AmaderShomoy.com

msLvjNy`i Ici nvgjvq Av.jxM RwoZ: mwjg

Gg G Avnv` kvnxb: cvebvi muvw_qvq msLvjNy`i Ici nvgjvq RwoZ AvIqvgx jxM, hyejxM I QvjxMi bZv-Kgx`i Mvi I wePvii `vwe RvwbqQ evsjv`ki KwgDwb cvwUi (wmwcwe) mfvcwZ gyRvwn`yj Bmjvg mwjg|

eyaevi weKvj RvZxq cmKvei mvgb cvebvi muvw_qvq msLvjNy`i emZevox I gw`i nvgjvKvix`i `vg~jK kvwi `vweZ wmwcwe I evsjv`k mgvRZvwK `j (evm`) AvqvwRZ wevf mgvek G `vwe Rvbvb wZwb|...

RootsAmaderShomoy.com

Best website Packages
cevmi Lei
wb`jxq miKvi wbqI weivax `ji m msjvc miKvi ivwR AvQ Z_gx nvmvbyj nK Bbyi G ee wK mg_b Kib ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv
mekl AviI LeieywRxex nZvi AwfhvM A^xKvi Kijb gyCbyxb


Avey mvB` :  evsjv`k AvRvwZK Aciva Av`vjZ ^vaxbZv hyi mgq wekwe`vjq wkK, mvsevw`K Ges Wvvi`i nZvKvi Rb Payix ...

gRywi wbq MvgUm LvZ di Akwb mZ


gvRnvi L`Kvi t gRywi evW KZK b~bZg gyRywi 5 nvRvi 3k UvKv wbaviY Kiv njI gvwjK c I kwgK c KDB Zv gvbQ bv| GB cwigvY gRywi ...

ZˡveavqK wbq MYfvU w`b : nvwdR


gvndzR mvw`K : weGbwc bZv nvwdR Dxb Avng` ejQb, miKvwi `ji AvPiYi KviYB g~jZ evsjv`k wbevPbKvjxb miKvi welq Kvbv msjvc ...
wfb Lei
webv`bi Lei
m`k
Ljvi Lei

bksmZg wewWAvi nZvi ivq


duvwm 152 hvexeb 160 wewfb gqv` mvRv 423 Lvjvm 271 Rb
nvwjg gvnv` I BmgvCj mvBb Bgy : wcjLvbvq wewWAvi (eZgvb wewRwe) nZvKv gvgjvq 152 AvmvwgK duvwmZ Szwjq gZz`i Av`k w`qQb Av`vjZ| GQvov 423 RbK w`qQb wewfb gqv`i Kviv`| Zv`i ga 160 RbK hvexeb Kviv` I 263 Rb AvmvwgK wewfb gqv` mvRv `Iqv nqQ| 850 Rb Avmvwgi ga Lvjvm cqQb 271 Rb| Avi

wbw` wbivcvq wQj Avjxqv gv`vmv GjvKv

nvwjg gvnv` I BmgvCj mvBb Bgy : MZKvj cyivb XvKvi Avjxqv gv`vmv gvV vwcZ Avqx ZZxq AwZwi gnvbMi ...

Avmvwgc ejQ MuvRvwgj

wbR^ cwZe`K : wewWAvi we`vni gvgjvi ivq ivci AvBbRxex gvkviid nvmb KvRj ejQb, gvgjvi ivq ...

wcUzi ivq ivRbwZK Dχk : dLij

wbR^ cwZe`K : wg_v gvgjvq Abvqfve mveK msm` m`m ...

niZvji wZxq w`b ivRavbxZ KKUj, ivZ evm Avb

Gg G Avnv` kvnxb : 18 `jxq RvUi WvKv 60 Nvi niZvji ...

Av^yj wbevK wewWAvi RIqvb

BmgvCj mvBb Bgy : MZKvj wcjLvbvq wewWAvi we`vn nZvKvi gvgjvi ivq NvlYvi mgq Awfhy mKj AvmvwgK ......

Kvivgy we`vnxiv msMwVZ nq bvkKZvi myhvM bB

nvwjg gvnv` : wewWAvi we`vn I nZvgvgjvi wePvi kl mviv`k ^gqv` mvRvLvUv cvq 2 nvRvi RIqvb ......

jyb KiZ gZvq hvb ivRbxwZKiv : gvndzR Djvn

gvndzR mvw`K : mvsevw`K, Kjvwg I ivRbwZK weklK gvndzR ...

gRywi ew cvkvK wki wUKi _vKvi Rb evav ne bv

Avey mvB` : gRywi evWi mycvwik Abyhvqx MvgU kwgK`i ...

Mvq`v msvjvi gvS mg^qnxbZv iqQ : mvLvIqvZ nvmb

gvRnvi L`Kvi : `k AbKjv Mvq`v msv _vKjI Zv`i ...

mw` cevmx evsjv`wk`i Dci AZvPvi KevRvii nvRviv cwievi DrKvq

dwi`yj gvdv Lvb, KevRvi _K : mw` Avie Aeafve ...

wf kveUi m RvgvqvZi AvBbRxex`i mvvr

wbR^ cwZe`K : hyiv KsMm gvb wf kveUi m ......

ԆUwjwfkb cZxK wbq cwZwZv Kie weGbGd

Avj-Avgxb Avbvg: ej AvjvwPZ ivRbwZK `j evsjv`k bvkbvwj ...

evgv ZwiZ Kwl I wki KvuPvgvj

Avey mvB`: `k evwbwRKfve evgv Zwii gvv fqven nvi ...

me`jxqi bvg AvmQ gnvRvU miKvii wgwb KwebU!

W wicvU : kL nvwmbvi bZZ wgwb gnvRvU miKvi ......

mvsevw`K`i Ici nvgjv Ges UK kv

gvngy` mvw`K: mvsevw`K`i Ici AvgY hb GK ixwZZ cwiYZ ...

Awfhvbi cfve coQ mw` RbRxeb

ivwk` wiqvR: mw` Avie Aea kwgK`i aicvKo i nevi ...

cuqvR fviZcxwZ

ivwk` wiqvR: Pxb cwZ Ub cuqvRi `vg 550 _K 600 Wjvi| ...

Kvjv ZvwjKv _K ei nQ evsjv`k

g`yj Kvw ivq : evsjv`k Aekl wdbvwqvj AvKkb Uv ...

mw` wbhvZbi wkKvi kwgKwU evsjv`wk

ivwk` wiqvR: w`b KqK AvM mvgvwRK hvMvhvM gvag mw` ...

niZvj, wmvnxbZvq wkv_xiv

KvwbR dvZgv : ewikvj wefvM _K Gevi RGmwm cixvq Ask ...

`yB `ji msjvc bvwK jxMi me`jxq miKvi

KvwbR dvZgv : cavbgx hB Aevb AvQb ZvZ GB g~Z ...

e_Zvi Avovj cigyLvcx ivRbxwZ

ivwk` wiqvR: miKvii m weivax `ji m msjvc bv nIqvq ivRbxwZi dqmvjvi Rb GLb wg·`kjvi Ici fimv ......

Aby`NvwUZ wKQz inm

mvBd bvwmi : PjQ `ki BwZnvmi mePq iYxq, KjRbK ...

`yB bxi dvbvjvc wK mgmv evovj

W wicvU : Avmb mvaviY wbevPb ch AvcvZZ evsjv`ki ...

uwkqvi evsjv`k

dinv` gRnvi: G jLv hLb wjLwQ, ZLb AvVviv `jxq RvUi ...

kvWv BKvbwgm Rixc KvbvWvq Awfevmx evsjv`wk`i RxebwP cwiU

gvnv` Avjx evLvix, UiUv _K: c_gevii gZv GK ......

Kvg KBiv LvB Gi _Bv kvw bvB

wPi `ytLi gvSI myLx gvwbK
wiKz Avwgi : Zvi ......

weGbwci mvsm``i Ici PovI hye gwnjv jxM

W wicvU : niZvji mg_b msm` feb GjvKvq weGbwci ......

XvKvi hvbRU wbimb Awjqvi gUvij cևKkjxi dgyjv

bvkivZ Avwkqvbv Payix, Awjqvi wmWwb _K : XvKvi ...

niZvj cZvnvi Ki weivax `j msjvc emvi myhvM wbZ cvi

iwdK Avng` : weivax `jK Av`vjbi aviv cwieZb KiZ ne| kvwc~Y niZvj `Iqv me `ji MYZvwK AwaKvi| ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>