AmaderShomoy.comhome


XvKvi nvRvixevM weki cg `~wlZ GjvKv


g`yj KvwZ ivq : Uvbvwi wki Rb cwiwPZ XvKvi nvRvixevM GjvKvK weki mePq `~wlZ 10wU GjvKvi AZfy KiQ `yBwU AvZRvwZK MelYv msv|

nvRvixevMi Kgc GK jvL 60 nvRvi gvbyl GB `~lYi wkKvi nqQb welv ivmvqwbK c`v_, cavbZ vwgqvgi KviY|

RywiL Kw`K MxY m myBRvijv Ges wbD BqK Kw`K evK w_ BwUwUDU KZK cKvwkZ w` Uc Ub UwK _U: wKbAvc, cևMm G AbMvwqs Pvjm wkivbvg GK cwZe`b GB K_v ejv nq|

ivRavbxi nvRvixevM GB ZvwjKvi cg vb iqQ| ZvwjKvq Nvbvi AvMevMevwm, BDbi Pibvwej, B`vbwkqvi wmUvivg b`x, ivwkqvi WRwnb, Rvw^qvi KveDB, B`vbwkqvi KvwjgvZvb, AvRwUbvi gvZvbRv-wiqvPzqjv, bvBRwiqvi bvBRvi WjUv b`x Ges ivwkqvi bwij iqQ|

cwZe`b ejv nq, GB vbjv wbaviY Kiv nqQ 10wU cavb ^v SuywKi Dci wfw Ki| `~lYi cavb KviYi ga iqQ Uvbvix, fvix hcvwZ I avZzwki eR wnme wbMZ vwgqvg|

evK w_ BwUwUDUi cwmWU wiPvW dzjvi ejb- Avgv`i GB eQii cwZe`b AbKjv `~wlZ RvqMv _K KqKwU iZc~Y `~wlZ RvqMvK wPwZ KiwQ| wK GKwU DjLhvM K_v nQ, GB mgmvwU GZ eo h GB `kwU RvqMvI Gi KvQ AcZzj| ^-ga DcvRbg Ges Dbqbkxj `ki 20KvwUi ewk gvbyl GB `~lYi SuywKi ga iqQb| 

AviI ejv nq, nvRvixevM hviv emevm Kib Ges KvR Kib Zviv cwZwbqZB bvbvivM AvvZ nQb| ci Pvgov cwqvKiYi mgq wZKviK wewfb ivmvqwbK c`v_ eenvi Kiv nq| Gi dj AbK mgq ZvrwbK PgivM I kvmK nZ cvi| ZK jvj I cvov `vM, gv_v Nvivbv, ewgfve, weZveva nvRvixevMi vqx evwm`v`i mvaviY mgmv|

Uvbvixi ivmvqwbK c`v_hy eR bvjv, Lvj I cyKzi wMq gk| Avi GLvb hviv KvR Kib ZvivI Gi AvkcvkB emevm Kib| hme cwiZv I Aewk Pvgov _vK mjv evBi Lvjv RvqMvq Avb cvovbv nq, hv evZvmK fvix gvvq `~wlZ Ki| 

evsjv`k 270wU wbewZ Uvbvix AvQ| Gi ga 95 kZvsk KviLvbvB nvRvixevMi 25ni RvqMvq Mo DVQ| GLvb KvR Kib 8 nvRvi _K 12 nvRvi gvbyl| ewkifvM KviLvbvB cyivbv I mKj cwZZ A^vKi cwiek cwiPvwjZ nq|

cwZw`b Gme Uvbvix 22 nvRvi NbwjUvi nvfvjU vwgqvg hy welv eR wbvkY Ki, hv wMq eywoMvq gk| GUvB XvKvi cavb b`x Ges GB b`x _KB XvKvevmxi Rb cvbxq Rj mieivn Kiv nq| 

wek `~lY wbq cKvwkZ evwlK cwZe`bi ga w` Uc Ub UwK _U: wKbAvc, cևMm G AbMvwqs Pvjm cwZe`bwU memvwZK| c~e cKvwkZ AbK cwZe`b gvbyli ^vMZ SyuwKi Ici wfw Ki, `~lYi mgmv wbq K_v ejv nqQ, `~lYi RvqMv wbq bq| XvKv wUweDb

vbxq mgq : 1401 Nv, 6 bf^i 2013 
pag