AmaderShomoy.comhome


cavbgx c`ZvM KijB mgvavb: Kv`i wmwKx


Gg G Avnv` kvnxb : KlK kwgK RbZv jxMi mfvcwZ eexi Kv`i wmwKx ejQb, cavbgx kL nvwmbvi c`ZvM KijB eZgvb mUi mgvavb ne Ges `ki 12 Avbv gvbyli PvL-gyL nvwm dyUe|

eyaevi bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjq ZvMi AvM mvsevw`K`i m Avjvc wZwb G ge Kib|

Gi AvM 18 `ji WvKv 60 Nvi niZvj PjvKvj `ycyi cb 2Uvi w`K mgvek `vIqvZi wPwV wbq weGbwc Kvhvjq Avmb Kv`i| eexi Kv`iK bqvcb Kvhvjq Af_bv Rvbvb XvKv gnvbMi weGbwci m`m mwPe Ave`ym mvjvgmn Kvhvjq AevbiZ bZvKgxiv|

wZwb Kvhvjq wgRv dLiji m wKQyY ivi eVKI Kib| Ze wZwb wbRi `vwg cvRivZ Po Avmvq Zv wbq DcwZ AbKKB KvbvNylvI KiZ `Lv MQ|

Kv`i wmwKx ejb, cavbgx kL nvwmbvK c`ZvM KiZ ne| wZwb c`ZvM KijB me mgmvi mgvavb|

wZwb ejb, 1999 mvji 15 bf^i UvvBji mLxcyi fvU WvKvwZi NUbv NU| mB NUbvi cwZev` GKB w`b Avgiv Gevi mgvek WKwQ| fvU WvKvwZi cwZev` I wb`jxq ZˡveavqK miKvii `vweZ GB mgvek weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxiK AvgY RvbvZ GmwQ|

mvsevw`K`i GK cևki Reve wZwb ejb, ay wgRv dLij bq, MZKvj eMg wRqvi m `Lv KiI mgvek ZvK AvgY RvwbqwQ| Zviv hveb wKbv m evcvi Avgv`i wKQy Rvbvb wb|

niZvji gZv Kgm~wPjv cZvnvii Avn&evb RvwbqQb wKbv Ggb cևki Reve Kv`i wmwKx ejb, bv, Zgb Kvbv Avn&evb Avwg RvbvB wb| G welq Avjvc KiZ AvwmI wb|

wZwb ejb, AvM ejZvg, weivax`j niZvj `q, wK GLb gb nq, miKviB niZvji KviY, ZvivB niZvj w`Z eva KiQ|

Gi AvMI weGbwci WvKv GKwU niZvj bqvcb Gj Zvi m bZvKgxiv cywjkx nqivwbi wkKvi nqwQj ej iY Kwiq `b Kv`i|

wZwb ejb, bZv-Kgx`i diZ cZ Avwg mw`b ivvq q cwZev` RvbvB| diZ cvIqvi ci bdj bvgvR co gnvb Avjvni KvQ Kwiqv RvbvB|

vbxq mgq : 1714 Nv, 06 bf^i 2013 
pag