AmaderShomoy.comhome


ZviKi welqwU weePbv Kie hyivR


W wicvU : e`x wewbgq Pyw AvBb 2003 Abymvi ZviK ingvbK `k diZ cvVvZ eUb  evsjv`ki Abyiva weePbv Kie ej XvKvi ewUk nvBKwgkb m~ Rvbv MQ| 

bvg cKvk AwbQyK nvBKwgkbi GK KgKZv ejb, eUb evsjv`ki eiveiB fvjv ey| wZwb ejb, ZvB wbR `ki e`x wewbgq Pyw 2003 Abymvi hKvbv cjvZK AvmvwgK diZ cvVvbvi Abyiva weePbv Kie ewUk miKvi|

DjL, MZKvj gjevi ZviK ingvbK `k wdwiq AvbZ K~UbwZK Pvbji gvag ewUk miKvii KvQ AvbyvwbK MdZvwi civqvbv cvwVqQ ^iv gYvjq| Gi AvM Aea A_ jb`bi gvgjvq Zvi wei MdZvwi civqvbv Rvwi Ki ZvK `k wdwiq Avbvi Rb wb`k `b Av`vjZ| GB MdZvwi civqvbv Rvwii welqwU BUvicvjKI Rvbvbv nqQ|

Z&eveavqK miKvii mgq `ybxwZ gvgjvq weivax`jxq bx Lvj`v wRqvi m MdZvi nb Zvi eo Qj ZviK ingvb| 2008 mvji 11 mޤ^i DP Av`vjZi wb`k Rvwgb wbq wPwKrmvi Rb jۇb hvb wZwb| bZzb evZv|

vbxq mgq : 1753 Nv, 06 bf^i 2013   
pag