AmaderShomoy.comhome


`vwe bv gvbj P~ov mgvavb ivRc_: dLij


Gg G Avnv` kvnxb : weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi ejQb, wb`jxq miKvii `vwe bv gb miKvi wbR^ cwiKbv Abyhvqx wbevPbi w`K GwMq Mj, ivRc_ Gi P~ov mgvavb ne|  

wZwb ejb, Avmj miKvi wbevPb wbq RbMYi m jyKvPywi LjQ| wbevPbK Zviv Zv`i gZv Ki KiZ Pvq| miKvi RbMY auvKv w`q GK`jxqfve wbevPb Ki Aveviv gZvq AvmZ Pvq|

eyaevi weKj weGbwc bZZvaxb 18 `ji WvKv Uvbv 60 Nvi niZvj kl nIqvi AvM gyn~Z bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjq GK msev` mjb wZwb Gme K_v ejb|

miKvii Dχk dLij ejb, miKvi `vwe bv gb cwiKbv Abyhvqx wbevPbi w`K GwMq Mj, ivRc_ Zvi P~ov mgvavb ne| miKviK eje, GLbv mgq AvQ, miKvi GwMq AvmyK| mgSvZvi ga w`q msKU mgvavb KiK|

weivax `ji Av`vjb I miKvii cwZivai KviY Kvbv AwiZvi mw nj Zvi `vq kZfvM miKviK wbZ ne ejI Rvbvb wZwb|

niZvj kl njI Av`vjbi bZyb Kgm~wP wkMwMiB Rvbvbv ne ejI mvsevw`K`i Rvbvb dLij|

wb`jxq miKvii `vweZ mviv`ki cZ A‡j RbMY ivRc_ bg GmQ `vwe Ki wZwb ejb, cwZwU RvqMvq MYZKvgx gvbyl ewiq GmQ| Zviv wb`jxq wbic miKvii Aaxb wbevPb Pvq| miKvi RvwZi mvgb aygRvj mw KiQ|

weGbwci fvicv gnvmwPe ejb, miKvii Zid ejv nQ wKQyw`bi ga wbevPb| A_P wbevPb Kwgkb GLbv wbevPbi ZvwiL NvlYv Kiwb| wbevPbKvjxb miKvi MVb Kiv nqwb| msm` KZw`b _vKe Zv wbqI wKQy ejQ bv| Gme welq wbq RbMYi ga Pig AwbwqZv weivR KiQ|

cavbgx Zvi wek mnPi`i LvgLqvjxZ `k PjQ- Ggb `vwe Ki wZwb ejb, kvmK `jK Lywk KiZ wePvicwZ Lvqij nK ZˡveavqK miKvi evwZj Ki ivq w`qQb| GB me mgmvi g~j nQ IB GKwU ivq|

wbevPb Kwgkb weGbGdi gZv `jK wbeb `qvi wmv wbj Zv`i Pig g~j w`Z ne ejI gb Kib wZwb|

Lvj`v wRqv mv`vwqK I Rwev` wekvm Ki- msm` `dZiwenxb gx myiwZ mb i Ggb eei mgvjvPbv Ki wZwb ejb, weGbwc I Lvj`v wRqv Zvi me KvR I ee cgvY KiQb wZwb Amv`vwqK| wZwb me agi gvbyli Rb mgvb myhvM wekvm Kib| AvIqvgxjxMi Avgj Rwev`i Dvb  NUQ| GLb RbMYK wev KiZ Dχkg~jKfve Ggb ee `qv nQ|   

dLij Rvbvb, gjevi _K eyaevi mܨv ch mviv`k wbnZ GKRb| AvnZ  nqQ `yB nvRvi 81 Rb, AvUK 560 Rbi AwaK Avmvwg Kiv nqQ AvU nvRvi bZvKgxK| GQvov weivax RvUi 17 Rb bZv-KgxK vggvY Av`vjZ mvRv w`qQ|

25 Avei _K AvR Aewa mviv`k weivax RvUi 22 Rb bZv-Kgx wbnZ  nqQ ejI Rvbvb wZwb|

msev` mjb Aviv DcwZ wQjb weGbwci fvBm-Pqvigvb mwjgv ingvb,  hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx, A_bwZK mv`K Ave`ym mvjvg, gwnjv `ji mvaviY mvw`Kv wkwib myjZvbv, mn-`dZi mv`K Avmv`yj Kwig kvnxb, kvgxgyi ingvb kvgxg,  wbevnx KwgwUi m`m ZKw`i nvmb Rwmg I ^QvmeK `ji hyM mvaviY mv`K Avwgbyj Bmjvg|

vbxq mgq : 1914 Nv, 06 bf^i 2013 
pag