AmaderShomoy.comhome


XvKvi wbg Av`vjZ evgv weviY


W wicvU: XvKvi wbg Av`vjZ eyaeviI niZvj PjvKvj GKwU evgv weviY NUQ| ejv mvo 12Uv w`K XvKvi Rjv RRi bZyb febi mvgb evgvwU wevwiZ nq|XvKvUvBgm

GiAvM MZ mvgevi niZvji c_g w`b `yBwU KKUj evgv weviY NU Ges AviI 2wU KKUj evgv Dvi Ki cywjk| Kov wbivcvi gaI IBw`b ejv cb 3Uvi w`K Pxc RywWwkqvj gvwRU Av`vjZi mvgb GKwU Ges wmGgGg Av`vjZ msjM gmwR`i mvgb AiKwU evgv weviY NU|

IBw`b XvKv Rjv I `vqiv RR Av`vjZi 10 Zjv febi 4 Zjvi wmwoi KvQ 2wU KKUj evgv Dvi Ki cywjk| GQvov wmGgGg Av`vjZi cևeki MU _K cUKvmn Avyj AvwRR bvg GK ewK AvUK Ki cywjk|

MZ 27 Avei niZvj wmGgGg Av`vjZi Km WKU kvLvq cj evgv weviY, GKBw`b cyibv RR KvU febi mvgb KKUj evgv weviY, Zvici w`b XvKv Rjv RRi 10 Zjv bZyb febi mvgb GKwU evgv weviY NU Ges IBw`b XvKv Rjv cywjk mycvii 3 Zjv febi Qv`i Ici GKwU KKUj weviY NU|

Av`vjZ Ab wbivcv Rvi`vii ciI niZvji GfveB evgv weviYi NUbv AevnZ _vKvq AvBbRxex, wePviK I wePvicv_x`i ga AvZ KvR KiQ|

DjL, wmGgGg Av`vjZi Km WKU  kvLvq cj evgvq cvq `yB kZvwaK wePvivaxb gvgjvi Km WKU (wmwW) cyo hvq|

vbxq mgq : 1450 Nv, 6 bf^i 2013 
pag