AmaderShomoy.comhome


AvwgivZi 320 wgwjqb Wjvi wewbqvM c֯Zve


Avey mvB`: evsjv`k e`i Dbqb KvR 320 wgwjqb Wjvi wewbqvMi c֯Zve w`qQ mshy Avie AvwgivZ| mshy Avie AvwgivZi Dbqb I AvZRvwZK mnhvwMZv welqK gYvjq mcwZ evsjv`ki A_gYvjqK GB c֯Zve w`qQ| 

c֯Zve ejv nqQ, evsjv`ki mvbvw`qvq Mfxi mgy` e`i, MvRxcyi KUBbvi Uvwgbvj Ges PMvg AZvaywbK KUBbvi Uvwgbvj wbgvYi gZv eo aiYi AeKvVvgv Dbqb cK wewbqvM Kie mshy Avie AvwgivZ| bcwienY gYvjqi wnme Abyhvqx c֯ZvweZ wZbwU cK eq ne Kgc 4 wewjqb Wjvi| Ze Avie AvwgivZ miKvii c _K h c֯Zve cvVvbv nqQ ZvZ cv_wgKfve 320 wgwjqb Wjvi wewbqvMi K_v ejv nqQ| 

Giga ga PMvgi wbD gywis KUBbvi Uvwgbvj eve` 260 wgwjqb Wjvi, MvRxcyii KUBbvi Uvwgbvj eve` 60 wgwjqb Wjvi Ges mvbvw`qvi Mfxi mgy` e`ii Dbqb mgxv eve` 10 wgwjqb Wjvi wewbqvM Kiv ne| 

A_gYvjqi GK KgKZv ejQb, mshy Avie AvwgivZi wbR^ Kvvbx `kwUi GB wewbqvM Z`viwK Kie| mshy Avie AvwgivZi Dbqb I AvZRvwZK mnhvwMZv welqK gx jyebv webZ Lvwj` Avj Kvwmwg mcwZ evsjv`ki A_gx Aveyj gvj Avyj gywnZi KvQ Zv`i wewbqvM cwiKbvi weZvwiZ weeiY w`q GKwU wPwV cvwVqQ| cavbgxi `i I A_Yvjqi wmwbqi KgKZviv ejQb, e`i LvZ we`wk wewbqvMi welqwU hvPvB Ki `Lv miKvii gqv`i kl gyZ AbKUv KwVb nq coe| KviY we`wk wewbqvMi gZv welq wmvZ bqvi gZv cwiwwZ GB gyZ bB| 

miKvi cavbgxi `߇ii mwPe Iqvwn`yvgvbi bZZ MZ Ryb gvm Mfxi mgy` e`i I e`i mwKZ welqK Dbqb cK we`wk wewbqvM c֯Zve hvPvB Ki `Lvi Rb GKwU  DP gZvmb KwgwU MVb KiQ| KwgwUZ Abvbi ga iqQb ciivmwPe, evwbR mwPe I b cwienY gYvjq welqK mwPe|

MZ Rvbyqvix gvm mshy Avie AvwgivZi e`wkK evwbR gx mBKv jyebv evsjv`k mdi Gm G`ki AeKvVvgv Dbqb LvZ Zv`i wewbqvMi AvMևni K_v Rvbvb| Gmgq wZwb cavbgx kL nvwmbvmn `ki cfvekvjx gx`i mv_ mvvZ Ki G welq gZwewbgq Kib|  m~ RvwbqQ, b`vijv, Pxb I fviZI evsjv`k Mfxi mgy` e`i LvZ wewbqvM AvMnx| 

Ze mshy Avie AvwgivZ cwZwU cKi Rb 50 eQi gqv`x wewbqvM Zv`i AvMևni K_v RvwbqQ |  DjL mshy Avie AvwgivZ 6 wU gnv`ki 60wUiI ewk Uvwgbvji KUBbvi nvwjs _K Zv`i gvU idZvwb Avqi 80 fvM DcvRb Ki _vK| wbDGR

vbxq mgq :1959 Nv, 6 bf^i 2013 
pag