mޤ^i 27, 2013, evi : Avwkb 12, 1420

bvwmgi ee iv`vnxZvi AvIZvq co : wiRfx


Avwgbyj nK fuBqv : AvIqvgx jxM bZv gv. bvwmgi eeK iv`vnx wnmve wPwZ KiQb weGbwci hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx| Kov fvlvq bvwmgi eei mgvjvPbv Ki wiRfx ejQb, miKvwi wb`k KD bv gvbj Zv`i evwoZ cvwVq `qv ne, bvwmg mvnei GB ee iv`vwnZvi AvIZvq co| miKvwi Kvb KgPvwi ev KgKZvi ΓwU nj, Zv`i wei eev wbZ cvi miKvi| wK agK w`q K_v ejZ cvib bv| weGbwci GB bZv ejb, wewfb AcKgi Rb miKvii ggvwQ`i wK ne GB DrKvq _K miKvwi KgKZv`i agK `qv nqQ| bvwmgi eei Zxe wb`v I cwZev` Rvbvb wZwb| G aibi ee wkvPvi ewnfZ Ges iv`vnx|

MZKvj bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjq mvsevw`K`i wbq eVK Ki GB z cwZwqv e Kib|

wiRfx Avng` ejb, MYwewQb nq BZvga eyS djQ Rbmg_b wbq gZvq Avmv hve bv| KviY Zv`i h wbevPwb AxKvi wQj Zv GLbI m~hi gyL `Lwb| myz wbevPbi ^v_ wb`jxq miKvii `vwe gb bIqvi Avnevb Rvwbq wiRfx Avng` ejb, hfve ivRbwZK bZv`i `gbi bvg miKvi Zv`i g KiQ| miKviK cwZnZ KiZ RbMY mKj w`K _K c֯Z nQ| wZwb ejb, GLb agK w`q KvR ne bv| `ZKvi miKvii Nvo RbMY gUK `e| jU wKqvwis Kij cP WgviR w`Z ne|

Wv. `xcy gwbi KVvi mgvjvPbv Ki wiRfx Avng` AviI ejb, ciivgx Rxebv` `vmi mvbvjx Wvbvi wPji gZv Do eovQ| A_P `ki mvefgZ Kv_vq AvQ m welq Lqvj bB|

msev` mjb Ab`i ga weGbwci A_bwZK welqK mv`K Avym mvjvg, wkv welqK mv`K Lvqij Kexi LvKb, mn `dZi mv`K Avyj jwZd Rwb, Avmv`yj Kwig kvnxb, K`xq bZv iwdK wkK`vi cgyL DcwZ wQjb| mv`bv : Bgij kvn`


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/27/news0915.htm

 

AmaderShomoy.Com