AmaderShomoy.comhome


givi niZvj, Kb GB gvmygi Kv fi Kiwj?


wiKz Avwgi : wk mywgi Zj gvLvbv Pzj gv iwebv eMgi eua `qv `ywU ebx iq MQ| ivevi ev w`q GLbv ebx؇qi AMfvM gvov| evev myRb kL I gvqi KvQ _K nvwmgyL MZ iveevi Mvgi evwo _K `vw` iwngv (52)Gi m ewiqwQjb XvKvq emevmKvix dzdzi evmv Dχk| enwZevi evwo divi K_v| mvgb cixv| wK weGbwc bZZvaxb 18 `jxq RvUi WvKv niZvj mB dzdzi evmvq Gm Avb` Kiv, cixvi ZvwM` wbq evwo divmn mewKQy vb Ki w`qQ| Ko wbqQ evev-gv, fvB-evb, dzdzmn Ab ^Rb`i nvwm|

AvR mywg XvKv gwWKvj KjR nvmcvZvji evb BDwbUi eW q Kej KvZivQ, mywgi cvk cvov Z wbq KvZivQ iwngvI| KZw`b G Aevq _vKZ ne, Zv Rvb bv mywg I iwngv| mywgi KwP gyLLvbv nq MQ Z-weZ, nvwm-K_v bB gvUB| Pj gb nq MQ wb_i-wb| nvZ-cv bo `yzwg Kivi DcvqI bB Zvi| `ycvqi AMfvM _K DcwifvM ch gvUv evR, `ynvZi AevI GKB| niZvj Kx wRwbm Zv mywg evS bv| wcKwUs Kx wRwbm Zv-I m eyS bv| ZviciI Kvb Aciva AvR GB wbvc wki Kcvj Ggb `yMwZ? G ck mywgi ^Rb`i| gnvwPvq iqQb iwngvI| wbRi G Aev, bvZwbi Aev, Kx ne? cևki Di nvZo eovQb wZwb| bvZwb I wZwb GKBvb niZvjKvix`i Avbi wkKvi nb| wK Av`ii bvZwbK iv KiZ cvibwb| G hYvI ZvK fxlY cxov w`Q|

Rvbv MQ, weGbwc bZZvaxb 18 `jxq RvUi wZxq `dv niZvji AvMi w`b MZ iveevi Mvgi evwo b·KvYvi `yMvcyi _K dzdz iveqvi evmvi Dχk iIqvbv w`qwQj mywg| hvc_i GKgv mx wQj `vw` iwngv| XvKvq GwUB wQj mywgi c_g hvv| wK c_g hvvqB duvov coj mywgi| Zv`i evm MvRxcyi Avmvi ciB niZvj mg_K`i cvjvq co| Zviv Avb awiq `q| eq `vw` iwngv cvibwb wbRK Ges bvZwbK iv KiZ| `yRbB AwM` nb| GiciB Zv`i wVKvbv nqQ XvKv gwWKvj KjR nvmcvZvji evb BDwbU|

miRwgb eyaevi evb BDwbU K_v nq mywg I iwngvi m| mywg Zvi Zi hYvi K_v Avn&-Dn& k Avi PvL-gyLi Bkvivq eySvwQjb cvk _vKv dzdz nvwjgv eMgK| wZwb ZRMuvI _vKb| nvwjgv wbevK| ZvrwYKfve Kxfve fvBqi gqi hYv `~i Kieb Zv wbq D`Mxe nq cob| cvk _K GKwU nvZcvLv wbq evZvm KiZ _vKb| e`bvZ ^i mywgK ejZ _vKb, evZvm w`ZvwQ| wVK nBqv hvBe Mv| Nygvwbi Pv Ki| fvjvMev|

weowewoq ejwQjb, givi niZvj| Kb GB gvmygi Kv fi Kiwj? wZwb G cwZe`Ki m vf cKvk Ki ejb, GB h Ii cyojv, I GBmei Kx eyS? Avb jvMvBQ Kvbv bv Kvbv gvqi mvb, nI gvbyl| wK Kgb gvqi mvb Avi Kgb gvbyl? AvBRKv KZWv w`b mywg nvmcvZvj cBiv iBQ| GBme Kx mn Kiv hvq? wZwb ejb, mywgi evc-gv evwo _Bv wKQyY cici dvb KBiv Kv`vKvwU KiZvQ| cUi evPvi GB Aev Kgb gvbe| Zv`i Kgb eySvgy Avgvi gv_vq ai bv| 2 fvB, 2 evbi ga mywg ZZxq| Avb mywgi `ni 13 kZvsk AwM` nq|

nvmcvZvji eW qI mywg wPv KiQ Zvi evwlK cixv wbq| Mvgi evwoZ GK miKvwi cv_wgK we`vjq m wZxq kYxZ co| mywg xY K G cwZe`KK ej, mvgb Avgvi cixv| Kgb w`gy? mywgi cvkB Aci GK eW KvZivQb iwngv| Avb Zvi `ni 15 kZvsk cyo wMqQ| wZwb ek g`y ^i ejb, Avgvi bvwZbWv evPe Zv? Ai wKQy nBj Avgvi _vBKv jvf bvB| Avgvi Pi mvgb AvwQj Aq| wK iv KiZ cvwi bvB| ejB Kuv`Z i Kib wZwb| iwngv ejb, Avgiv Zv Kvbv ivRbxwZ Kwi bv| ZvBj Kb AvgvMv Ggb nBj?

wcKUvi`i `qv Avb AwM` GKgv Qj Avjvwgb (21) Gi cvk `uvwoq ASvi avivq PvLi cvwb djwQjb gv ggZvR eMg| Qji hYvgq MvOvwbi k ZvK `viY K w`wQj| Avjvwgbi `yBnvZ-cvq gvUv evR jvMvbv| Kx `vl KiQ Avgvi cvjvq? Avgvi cvjv Zv Kvbv ivRbxwZ Ki bv| Kb Gig nBj? Lv`v Zzwg AMv wePvi KBiv| Avwg wPwb bv AMi| Zzwg wePvi KBiv| AvnvRvwi KiZ KiZ Gme K_v ejwQjb GB gv|

Avjvwgb Zvi cwievii GKgv kwkvjx DcvRbKvix| fvovq jbv Pvjvb 3 eQi ai| cwZw`b wZwb (gvwjKK cwikvwaZ A_ evZxZ) DcvRb KiZb 300 _K mvo 300UvKv| Zvi evev gvq~b Kwei wiKkv PvjK| QjK G Aevq iL NUbvi ci _K A`vewa wZwb hvQb bv wiKkv PvjvZ|

60 Nvi wZxq `dv niZvji wZxqw`b MZ gjevi ivZ 8Uvi w`K jbv Pvwjq Avjvwgb nvRvixevM _K wbDgvKU hvwQjb| Gmgq wZwb nvRvixevM vd KvqvUvii cvk cv Awdm MwjZ cuQj DVvi K_v ej KqKRb hyeK Bkviv w`q MvwowU _vgvq| Gmgq Zviv jbvq cUvj Xj Avb `q| Avi Avjvwgbi Mvq Kbv RvZxq Rvjvwb `e wQwUq Avb awiq cvwjq hvq| ci vbxqiv `Z Gm PvjK Avj-Avwgbi kixi _K Avb wbfvq| Zvi kixii 65 kZvsk cyo MQ| NUbvi eYbv w`q Avjvwgb ejb, Kvi wfZi Kx AvQ, mBUv Zv eySv hvq bv| IB Qjiv MvwoZ DVe eBjv wmMbvj w`Q, Avwg _vgvBwQ| hvx bv DVvBj cqmv Kvgvgy Kgb| wK hvxi Lvjm cBiv Avgvi Ggb eev` Kie, ^cI fvwe bvB|

gvq~b-ggZvRi iqQ 9 eQii gq mygvBqv| m gv`vmvq co| ^cwievi _vKb nvRvixevM, Mvgi evwo Kzwgjv| ggZvR ejb, cwZw`b 2-3 nvRvi UvKv LiP hvq| mvjvBb Qvov nvmcvZvj _BKv Avi wKQy `q bv| `vwg-Kg `vwg me Ilya wKbv Avbb jvM| miKvwi nvmcvZvj AvBmv hw` Ggb wKbb jvM, ZvBj AvBmv Kx jvf nBj?

Avjvwgbi cvki eW Aaemv Aevq wQjb DBw M֓ci KfvWfvb PvjK ivKb| MZ iveevi ivZ MvRxcyi evBcvm moK w`q KfvWfvb Pvwjq hvevi mgq wcKUvi`i Kej cob wZwb| wcKUviiv Zvi MvwoZ Avb awiq `q| Avb Zvi `ni 20 kZvsk cyo MQ, Sjm MQ Pnviv, eyK-cU| wZbw`b Zvi kvwiixK Aevi DbwZ njI ^vfvweK Lv` MnY, K_v ejZ cviQb bv| evb BDwbU ivKbi m wQjb DBw M֓ci Kgx Bevwng| wZwb ejb, ԆivKbi wPwKrmvi mKj LiP Kvvwb _K `qv nQ|

vbxq mgq : 1717 Nv, 06 bf^i 2013 
pag