AmaderShomoy.comhome


Avcwb Kvb fvlvq K_v ejb Avgiv Rvwb t Lvj`v \ Avcbvi K_vI Zv AbK gayi t nvwmbv (AwWI)


Zwn` : evsjv`ki wPi cwZ؛x `yB ivRbwZK bx cavbgx kL nvwmbv Ges weivax `jxq bx eMg Lvj`v wRqv `xN GK `kK ci K_v ejjb Uwjdvb| wK Zv`i GB dvbvjvc `ki ivRbwZK mU mgvavb Kvbv f~wgKv ivLZ e_ iqQ| mvgevi weևUbi ` BbwWcۛU cwKvq `yB bxi dvbvjvci Ici h, `xN cwZe`b cKvwkZ nq mLvb G ge Kiv nq|

MZ kwbevi mܨv 6Uv 20 wgwbU cavbgx Uwjdvb Kib weGbwci Pqvicvmb eMg Lvj`v wRqvK| cavbgxi GwWwm Ggivbi gvevBj _K weivax `jxq bZvi wekl mnKvix GWfvKU kvgmyi ingvb wkgyj wekvmi gvevBj GB dvbvjvc nq| `xN dvbvjvc `yB bx ewMZ welq wbq K_v ejb| wZ AwfZvI wewbgq Kib|

29 Avei gjevi mܨv 6Uvq kl nQ weGbwci bZZvaxb 18-`jxq RvUi WvKv Uvbv 60 Nvi niZvj Kgm~wP| Gici mB msjvci Y| bZyb Kvbv ivRbwZK mgxKiY bv nj AvMvgx `y-GKw`bi gaB AvjvPbvi Uwej emeb `ki `yB kxl bx| Ggb cZvkvB KiQb `ki Avcvgi RbMY| 

AveviI GKwU ivRbwZK msKUi gyLvgywa `uvwoq AvQ evsjv`k| msNl, DM-DrKvq RvwZ GLb DbyL nq AvQ| ZgbB GKwU gv``ֶY `LQ cyiv evsjv`k| hLb cavbgx kL nvwmbv mivmwi dvb K_v ejQb weivax`jxi bZv eMg Lvj`v wRqvi m|

me wgwjq GKUvbv K_v nq 37 wgwbU| Ze ZK-weZKB nqQ ewk| 

iUv nqQ Kykj wewbgq| Avi klUvI GKevi wedj MQ wK bv Ggb ck mevi gbB| Ze `yRbi AvjvPbvZ hZB `vlvivc _vKyK bv Kb, AvjvPbvi Avn&evb wbj nqwb| `yՇbxB AvjvPbviI IciB Rvi w`qQb| ejQb mvgb GwMq hvIqvi K_v| evsjv`kK mvgbi w`K GwMq bIqvi K_v|

`ki GKwU MYgvag 29 Avei gaivZ nvwmbv-Lvj`vi dvbvjvci cyiv 37 wgwbUB mPvi Kij bZyb Ki nBPB co hvq|

Avgv`imgq WUKgi cvVK`i Rb `y bxi mB dvbvjvci AwWIwU `Iqv njv - 

AwWI bZ wbP wKK Kib.....

37 wgwbUi dvbvjvc Kx K_v nqwQj Zv`i `yRbi G ck mevi| emiKvwi Uwjwfkb Pvbj GKvˇi cPvwiZ AwWI _K aviYKZ mB K_vcK_b Avg`i mgq cvVK`i Rb wevwiZ Zyj aiv njv-

 

mvgvjvBKyg|

wR, GwWwm mvne

wkgyj `v, Avcwb Zv dvb w`jb bv|

bv, bv| Avgiv Zv Acv KiwQ Avcbvi Rb| QqUv _K gvWvg em iqQb|

bv, bv Avcbv`i Zv dvb Kivi K_v|

bv, G iKg Kvbv K_v Zv Avcbvi mv_ Avgvi nqwb| Avcwb QqUvq dvb `eb| gvWvgK Avwg Ava Nv ai ewmq iLwQ|

Avwg AvcbvK ewjwb h Avwg dvb `e| weKR Avgiv Gc KiwQ Avcbviv dvb `eb|

bv, Avcwb Dv K_v ejQb| G aibi Kvbv K_v nqwb| Avwg gvWvgK ejwQ...

bv, AvwgI Zv ewjwb h gvbbxq cavbgx dvb `eb| Avwg ejwQ...

Avcwb Uwjdvb Ki wgwjq `eb| GUv Avcbvi wWDwU|

GUv Zv AvcbviI wWDwU AvQ h Avcwb Uwjdvb Kwiq wgwjq `eb|

gvWvg GLb ch Acv KiQb|

Avgiv Acv KiwQ Avcbvi Kji Rb|

gvWvg GLbv em AvQb| Avcwb `b, GLbB `b| gvWvgK w`wQ Avwg|

 AvQb ILvb Avcbviv?

wR, wR| gvWvg GLbv AvQb|

AvQv IqBU Kib|

cavbgxi GwWwm I weivax`jxq bZvi wekl mnKvix kvgmyi ingvb wkgyj wekvmi ga GB K_vevZvi ci cavbgx I weivax`jxq bZvi ga K_vcK_b i nq| c_g `yRb Kykjwewbgq Kib|

kL nvwmbv: Avwg dvb KiwQjvg AvcbvK `ycyiejv, cvBwb|

Lvj`v wRqv: `Lb, GB K_vUv h ejQb, Zv mwVK bq|

kL nvwmbv: Avwg AvcbvK Rvwbq w`Z PvB...

Lvj`v wRqv: AvcbvK c_g Avgvi K_v bZ ne| Avcwb h ejQb `ycyi dvb KiwQjb, `ycyi Kvbv dvb Avmwb|

kL nvwmbv: Avwg iW dvb dvb w`qwQjvg|

Lvj`v wRqv: iW dvb Zv `xNw`b ai, eQi ai WW co AvQ| Avcbviv MfbgU Pvjvb, Kx Lei ivLb? MfbgU PvjvQb, GB Lei ivLb bv h weivax`jxq bZvi dvb wVK AvQ wK bv| Avi Avcwb hw` dvb KiebB, Zvnj MZKvjB Avcbvi jvK Gm dvb wVK Kwiq `Iqv DwPZ wQj| `L hvIqv DwPZ wQj h weivax`jxq bZvi dvb wVK AvQ wK bv|

kL nvwmbv: iW dvb me mgq wVK _vK|

Lvj`v wRqv: Avcbviv jvK cvVvb| GLbB jvK cvVvb| `L hvb dvb wVK AvQ wK bv|

kL nvwmbv: Avcwb Zv cavbgx wQjb| Avcwb Rvbb, iW dvb me mgq fvjv _vK|

Lvj`v wRqv: fvjv _vK Zv, Ze AvgviUv fvjv bB| AvgviUv Zv fvjv bB|

kL nvwmbv: fvjv AvQ, Avwg hLb dvb KiwQjvg, mUv fvjv wQj|

Lvj`v wRqv: bv Kvb dvb Avmwb, Avwg mw`bI PK KiwQ| Avcbviv hw` mwZ K_v bv ejb, Zvnj Zv Pje bv| Avi iW dvb wVK _vK GUvZ Avwg we^vmx bB|

kL nvwmbv: Avgvi mwZ K_v bv ejvi Zv wKQy bB| Avwg KqKevi dvb w`qwQ|

Lvj`v wRqv: nVvr Ki wK gZ dvb RM DVe? Avcbvi Uwjdvb GZ cvIqvidyj h WW dvb RM DVe!

kL nvwmbv: wVK AvQ, nqZvev h Kvbv KviY Avcwb dvbUv aiZ cvib bvB|

Lvj`v wRqv: bv, aiZ cvwi bvB bv| Avwg GLvb emv| Avwg Gi gaB Nywi| Qv RvqMv, Qv RvqMvi gaB Avwg Nywi| dvb evRj Avwg bv aivi Kvbv KviY _vKZ cvi bv| WW dvb evRZ cvi bv| eySQb? GUvB njv mwZ K_v|

kL nvwmbv: `Lyb, dvb WW wQj, bv WW Ki ivLv nqQ...

Lvj`v wRqv: WW wQj| e KgcBb Avcbv`i KvQ MQ| wK Avcbviv Zv... iW dvb Avgvi m K_v ejvi jvK bB| KvRB Avwg Kvi mv_ K_v eje?

kL nvwmbv: Avwg AvMvgxKvj `Le, Kb Avcbvi dvb WW wQj|

Lvj`v wRqv: mUv `Leb fvjv K_v|

kL nvwmbv: Avwg AvcbvK dvb Kijvg| AvMvgx 28 ZvwiL mܨvq MYfeb AvcbvK `vIqvZ KiwQ| Avcwb Rvbb h Avwg BwZgaB wewfb ivRbwZK `ji bZe`i m AvjvPbv KiwQ AvMvgx wbevPb mK| AvcbvK `vIqvZ w`wQ|

Lvj`v: AvQv wVK AvQ wK Avcwb ejeb Zv Kb `vIqvZ w`Qb|

nvwmbv: Avgvi m ivZi Lvevi Lveb|

 

Lvj`v: wVK AvQ Avwg `vIqvZ MnY KiwQ| 28 ZvwiL Avwg hZ cvie bv| IB w`b niZvj AvQ| niZvj _vKj Avwg ei nB bv|

 

nvwmbv: Avcwb ejQb, `yBw`bi ga dvb KiwQ|

 

Lvj`v: ejwQ| Avgvi AvwiKZv AvQ| Avwg GKv hve bv| Avgvi mv_ jvKRb AvQ|

 

nvwmbv: hvK BQv Avbb, hZRb BQv Avbb|

 

Lvj`v: hZRb bv| Avgvi `ji cևqvRbxq bZv`i be|

 

nvwmbv: `k RvwZi ^v_ niZvj cZvnvi Kib|

 

Lvj`v: Avwg niZvj cZvnvi KiZ cvie bv| Avwg Avcbv`i AbK w`b _K ej GmwQ Avcbviv AvjvPbvq Avmyb| AvjvPbvi mgq chZ Avcbviv kvbb wb KvRB Avcbvi niZvji ci ZvwiL w`b|

 

nvwmbv: gvbyl nZv e Kib|

 

Lvj`v: gvbyl nZv Avcbviv KiQb| Avcbviv Mvb cvDWvi w`q evm cywoq gvbyl nZv KiQb| jwM-eVv w`q gvbyl nZv KiQb| Gme nZvi wb`k Avcbvi gyL _KB ewiqQ| Gi `vq Avcbv`i|

 

nvwmbv: RbMYi ^v_ niZvj cZvnvi Kib|

 

Lvj`v: RbMYi ^v_ niZvj w`qwQ|

 

nvwmbv: Avgiv AvjvPbv KiZ PvB|

Lvj`v wRqv: Avcbvi hw` mwZKvii AvwiKZv _vK AvjvPbv Kivi Rb, Avgvi hZ Kvbv Avcw bB| Avwg GKv hve bv| Avgvi m wbqB AviI KD _vKe|

kL nvwmbv: Avwg Abyiva Kie RvwZi ^v_, RbMYi ^v_ niZvj cZvnvi Ki bb|

Lvj`v wRqv: bv, Avwg 28 ZvwiL hZ cvie bv|

kL nvwmbv: gvbyl Lyb Kiv, Avb gviv Gme e Kib|

Lvj`v wRqv: gvbyl Lyb Kiv Avcbv`i KvR| Avgv`i m me Afvm bvB| Avcbviv gvbyl Rvjvb, gvbyl gvib, jwM-eVv w`q gvbyl gvib| Gme iKWW| Avcbvi gyL w`qB k ewiqQ| KvRB Gme Avcwb A^xKvi KiZ cvieb bv| Avwg ejwQ, niZvj Pje| 29 ZvwiL mܨvq kl ne, Gici AvjvPbv|

kL nvwmbv: Avwg ejwQ, `ki ^v_, RbMYi ^v_ `qv Ki GB niZvj cZvnvi Kib|

Lvj`v wRqv: bv, `ki ^v_, RbMYi ^v_B Avwg GB niZvj w`qwQ| hnZy Avcbviv Kvbv AvjvPbvq AvmZ ivwR bb| Avcbvi gxiv ejQb, Kvbv AvjvPbv ne bv| Avcwb wbR ejQb, Avgv`i c֯ve wiR Ki w`qQb| Kvbv AvjvPbvi `iKvi bB, GUv Avcbviv ejQb| GLb Avevi AvjvPbvi K_v ejQb| mB AvjvPbv nZ cvi, Avgv`i Kgm~wP kl nIqvi ci| 

kL nvwmbv: Avwg AvcbvK Abyiva KiwQ...

Lvj`v wRqv: bv, mUv me bv| D`vMUv hw` GKw`b AvM wbZb, mUv me wQj|

kL nvwmbv: GUv GKw`b AvMi welq bv| Avcwb Rvbb, Avwg wewfb `ji m emwQ...

Lvj`v: Avcbvi gxiv Zv ejQb, AvjvPbv ne bv| AvjvPbv nZ cvi, niZvji ci|

 

nvwmbv: Avcwb Zv `yBw`bi K_v ejwQjb|

 

Lvj`v: Avcwb GKw`b ci dvb KiQb| ZLb myhvM wQj bv|

 

nvwmbv: Avwg Zv e|

 

Lvj`v: Avcbvi gZv AZ e bv njI Avgv`iI eZv AvQ| Kvj Avgv`i mgveki GZ `wi Ki AbygwZ w`jb Kb? AbygwZ w`jb gvBK eenvii AbygwZ w`jb bv Kb? jvKRb Avgv`i K_v bZ cvqwb| AZxZ Avcbv`i Zv Ggb Kwiwb|

kL nvwmbv: Avwg h mevi m AvjvPbv Kie, Zv wK ew`b AvMB mevBK...

Lvj`v wRqv: Avgiv h mgvek Kijvg, mLvb gvBKi cviwgkb `Iqv Kb njv bv?

kL nvwmbv: bv, gvBK Zv `Iqv nqQ| KqKUv gvBK wQj|

Lvj`v wRqv: bv, Avgiv hZ`~i BQv gvBK `e| jvK ewk, be| jvK Avme G Rb Mvwo e Ki `b, 144 aviv Rvwi Kib| `k wK BgvRw PjQ bvwK? `k wK hyvev PjQ h Ggb i Ki w`jb Avcbviv?

kL nvwmbv: Avwg G evcvi GLb Avcbvi m K_v ejZ PvwQ bv|

Lvj`v wRqv: K_v ejZ bv PvBj Zv K_vB bB|

kL nvwmbv: K_vjv mZ bv| Avcbviv Zv wgwUs KiQb|

Lvj`v wRqv: Avcbviv wgwUs KiZ `eb gvBK `eb bv| Ggb mgq cviwgkb `eb, hLb gI evbvZ cvie bv| Avcbviv wK AvM wgwUs Kib bvB?

kL nvwmbv: me gb AvQ| GKyk AvMi MևbW nvgjvi K_v gb AvQ...

Lvj`v wRqv: MևbW nvgjv Avgiv Kwiwb, AvcbvivB KiQb|

kL nvwmbv: ivZ 11Uvq cviwgkb w`qQb, mUvI gb AvQ| Gme K_v Avcbv`i gyL gvbvq bv|

Lvj`v wRqv: gyvb mgvek wQj| mLvb _K h fby cwieZb Ki Avcbv`i Awdm wbq MQb, mUv ch Avgv`i Rvbvbwb| Gme cyivbv K_v ev` `b| GLb AvcbvK Avwg ejwQ, hw` mwZKvii AvjvPbv KiZ AvwiK nb, Zvnj Avgv`i Kgm~wPi ci...

nvwmbv: Avcwb gyvb AbygwZ...

 

Lvj`v: GLb ejwQ, mwZKvi AvwiK nb| Ze 29 ZvwiLi ci ejb, Avwg hve|

 

nvwmbv: Avwg SMov KiZ PvB bv| Avcwb GKZidv K_v ejQb|

 

Lvj`v: bv K_v AvcwbI ejQb| Avwg ejwQ|

nvwmbv: niZvj cZvnvi Kib| Avmb|

 

Lvj`v: Avcbviv niZvj niZvj KiQb niZvj cZvnvi Kiev bv|

 

nvwmbv: niZvji gvag gvbyl Lyb KiQb|

 

Lvj`v: Avcbviv gvbyl Lyb KiQb| Avcbvi QvjxM, hyejxM gvbyl Lyb KiQ|

 

nvwmbv: Lybi ivRbxwZ Avgiv Kwi bv|

 

Lvj`v: Lybi  ivRbxwZ Avcbvi cyibv Afvm| Avcbv`i cyibv Afvm|

1971 Gi ciI gZvq _vKvKvj gvbyl Lyb KiQb| mUv wK fyj MQb?

nvwmbv: GKvˇi Avgiv nZv KiwQ|

Lvj`v: nv AekB

 

nvwmbv: hyvcivax`i iv KiQb|

 

Lvj`v:  mwZKvi hyvcivax`i wePvi Kij Avgiv mg_b w`Zvg| wK Avcwb Zv KiQb bv|Avcbviv GK Zidv Ki hvQb| Avcbvi `jI AbK hyvcivax AvQ Zv`i aiQb bv Kb |

 

nvwmbv: mwZKvi wePvi nQ|

 

Lvj`v:  Avcwb Zv gb KiQb cavbgx| Avcwb Zv Avcbvi `ji cavbgx| Avcwb Zv `ki cavbgx nZ cvib wb| Ze? Avgvi m h AvPiY KiQb| Zvnj Avgvi m Zv G AvPiY KiZb bv| Avcwb weivax `jK mvgvj w`Z cvib bv Zvnj Avcwb wKmi MbZ ejb Avcbviv| Avgvi `jxq Kvhvjq nvgjv PvjvZb bv|

nvwmbv: Avcwb Reve w`Z cvib| AmvsweavwbK miKvi Pvb|

Lvj`v: Avgiv PvB bv, AvcwbB Pvb| AvcbvivB AmvsweavwbK miKviK ^vMZ Rvbvb| AvcwbB Gikv` gZv `Lji ci ejwQjb, AvB Gvg bU Avbnvwc|

 

nvwmbv: ewjwb|

 

Lvj`v: Avcwb gCb Dwb-dLiwbK Avcbv`i Av`vjbi dmj ejQb|

 

nvwmbv: bv|

 

Lvj`v: Avcwb Zv`i kc_ Abyvb wMq ejQb, Avcbv`i Av`vjbi dmj| gvbyl m K_v fyjwb|

 

nvwmbv: Avcwb 9 RbK wWwOq gCb DwbK cavb evwbqwQjb|

 

Lvj`v: Avcwb AbKK evwo cvwVq w`qQb| G K_v eBjb bv| AbKK evwo cvwVqQb| gCbDwb-dLiwb mvsweavwbK miKvi wQj bv| wK Avcwb Zv`i kc_ Abyvb Mjb| mw`b Zv Avgiv `yB `jB gZvi evBi wQjvg| Avwg hvBwb, Avcwb kc_ Abyvb MQb|

 

nvwmbv: Avwg Avb em nvwm cyi nvwm| Avgvi evev fvB gviv wMqwQj|

 

Lvj`v: Avcwb AZxZi w`K bq, mvgbi w`K AvMvb| mr Dk _vKj mvgb AvMvb|

 

nvwmbv: Avcbviv 21 AvM MևbW nvgjv Ki nZvKv KiQb|

 

Lvj`v: 21 AvM MևbW nvgjv Avgiv Avgiv Kwiwb| Avcwb hZw`b _vKeb, ZZB Avgv`i jvf| Avcwb hZB Akxj K_v ejeb ZZB Avgv`i jvf|

 

nvwmbv: 15 AvM Avcwb Kb KK KvUb?

Lvj`v: IBw`b wK Kvbv gvbyl Rb be bv| 15 AvM Avwg KK KvUevB| K_vq K_vq Avcbviv ejb wRqvDi ingvb| Avi wRqvDi ingvb Zv Avcbv`iK bZzb Rxeb `vb KiQ| 

Gjv ejb bv| Avcbviv Zv evKkvj wQjb| wRqvDi ingvbi Kvib AvIqvgx jxM nZ ciQb Av`viIqvBR nZ cviZb bv| 

nvvwmbv : ivmjK Zv Avcwb  evmvq NyiZI `KQb| 

Lvj`v : Avwg mjv wbq AvjvPbv KiZ PvB bv| Avgiv Gjv mg_b Kwi bv| `y:wLZ Avgiv GB ivRYxwZ mg_b Kwi bv| GLvb _K ewoq Avmb| Avgiv Gjv ev` w`q bZzb Ki i Kwi| hw` mUvZ Avcwb ivRx _vKb Zv Avmb Avgiv AvjvPbv Kwi| Avgvi AvjvPbv KiZ Avcw bB wK mB WU nZ ne Avgvi niZvj kl nIqvi ci| 

nvwmbv : Avcwb niZvj cZvnvi Kieb bv? 

Lvj`v- niZvj cZvnvi KiZ cviev bv| GUv Zv Avgvi wmvZ bv GUv 18 `ji wmvZ Avwg wKfve GKv wmvZ be| 

nvwmbv- Avcwb 18 `jK WK wmv wbb|

Lvj`v- GLb mgq bB | Zv`i Zv cywjk ZvovQ| Avcwb Zv cywjk jvMvqv ivLQb mevi wcQb| 

nvwmbv : Avgiv cywjk jvMvqv ivLev K?

Lvj`v: Avcwb ivLe bv Zv K ivLe? cywjk wK Avgvi K_vq Pj| Avcwb Zv mevi evmvq evmvq iU KiQb| ai wbq hvQb| 

nvwmbv- evgv ev ne...

Lvj`v- evgv ev Avcbviv Kib| Avcwb 29 ZvwiLi ci ejb, Avwg ivwR AvwQ|

nvwmbv- Avcwb `yB w`bi AvjwUgUvg w`jb| Gi gaB Zv dvb Kijvg|

Lvj`v- ejwQ Zv, Avcwb `wi KiQb| Avgiv ejwQ, msjvc I Av`vjb GKm Pje|

nvwmbv- Avcbviv wK Kvgivq...

Lvj`v- Avgv`i GLvb Kvgiv bB| Avgiv Kvgiv Qvov K_v ejwQ| Awdm _vKjB eis Kvgiv _vKZv| Avcbviv meZ KvgivB `LvQb...|

nvwmbv- dvb KiwQ| dvb Zv wVK AvQ|

Lvj`v- jvK cvVvb|

nvwmbv- 10-12 evi dvb KiwQ|

Lvj`v- Avgiv wbwb, Avcwb Kej bQb|

nvwmbv- Avwg wKfve bev| MևbW nvgjvq Zv Avgvi Zv GK Kvb b| dvb Avwg wbRB KiwQ|

Lvj`v- WW dvb K_v ejQb|

nvwmbv- wis nwQjv|

Lvj`v : WW dvb wis ne wK Ki| GBUvB Zv Avcbv`i gvbwlKZvi cwiPq| Avcwb mwZ K_v ejQb wKbv| 

Lvj`v- wVK bq| Avgiv AbKevi jvK WKwQ| Avcbvi jvKRb Avgv`i Zv gvbylB gb Ki bv|

nvwmbv- dvb w`qwQ|

Lvj`v- Avcwb PvBj gvevBj K_v ejZ cviZb| gZ K Zv gZ ejZB ne|

nvwmbv- (...bv^vi ej hvb)

Lvj`v- Avcbvi gyL _vKZB cvi|

nvwmbv- Kvj Lei be|

Lvj`v- jkvb GPi jvK wg_v ejQ| Zvi wei eev wbZ ne| m mZ K_v ejwb|

nvwmbv- Avjv`v GP|

Lvj`v- Uwjwfkb j `LvQ...

nvwmbv- MYfeb Avgiv K_v ejwQ, GLvb Kvbv Uwjwfkb bB| 

Lvj`v- Zvnj Kb GUv ejv nQ...

nvwmbv- Zvnj wK K_v ejeb bv|

Lvj`v- Avwg AvavNUv aiB em AvwQ| Avcbvi dvb Avme G Rb| Gikv` weivax Av`vjb Avgiv GKm KvR KiwQ| K_v ejwQ| GLb Kb K_v ejev bv|

nvwmbv- 28 ZvwiL Avmb|

Lvj`v- mwZB AvwiK nj 29 ZvwiLi ci ejb|

nvwmbv- Kvj ejQb...

Lvj`v- Avgiv Zv niZvj w`q djwQ|

nvwmbv- Avwg Zv dvb KiwQ|

Lvj`v- AvM Kb Kibwb| ci KiQb Kb?

nvwmbv- Avwg `ytwLZ|

Lvj`v- evsjv`ki gvbyl...

nvwmbv- Avcwb `yBw`bi K_v ejQb...

Lvj`v- ejwQ, wK niZvjI w`qwQ|

nvwmbv- Kgm~wP cZvnvi Kib|

Lvj`v- 18`jK GLb KB cvev|

nvwmbv- Kyg Kib, cveb|

Lvj`v- KB cve? Zviv Zv...

nvwmbv- wg_v ejQb|

Lvj`v- Avcwb Kvj ivZ dvb KiZ cviZb|

nvwmbv- Avwg ivZ RvwM bv| Avwg mKvj bvgvR cwo|

Lvj`v- bvgvR cob| KviAvb cob| bvgvwR`i wj Kib nZv meB Kib|

nvwmbv- Avwg bvgvR cwo, wbqwgZ KviAvb cwo|

Lvj`v- Avcwb 29 ZvwiLi ci Kib|

nvwmbv- Avcwb Avcbvi ee _K mi hvQb|

Lvj`v- Avgvi `ji bZviv GLb bB| 18`j bB| Avwg GKv wKfve wmv be|

nvwmbv- Kyg `b| GUv nq bvwK|

Lvj`v- Avcbvi wWwe-Gmwe Zv Avgv`i NivI Ki iLQ, wKfve Avme|

nvwmbv- Avcbviv Zv `v-Kyovj wbq gvbyl nZvi K_v ejQb|

Lvj`v- wekwRrK Avcbviv nZv KiQb|

nvwmbv- Zviv AvMB QvjxM _K ewnZ wQj|

Lvj`v- Avgiv G iKg Aviv D`vnviY w`Z cvie| Avcbviv Avgv`i ee Uwjwfkb cPvi KiZ `bwb| wbwin gvbylK Mvi KiQb| Avjvn Avcbv`i wePvi Kie|

nvwmbv- aiv covi ci `Lv MQ| Zv`i evev-gv RvgvqvZ-weGbwc Ki|

Lvj`v- bv Zviv QvjxMB Ki| Avwg AvcbvK Abyiva Kwi, mwؔQv _vKj 29 ZvwiLi ci WvKb|

nvwmbv- G K_vwU ivLb|

Lvj`v- 29 ZvwiLi ci WvKb| Ab Kgm~wPZ hvIqvi AvM| Avgiv Kgm~wP `ev bv|

nvwmbv- w`bi K_v ejwQjb| 

Lvj`v- 30 ZvwiL nj Avwg ivwR AvwQ|

nvwmbv- Avcbvi Zv fvicv AvQ| hw`I cևUvKj wgj bv| ZviciI Avgv`i `ji mvaviY mv`K mq` Avkivd K_v ejeb| Zv`i ga AvjvPbv nZ cvi...

Lvj`v- Kvj ivZ Kb dvb w`jb bv| Zvnj Avwg `ji bZv`i m wgwUs Ki wmv wbZ cviZvg| Avwg Zv 7Uvq Awdm wMqwQjvg| dvb KijB cq hZb|

nvwmbv- ZLb Zv ivZ|

Lvj`v- 7Uv ivZ bq mܨv| 

nvwmbv- Avgvi Zv bZv`i m K_v ej wbZ ne . . . 

Lvj`v- AvgviI Zv bZv`i m K_v ejZ ne| AvwgI mevi mv_ K_v ej `wL

nvwmbv- Avgv`i wK 96 K_v gb AvQ|

Lvj`v- 173w`b niZvj w`qQb Avcwb|

nvwmbv- 96Z AvcbvivI KiQb|

Lvj`v- 1991 mvj Avgiv GKm Av`vjb KiwQ| GKm KvR KiZvg| wK Avcwb c_g w`bB msm` ejjb, GKw`bI kvwZ _vKZ w`eb bv|

nvwmbv- bv|

Lvj`v- Avcwb GKevi ZˡveavqKi K_v ejeb, GKevi msweavbi K_v ejeb|

nvwmbv- wbevPbi ci h wmPyqkb nqwQj|

Lvj`v- 30 ZvwiLi ci nj Avgiv ivwR AvwQ|

nvwmbv- Avgvi cvwU s| Avgv`i fvU AvQ| Avgiv msMvg KiB GUv ARb KiwQ|

Lvj`v- Avgvi `jI AbK msMvg Ki gZvq GmwQj|

nvwmbv- `ytwLZ|

Lvj`v- mgq gZv dvb Kibwb| Avwg `ytwLZ| Kvj dvb Kij cwiek cwiwwZ AbiKg nZv|

nvwmbv- Avgvi GwWwm `oUv _K Pv KiQ|

Lvj`v- dvb bv evRj aivi Dcvq bB|

nvwmbv- wkgyj wekvmi dvbI AbK Pv KiQ|

Lvj`v- Avcwb emwQjb 6Uvi Rb|

nvwmbv-  Avcwb Rvbb Avgv`i wgwUs wQj| Avwg wgwUsq `wi KiZ cQ` Kwi bv|

Lvj`v- wgwUs Riwi bv GUv Riwi wQj|

nvwmbv- wmv bb|

Lvj`v- wKfve be|

nvwmbv- RvwZi KvQ ejb|

Lvj`v- Avcwb wb`jxq miKvi gb wbb| Avwg niZvj cZvnvi Kiev|

nvwmbv- Avgv`i 90 fvM wmU...

Lvj`v- Avcwb ejb, wb`jxq miKvi gb beb, Avwg niZvj Zyj bev|

nvwmbv- hviv gvBbvm-Uy KiZ PqwQj Avcwb Zv`i AvbZ PvBQb|

Lvj`v- Avwg bv, Avcwb| Avcwb h fvlvq K_v ejb...

nvwmbv- Avcwb Zv gayi fvlvq K_v ejb| Avgiv msm` AvwQ| GKm KvR Kiev... Avcwb `ji bZv`i wgwUs Kib|

Lvj`v- cywjkK ej `b| ZˡveavqK gvbb| mevBK WvwK|

nvwmbv : Avgiv hUv PvwQ h cvjvg Avgiv AvwQ|cvjvgU hnZz Avgiv AvwQ KLbv Avcwb miKvi, KLbv Avwg miKvi, KLbv Avgiv AcwRkb KLbv Avcbviv AcwRkb| Avgiv hv Kie cvjvgU Abyhvqx Kie| niZvj Zzj wbb|

Lvj`v: Zv nqbv, Avcwb ej `b AvgvK wbevPb miKvi wb`jxq ne, Zvnj Avwg Avgvi bZv`i Zv eje| Gme wbq AvjvPbv ne| Zvi ci niZvj cZvnvi Kiv ne| 

nvwmbv: niZvj Zzj bb|

Lvj`v- wb`jxq miKvi gvbvi NvlYv `b|

nvwmbv- Avcbvi `ji jvKi Dci fimv bB?

Lvj`v- Avgvi `ji jvKi Dci fimv AvQ|

nvwmbv- Zv`i WvKb|

Lvj`v- Avcwb `vwe gvbb, niZvj...

nvwmbv- Avcwb me`jxq gvbb|

Lvj`v- me`jxq gvbv hvq bv|

nvwmbv- Avevi KvK Avbeb, gCbDwb-dLiwχbi gZv|

Lvj`v- AvcwbB Avbb|

nvwmbv- dLiwb-gCbDwb mw Kieb bv|

Lvj`v- wK ejb...

nvwmbv- Avmb| niZvj Zyj bb|

Lvj`v- 28 ZvwiLi AvM cvie bv| ne bv|

nvwmbv- abev`...

vbxq mgq : 0 Nv, 29 Avei 2013 
pag