mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

we`wk`i gyiweqvbvi myhvM bB : myiwZ


wbR^ cwZe`K : AvIqvgx jxMi Dc`v cwil`i m`m I `iwenxb gx myiwZ mb evsjv`ki mgmv mgvavb we`wk`i gyiweqvbvi myhvM bB ej g-e KiQb|

MZKvj enwZevi mKvj ivRavbxi BbwwUDkb Ae wWcvgv Bwwbqvm wgjbvqZb eez GKvWwg AvqvwRZ GK AvjvPbv mfvq GK_v ejb myiwZ mb|

GB `iwenxb gx ejb, evsjv`k wbq we`wk`i DrKv `L Avgv`i fvjv jvM| Zviv Avgv`i ez| Zviv civgk w`ZB cvi| wK mgmvi mgvavb KiZ cvi bv| myZivs GLvb we`wk`i gyiweqvbvi Kvbv myhvM bB| Avgv`i mgmv Avgv`iB mgvavb KiZ ne| we`wk msvjvi n-c Kvgbv bv Ki msm` Gm AvjvPbvi gvag mgmv mgvavbi c_ ei Kivi Rb weGbwci cwZ Avnvb Rvbvb myiwZ mb|

AvIqvgx jxMi Dc`v cwil`i GB m`m `vwe Kib, AbK ejQb, AvIqvgx jxM GK`jxq wbevPbi w`K GMvQ| wK Avgiv me `ji Ask MnY e`jxq wbevPbi w`KB GMvwQ| A_P wbevPb hZB GwMq AvmQ, weivax `ji nZvkv ZZB evoQ| Avgiv AvMI ejwQ, GLbI ejwQ, gZv kl nIqvi 90 w`b AvMB wbevPbi Zdwmj NvlYv ne| myZivs Zv`i nZvk nIqvi KvbI KviY bB|

msMVbi Dc`v kL BkwZqvK nvmbi mfvcwZZ AvjvPbv mfvq AviI ee `b AvIqvgx jxMi DcKwgwUi mn-mv`K RvwKi nvmb, gywhvv cR jxMi mfvcwZ Avmv`yvgvb cgyL|


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/news0913.htm

 

AmaderShomoy.Com