AmaderShomoy.comhome


mvRv bv cj PvKwi wdi cveb Lvjvmcviv


BmgvCj mvBb Bgy : wcjLvbvq wewWAvi nZv gvgjvi Pov ivq 271 Rb eKmyi Lvjvm cqQb| Lvjvmcv߇`i ga hviv mvaviY RIqvb Zv`i wei Ab Kvbv gvgjvq mvRv bv _vKj evwnbxZ divi myhvM cveb| Ze hw` Zv`i wei wewWAvii wbR^ AvBb `vqiKZ gvgjvq mvRv nq _vK Zv nj G myweav _K ewZ neb| GQvov weviK `e AvBb h gvgjv GLb PjQ mB gvgjvq hw` kvwcv nb ZvnjI GB myweav _K ewZ neb|

Gw`K wewWAvi nZvKvi gvgjv _K Av`vjZ 271 RbK Lvjvm w`jI mnmvB gyw cvQbv bv Zviv| wewWAvi we`vni NUbvq wefvMxq gvgjvq G`i AbKB mvRvcv| GQvov G nZvKv NUbvq Zv`i wei weviK, AvMvi jyU I ZrKvjxb wewWAvi KgKZv`i evmv jyUi gvgjvI iqQ| dj nZv gvgjvi ivq Lvjvm cjI Zviv gyw cvQb bv| cvkvcvwk PvKwi wdi cvIqviI mvebv bB| 

ivci wekl cvewjK cwmwKDUi AvWfvKU gvkvid nvmb KvRj mvsevw`K`i Rvbvb, Avmvgxiv nZv gvgjvq Lvjvm cjI mnmvB gyw cvQb bv| KviY wnme wZwb Rvbvb, Lvjvmcv mevB GKB NUbvi weviK gvgjvi Avmvwg| weviK gvgjvq Rvwgb bv nIqv ch Zviv gyw cveb bv| 

Aciw`K G cm eWvi MvW evsjv`ki (wewRwe) gnvcwiPvjK gRi Rbvij AvwRR Avng` gjevi mvsevw`K`i ejQb, Ԇhme wewWAvi RIqvb nZv gvgjvi ivq Lvjvm cqQb Zv`i wei hw` Ab Kvbv gvgjvq mvRv bv _K _vK Zvnj Zviv wewRweZ hvM`vbi myhvM cveb|

mswk m~ Rvbvq, wcjLvbv nZv gvgjvq mvxi msLv wQj GK nvRvi `yB kZvwaK| mvx`i ga _K ivc gvgjv Z`Kvix KgKZv wmAvBwWi wekl cywjk mycvi Ave`yj Kvnvi AvK`mn 654 Rb mv c`vb KiQb| 164 avivq ^xKvivwg~jK Revbew` MnYKvix 27 Rb ZrKvjxb gvwRU mv w`qQb|

gjevi `ycyi ivq NvlYvi mgq PvRwkUi b^i Abyhvqx 271 RbK KvVMovi mvgbi w`K AvmZ ejv nq| ZLb mevi gyL nZvkvi Qvc `Lv hvq| GK chvq Av`vjZ ejZ _vKb, Acbv`i wei cwmwKDkb Aciva cgvY KiZ e_ nqQb| Avcbviv mevB Lvjvm| ejvi m m mevB Djvm dU cob| GKRb KvjvKzwj KiZ _vKb AviKRbK| AbKK gvbvRvZ ai Kvbvq fO coZ `Lv hvq|

cmZ, 2009 mvji 25-26 deqvwi wewWAvi m`i `i wcjLvbvq we`vnx`i nvZ Lyb nb 57 Rb mbv-KgKZvmn 74 Rb| gjevi `ycyi eKwkevRvii Avwjqv gv`vmv gvV vwcZ Avqx Av`vjZ wePviK W. gv. AvLZvivgvb 846 Avmvgxi ga 271 AvmvwgK eKmyi Lvjvm c`vbmn G nZv gvgjvi evKx`i gZz`v`kmn wewfb gqv` Kviv` c`vb Kib| 

vbxq mgq : 1920 Nv, 06 bf^i 2013 
pag