AmaderShomoy.comhome


AvwacZev`x kw MvUv `kK Mvm KiZ PvQ: Lvj`v


W wicvU:  weGbwc Pqvicvimb I weivax `jxq bZv eMg Lvj`v wRqv ejQb, eZgvb AvwacZev`x kw ivxq gZvq wkLw ewmq w`q GKi ci GK Mvcb Pyw mv`b Ki MvUv `kK Mvm KiZ PvQ| GBfve Zviv Avgv`i ivRbxwZ, A_bxwZ I mswZK wbqY Ki cfyZ Kvqg ivLZ Pvq| ZvB 7 bf^ii PZbvq me RvZxqZvev`x kwK HKe nq MYZi AbZg kZ gvbyli gwjK AwaKvi wbwZ KiZ ne| AvwacZev`x AvMvmb cwZiva Ki RvZxq ^vaxbZv I mvefgZ iv Kiv GB gyn~Z AZ Riwi|bZyb evZv

7 bf^i RvZxq wece I msnwZ w`em Dcj GK evYxZ Lvj`v wRqv Gme K_v ejb| weGbwci `dZii `vwqZ _vKv AvWfvKU ij Kwei wiRfx ^vwiZ evYxwU eyaevi MYgvag cvVvbv nq|

RvZxq wece I msnwZ w`emi evYxZ Lvj`v wRqv ejb, 7 bf^i RvZxq Rxebi GK HwZnvwmK w`b| 1975 mvji GB w`b mwbK-RbZv ivRc_ bg GmwQj RvZxq ^vaxbZv I MYZ ivi `p cZq eyK wbq| ZvB 7 bf^ii HwZnvwmK wece AZ ZvrchgwZ|

weivax `jxq bZv ejb, ү^vaxbZvvi ivRbwZK wekLjv, ZrKvjxb gZvmxb gnji wbR`i ^v_i AbyKyj `ki ^vaxbZv wewKq `qvi AcPv Ges gZvK wPivqx Kivi Rb gvbyli evK-ew I gZ cKvki ^vaxbZvK MjvwUc nZv Ki GK`jxq evKkvj Kvqg Kiv nq| dj `k Pig Akvw I nZvkv bg Avm| evKkvjx miKvi Pig AMYZvwK I dvwmev`x cvq gvbyli bvqmZ cwZev`K `gb Ki|

wZwb ejb, ҇`k gvZKvi GB Pig msKUKvji 75i 3 bf^i AvwacZev`i G`kxq GRU`i KyUKkj gnvb ^vaxbZvi NvlK wRqvDi ingvbK mcwievi KvUbgU e`x Kiv nq| GB AivRK cwiwwZZ ^RvwZi ^vaxbZv ivq AKyZvfq `kcwgK mwbK Ges RbZvi Xj ivRc_ GK Abb msnwZi yiY 7 bf^i wRqv gy nb|

Lvj`v wRqv ejb, GB cUcwieZb ivcwZ wRqvi bZZ `ki ^vaxbZv myiwZ nq I MYZ AMMwZi c_ GwMq hvq, e`jxq MYZi hvv i nq| gvbyli gb ^w wdi Avm| AvwacZev`x kw I Zv`i G`kxq AbyPiiv Dk mvabi c_ KuvUv gb Ki 1981 mvj ivcwZ wRqvK nZv Ki| wRqv kvnv`vZ eiY KijI Zvi Av`k ejxqvb gvbyl `ki ^vaxbZv I MYZ ivq GLbv `p msKe|

RvZxq wece I msnwZ w`em `kevmxK AvwiK fQv I Awfb`b Rvbvb Lvj`v wRqv|

wece I msnwZ w`em Dcj weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi c_K evYxZ ejb, GB gnvb w`b Avwg `kevmx mevBK Avn&evb RvbvB-h PZbvq Dy nq 1975 mvj Avgiv ^vaxbZv mvefgZ ivq HKe nqwQjvg, mB GKB PZbvK eyK aviY Ki `kbx eMg Lvj`v wRqvi bZZ MYZ cybtcwZv I `ki ^vaxbZv ivq Avevi my`p RvZxq HK Mo ZyjZ ne|

vbxq mgq : 1349 Nv, 6 bf^i 2013 
pag