AmaderShomoy.comhome


ivRvcyi nZv gvgjvi Avmvwg Mvi


KGg.wQwK,SvjKvwV _K: SvjKvwVi ivRvcyii KIZv GjvKvi AvjvwPZ iwng nZv gvgjvi Avmvwg eiKZ ZvjyK`viK Mvi KiQ cywjk|

eyaevi mKvj DcRjvi vMoi evgbKvwV GjvKv _K ZvK Mvi Kiv nq|

eiKZ IB GjvKvi Avym mvjvg ZvjyK`vii cy|

ivRvcyi _vbvi mnKvwi Dc-cwi`kK kvn Avjg Rvbvb, Mvcb msev`i wfwˇZ eiKZK GKwU evwo _K Mvi Kiv nq|

vbxq mgq: 2018 Nv, 6 bf^i 2013 
pag