ecivqv wQbZvBKvixiv| bqv Kkj cwZw`bB wQbZvBmn bvbv aibi Aciva NUQ| ckv`vi wKjviivI gvV bgQ| cywjk Puv`vevwR I wQbZvB VKvZ Qهek gvV bvgjI mvmx I Puv`vevR`i AvaywbK I bqv Kkji KvQ nvi gvbZ nQ| cvkvcvwk wWGgwci 49 _vbvi KwZcq cywjk KgKZvi weiI AvUK-evwYRi AwfhvM IV| C` GjB G AvUK-evwYR i nq ej GKvwaK fzfvMx RvwbqQb|

Rvbv hvq, bMixi wewfb GjvKvq kxl Puv`vevRiv wewfb Kkj ``vi Puv`vevwR KiQ| Avevi KD KD ejQ, em, mvgb C`| QvU fvB-ev`vi`i w`K Lqvj ivLeb| `ji QvU fvB-ev`vi`i Lywk KiZ ne| GRb wKQy eLwkk w`qb| bMixZ gvevBj dvbi gvag cwiPvwjZ nQ Puv`vevR`i bUIqvK| MZ Kw`b _K wgicyi, Kvdij, gwZwSj, cjex, kvnAvjx, gyM`v, Div I ebvbx GjvKvq GfveB Puv`v `vwei NUbv NUQ| ewkifvM fzfvMx cvY euvPvZ G welq mswk _vbvq AwfhvM KiQb bv| Ze G`i ga AbK gwLKfve mswk _vbvi KZv`i RvwbqQb|

Aci GKwU m~ Rvbvq, ivRavbxi evm UvwgbvjjvZ `vMx mvmxiv ecivqvfve Puv`v Av`vq KiQ| cywjki jvBbgvb, Kv_vI KwgDwbwU cywjki m`miv Puv`vevR`i mvm wnme KvR KiQ| cywjk I eemvqx `yci mB KwgDwbwU cywjki NwbZv _vKvq Puv`vevwRi AbK NUbvB GLb Avi cKvk cvQ bv| gvwjK-kwgK msMVbi evbvi Kej ivRavbxZB mvo 10 nvRvi evm-wgwbevm _K cwZw`b Puv`v ZzjQ AaKvwUiI ewk UvKv| gvwjK-kwgKi KjvYi K_v ejB wewfb msMVbi evbvi mvmxiv G Puv`v ZzjQ| ivRavbxi Div, Avyjvncyi, Avwgb evRvi, kvgcyii Pxb gx mZz, KuvPcyii wmgivBj, mvq`vev` Uvwgbvj, MveZjx Uvwgbvj, MveZjx ii nvU, gnvLvjx Uvwgbvj, wj-vb, dzjevwoqv Uvwgbvj Puv`vevwRi NUbv mePq ewk| GQvovI cywjk hvvevwo gvo, wj-vb gvo, m`iNvU, dvgMUmn bMixi wewfb gvo gvo Mvwo _vwgq Puv`v Av`vq KiQ| Gme Puv`vevRv`i mnhvwMZv KiQ cywjki mvRU I UvwdK cywjk|

fzfvMx`i AwfhvM ive, cywjk I Mvq`v cywjk bZzb bZzb Kkj wbq gvV bvgjI ckv`vi Puv`vevR I wQbZvBKvix`i aiZ cviQ bv| bMiRyo Nyi eovQ wQbZvBKvixiv| w`b-ivZ mgvbZvj wQbZvB nQ| ckv`vi wQbZvBKvixiv C` mvgb iL wewfb wecYxweZvbi mvgb wePiY KiQ ewk| Zv`i MwZwewa djv KiQ Zviv| myhvM eySB AvNvZ nvbQ| wQwbq wbQ me^| Svgjv GovZ AbKB _vbv cywjk hvQ bv| GQvov fviejv wewfb Rjv _K AvMZ hvx`i wiKkv, wmGbwR, AUvwiKkvq wQbZvBKvixiv nvgjv Ki me^ wQwbq wbq Mwjc_ w`q gyn~Z cvwjq hvQ| vggvY wQbZvBKvixiv wmGbwR-AUvwiKkv, cvBfUKvi, UvwKve I wiKkvq Ki hvxek Nvivwdiv KiQ|

Gw`K bvivqYMi KuvPcyi mZz nq XvKv-wmjU I XvKv-PMvg gnvmoK w`q PjvPj Ki `ki 39wU iUi hvbevnb| eQii Abvb mgqi Pq C` gmyg GLvb cwienb Puv`vevwR AbKUv Icb wmU| hLb h ivRbwZK `jB gZvq Avm wPUvMvs ivW nq IV G GjvKvi bZv`i Rb AbKUv Avjvw`bi Avh PivMi gZvB| cwZw`b PjvPjKvix nvRvi nvRvi hvxevnx evm, gvjvevnx UvKK bZ nq wbw` cwigvYi Puv`v| Ze C` gmyg G Puv`vi cwigvY eo hvq KqK Y| ay ZvB bq, `ki gv`K cvPvii I ivRavbxZ gv`K cևeki AbZg cavb UvbwRU iU wnme cwiwPZ G GjvKvi gZvmxbiv gv`K eemvqx`i KvQ _KI eQi Avq Kib jvL jvL UvKv|

Aciw`K C`K wNi AvMfvM ivRavbxi wewfb dzUcv_jvZ Puv`vi cwigvY evovbv nqQ| dzUcv_i nKviiv GZ Am njI gyLeyR mn KiQb| wPwZ Puv`vevR`i wei Zv`i gyL Lvjvi mvnm bB| Ze cwZ eQiB Gfve evowZ Puv`v bIqv nq ej GKvwaK nKvi Rvbvb|

G evcvi cywjki GK EaZb KgKZv Rvbvb, Gevi Kvievbxi C` cinvUjvq evowZ wbivcveev MnY Kiv ne| ZvQvov cwienb mii Puv`vevR aiZ wekl eev MnY Kiv nQ| ivRavbxi wewfb kKvZi GjvKvq BZvga RbmvaviYi wbivcvq ive-cywjk gvZvqb Kiv nqQ| ZvQvov AvcvwU wQbZvBKvix I Puv`vevR aiZ AvBbkLjv evwnbx Zrci iqQ ej Rvbvb wZwb|


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/news0911.htm

 

AmaderShomoy.Com